Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan inclusief Inrichtingsplan Agelerbroek en Voltherbroek


Inleiding

Het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek (AVAV) bestaat uit drie deelgebieden. Voor de deelgebieden Agelerbroek en Voltherbroek is een inrichtingsplan opgesteld. Op basis van het inrichtingsplan is een ruimtelijk plan opgesteld in de vorm van een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP). Voor het deelgebied Achter de Voort wordt een apart maatregelentraject gevolgd.

Gedeputeerde Staten hebben op 28 juni 2022 het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Agelerbroek en Voltherbroek vastgesteld.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De maatregelen die in Agelerbroek en Voltherbroek moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Deze wijzigingen leggen we vast in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Ter inzage

U kunt vanaf dinsdag 6 september tot en met maandag 17 oktober 2022 het ontwerp-PIP inclusief inrichtingsplan en overige bijlagen bekijken. In deze periode mag iedereen een zienswijze indienen.

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten op papier bekijken. Dit kan (alleen op afspraak) op werkdagen tijdens kantooruren op de volgenden locatie(s):

 • Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een email naar Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘AVAV, nummer 3886617’
 • Stuur een brief aan:
  • Gedeputeerde Staten van Overijssel
   T.a.v. de heer Cees Ortelee
   O.v.v. ‘AVAV, nummer 3886617’
   Postbus 10078, 8000 GB Zwolle
 • Bel met de heer Ortelee op telefoonnummer: 038 499 79 15

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen de heer Cees Ortelee, c.ortelee@overijssel.nl, 038 499 79 15.

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Alle ontvangen zienswijzen verwerken we in een Nota van Antwoord. Daarin staat wat we met de zienswijzen doen. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het PIP.

Meer informatie

Tijdens de periode van de ter inzagelegging van het ontwerp-PIP organiseren wij een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

 • Datum: 19 september 2022
 • Tijd: 16.00 – 21.30 uur
 • Locatie: Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP

Tijdens de bijeenkomst kunt u een nadere toelichting krijgen op het PIP, inhoudelijke vragen stellen en de stukken zoals die ter inzage liggen inzien. Tevens kunt u meer informatie krijgen over het proces en de juridische procedure.

Contact

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij:

De heer Cees Ortelee

Telefoon: 038 499 79 15
E-mail: c.ortelee@overijssel.nl