Terinzagelegging Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel 2021


Inleiding

Met de actualisatieronde van 2021 wil de provincie de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening in overeenstemming brengen met de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Die treedt volgens planning op 1 januari 2022 in werking. Omdat de huidige Omgevingsverordening vervalt als de Omgevingswet in werking treedt, moet er voor die tijd een nieuwe verordening worden vastgesteld. Voor de Omgevingsvisie geldt wel overgangsrecht en daarom wordt de visie alleen op onderdelen aangepast.

Zowel de omzetting van de huidige Omgevingsverordening naar een nieuwe verordening als de aanpassing van de Omgevingsvisie vindt beleidsarm plaats. Dat betekent dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de huidige manier van regelen en er alleen beleidsaanpassingen worden doorgevoerd waartoe al eerder is besloten.

Het Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021 en het Ontwerp Omgevingsverordening Overijssel 2021 liggen nu ter inzage. Dit betekent dat iedereen deze documenten kan bekijken en er op kan reageren. Als u reageert, heet dat een zienswijze.

Ter inzage

U kunt alle documenten bekijken vanaf donderdag 27 mei tot en met woensdag 7 juli 2021. Bij de stukken die ter inzage liggen, zit ook een overzicht van de beleidswijzigingen waarop de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in deze actualisatie worden aangepast. En u vindt een overzicht van omissies in teksten en kaarten die worden hersteld.

Online bekijken

U kunt de documenten in deze periode online bekijken op ruimtelijke plannen.nl:

- Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021:

Daar staat ook de geconsolideerde versie van de visie; deze geeft een totaalbeeld na verwerking van de wijzigingsvoorstellen. Hieraan kunt u echter geen rechten ontlenen.

- Ontwerp Omgevingsverordening Overijssel 2021.

U kunt de documenten ook bekijken in onze Tercera-planviewer:

- Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2021:

Ook vindt u in deze viewer de geconsolideerde versie van de visie.

- Ontwerp Omgevingsverordening Overijssel 2021. De verordening ligt in zijn geheel ter inzage.

Op onze website www.omgevingsvisie.nl vindt u de informatie over de ontwerpen van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening ook terug.

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten in deze periode inzien op werkdagen na het maken van een afspraak in/bij:

- Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

- stadhuis/gemeentehuis van elke gemeente in Overijssel

- Twentehuis Enschede, Nijverheidstraat 30, 7551 JM Enschede

- Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, 8025 BM Zwolle

- Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem

- Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo

- Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn

- Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad.

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen, binnen de bovengenoemde periode. U kunt een zienswijze indienen op de Omgevingsverordening en op de onderdelen van de Omgevingsvisie die in deze actualisatieronde worden gewijzigd.

Een zienswijze indienen kan op de volgende manieren:

- Stuur een e-mail naar postbus@overijssel.nl

- Stuur een brief naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel
                                        T.a.v. secretariaat eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
                                        Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

- Bel tijdens kantooruren met het Overijssel Loket tel. 038 499 88 99

Vermeld daarbij ‘Zienswijze Actualisatie Omgevingsvisie en – verordening Overijssel 2021’ en EDO zaaknummer 5342970. Uw zienswijze bevat in ieder geval: uw naam en adres, de datum, het onderwerp waarop uw zienswijze betrekking heeft en de motivering van uw zienswijze.

Reageer uiterlijk op woensdag 7 juli 2021.

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerp. Alle ontvangen zienswijzen verwerken we in een reactienota en voorzien we van een concept-reactie. We informeren iedereen die een zienswijze heeft ingediend over de concept-reactie op deze zienswijze, vóórdat PS daarover een besluit nemen. Volgens planning nemen PS in november 2021 een besluit over de Actualisatie Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening 2021 en over de ingediende zienswijzen.