Ontwerpen Omgevingsverordening Windenergie en Provinciaal Programma Energiestrategie 2024

Gedeputeerde Staten hebben op 16 januari 2024 het ontwerp van de wijziging van de Omgevingsverordening inzake de instructieregel windenergie 2024 en het Provinciaal Programma Energiestrategie 2024 vastgesteld.

Instructieregels verplichten gemeenten om bij het aanpassen van hun omgevingsplan rekening te houden met wat de provincie belangrijk vindt. In de verordening zijn de voorkeursgebieden voor wind in de provincie opgenomen en de clustereis van 4 turbines buiten de voorkeursgebieden. Daarnaast is een uitzondering opgenomen voor windturbines op bedrijventerreinen. In het Provinciaal Programma Energiestrategie is opgenomen hoe de provincie omgaat met vergunningverlening, het maken van programmeringsafspraken per gemeenten en de vereisten voor lokaal eigendom.

Het ontwerp van de wijziging van de Omgevingsverordening 2024, het Provinciaal Programma Energiestrategie en de Omgevingseffectrapportage ligt ter inzage van 18 januari 2024 tot en met 28 februari 2024.

Binnen deze termijn kan iedereen zienswijzen indienen op de instructieregel windenergie 2024 in de Omgevingsverordening en het Provinciaal Programma Energiestrategie. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in maart 2024 een besluit nemen over de voorgestelde aanpassingen en over de zienswijzen die daarop zijn ingediend.

Ter inzage

U kunt alle documenten zowel online als op locatie bekijken vanaf donderdag 18 januari 2024 tot en met woensdag 28 februari 2024.

Online bekijken

Zolang het ontwerp ter inzage ligt kunt u de documenten online bekijken op:

  • Omgevingswet overheid-omgevingsverordeningVerwijst naar een andere website
    Deze link gaat naar de Omgevingsverordening Overijssel en onder de uitklapknop 'alle versies' staat het ontwerp. U krijgt dan de hele Omgevingsverordening te zien met de wijzigingen die in deze aanpassingsronde worden gedaan. De onderdelen die gewijzigd worden zijn aangegeven met een gele aanduiding in de kantlijn. In de aanpassingsronde voor windenergie wordt alleen paragraaf 4.11.2 (windenergie) aangepast.

U kunt het deel voor het Provinciaal Programma Energiestrategie 2024 online bekijken op:

Tegelijk met deze aanpassingsronde voor de instructieregel windenergie, wordt er ook een aanpassingsronde gedaan voor de instructieregel zonnevelden. Daarvoor verwijzen wij naar de publicatie die daarvoor wordt gedaan.

Clusternummers

In bijlage III en bijlage IV wordt in de tabel verwezen naar clusternummers. De nummering van deze clusters komt overeen met de nummering van de clusters zoals te zien op de Energiepotentiekaart Wind Overijssel 2024Verwijst naar een andere website.

  • De clusternummers uit bijlagen III komen overeen met de clusters onder kaartlaag ‘Tiphoogte 200m’.
  • De clusternummers uit bijlage IV komen overeen met de clusters onder kaartlaag ‘Tiphoogte 280m’.

De clusters zijn gebruikt om de omgevingseffecten van potentiële locaties voor windturbines in beeld te brengen als onderdeel van de Omgevingseffectrapportage (OER). Het gaat om potentiële locatie en het betekent dus niet dat er ook daadwerkelijk windturbines komen. Mocht er een aanvraag in zo’n cluster bij ons binnenkomen, dan moet dat project, net als alle andere aanvragen, aan alle bestaande eisen voldoen op het gebied van wet- en regelgeving. Voldoet een voorziene locatie niet aan de eisen vanuit de wet- en regelgeving, dan wordt uiteraard geen vergunning verleend.

Webinar OER app

Onderdeel van de omgevingseffectrapportage (OER) is een app. In deze app zijn kaarten te vinden met de potentie voor windenergie in Overijssel. Meer weten over hoe de OER app werkt? 

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan op werkdagen tijdens de openingstijden in het provinciehuis, Luttenbergstraat 2 in Zwolle.