Terinzagelegging ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) interne maatregelen Engbertsdijksvenen


Inleiding

De interne maatregelen die in Engbertsdijksvenen moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting of ontgronding, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Gedeputeerde Staten hebben op 19 mei 2020 het Ontwerp Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de interne maatregelen in Engbertsdijksvenen vastgesteld.

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 2 juni tot en met 13 juli 2020 het ontwerp-PIP inclusief bijlagen bekijken. In deze periode mag iedereen een zienswijze indienen.

Gelijktijdig met het ontwerp-PIP wordt een gecoördineerde ontwerp-ontgrondingenvergunning (Provincie Overijssel) ter inzage gelegd.

Ter inzage op locatie

U kunt het ontwerp-PIP en de ontwerp-vergunning op papier bekijken. Dit kan op werkdagen tijdens kantooruren op het Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een email naar Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘Engbertsdijksvenen interne maatregelen, nummer 3889941’
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van mevrouw Iris Wolters
  O.v.v. 'Engbertsdijksvenen interne maatregelen, nummer 3889941'
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle
 • Bel met mevrouw Iris Wolters op telefoon 038 499 92 26

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerp. Alle ingestuurde zienswijzen verwerken we in een Reactienota. Daarin stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor hoe zij daarop kunnen reageren op de zienswijzen.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt, voordat Provinciale Staten een besluit nemen, een kopie van de Reactienota.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

Mevrouw Iris Wolters

Telefoon: 038 499 92 26
E-mail: natura2000pip@overijssel.nl