Terinzagelegging Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022


Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 21 juni 2022 het ontwerp van de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022 vastgesteld.

Volgens afspraak worden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening elk jaar geactualiseerd, waarbij de beleidswijzigingen van de afgelopen periode worden verwerkt in teksten en kaarten. Het is nog steeds niet zeker is of de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt. Daarom worden de beleidswijzigingen verwerkt in de geldende Omgevingsverordening en in de nieuwe Omgevingsverordening 2021 die is vastgesteld met het oog op de Omgevingswet.

Door het uitstel van de Omgevingswet is het mogelijk om de nieuwe Omgevingsverordening 2021 aan te vullen en te verbeteren voordat die op 1 januari 2023 in werking treedt. Ook in de geldende visie en verordening worden nog een aantal verbeteringen doorgevoerd.

In deze actualisatieronde worden ook de urgente beleidsopgave ‘Sturen op water en bodem’ en ‘Duurzame Energie’ meegenomen. Deze beleidsrijke onderdelen zijn gebaseerd op het Fundament voor de nieuwe Omgevingsvisie zoals dat op 21 juni 2022 in ontwerp door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Deze beleidswijzigingen kunnen niet wachten op de vaststelling van de nieuwe Omgevingsvisie in 2024 en lopen daarom al mee in deze actualisatieronde.

Voor de urgente beleidsopgaven is de Omgevingseffectrapportage, fase 1 opgesteld. De OER is een verbreed milieueffectrapport. Het OER fase 1 is een bijlage bij de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022.

Het ontwerp van de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022 ligt samen met de Omgevingseffectrapportage fase 1 ter inzage.

Gelijktijdig met de Actualisatie 2022 ligt ook het ontwerp van het Provinciaal Programma Energiestrategie ter inzage.

Het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE) is een instrument van Gedeputeerde Staten om de provinciale ambities uit het klimaatakkoord, het coalitieakkoord, de Omgevingsvisie, de Regionale Energie Strategie (RES) West Overijssel en Twente te realiseren. Het programma is een uitwerking van de kaders, die door Provinciale Staten worden vastgesteld in het Fundament van de nieuwe Omgevingsvisie.

Het programma bestaat uit de beschrijving van de provinciale ambitie als partner van de Regionale Energiestrategie (RES), de verschillende rollen en instrumenten en hoe die kunnen worden ingezet. Het programma ondersteunt het provinciaal belang als hoeder van de ruimtelijke kwaliteit en faciliteert de regionale samenhang en integrale afweging in zoekgebieden van de RES. In het programma zijn de mogelijkheden tot het behalen van het gezamenlijk doel van de partners in de RES opgenomen. Het programma geeft daarmee duidelijkheid aan medeoverheden en derden over de rol en status van de provinciale ambities in de RES. Het programma spits zich nu voornamelijk toe op windenergie.

Later zal het programma uitgebreid worden met de bredere ambities uit de RES, de provinciale regierol voor de infrastructuur (REIS) en de opwek van elektriciteit door middel van zon.

Ter inzage

U kunt alle documenten inzien vanaf donderdag 30 juni tot en met woensdag 24 augustus 2022. Bij de stukken die ter inzage liggen, zit ook een overzicht van de beleidswijzigingen en verbeteringen waarop de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening in deze actualisatieronde worden aangepast.

Online bekijken

U kunt de overige documenten online bekijken via deze links::

In onze eigen Tercera-viewer:

De geconsolideerde versies van de Omgevingsvisie en de geldende en de nieuwe Omgevingsverordening vindt u in onze planviewer:

De geconsolideerde versies geven het totaalbeeld na verwerking van de wijzigingen die in deze actualisatieronde worden doorgevoerd. Aan deze geconsolideerde versies kunt u geen rechten ontlenen.

Op onze website www.omgevingsvisie.nl vindt u de informatie over de geldende Omgevingsvisie en Omgevingsverordening en ook over deze actualisatieronde.

In de bijlage vind u een overzicht van de onderwerpen en omissies die in deze actualisatieronde worden verwerkt in de Omgevingsvisie en in de huidige en nieuwe Omgevingsverordening

Ter inzage op locatie

U kunt de documenten in deze periode inzien op werkdagen na het maken van een afspraak in:

 • Het provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.
 • Twentehuis Enschede, Nijverheidsstraat 30, 7551 JM Enschede.

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen binnen de bovengenoemde periode. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp van:

 • de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022;
 • de Omgevingseffectrapportage fase 1;
 • het Provinciaal Programma Energiestrategie

Voor de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022 geldt dat alleen zienswijzen kunnen worden ingediend op de onderdelen die in deze actualisatieronde worden gewijzigd.

Dit kan op de volgende manieren:

 • Stuur een e-mail naar postbus@overijssel.nl
 • Stuur een brief aan:
  Gedeputeerde Staten van Overijssel
  Ter attentie van secretariaat eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
  Postbus 10078
  8000 GB Zwolle
 • Bel tijdens kantooruren met het Overijssel Loket, telefoon: 038 499 88 99.

Vermeld in uw zienswijze of die gericht is op de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel 2022, de Omgevingseffectrapportage fase 1, en/of het Provinciaal Programma Energiestrategie.

De zienswijze bevat in ieder geval uw naam, adres, de datum, het onderwerp waarop uw zienswijze betrekking heeft en de motivering van uw zienswijze.

Wat er gebeurt met uw zienswijze

Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerp. Alle zienswijzen die binnenkomen  verwerken we in een reactienota en voorzien we van een concept-reactie.

We informeren iedereen die een zienswijze heeft ingediend over deze concept-reactie, vóórdat Provinciale Staten daarover een besluit nemen.

Volgens planning nemen Provinciale Staten in november 2022 een besluit over de Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022, de Omgevingseffectrapportage fase 1 en het Provinciale Programma Energiestrategie en over de zienswijzen die daarop zijn ingediend.

Informatiebijeenkomsten

In de week van 11 juli 2022 worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd. U bent van harte welkom om deze te bezoeken. Tijdens deze informatiebijeenkomsten kunt u meer informatie krijgen over de actualisatie van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022, het Fundament en de urgente beleidsopgaven en kunt u vragen stellen.

 • De informatiebijeenkomst in de regio Zwolle vindt plaats op woensdag 13 juli 2022 van 09.00 – 12.00 uur in het provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle.

 • De informatiebijeenkomst in de regio Twente vindt plaats op donderdag 14 juli 2022 van 14.00 – 17.00 uur in het BTC-Twente, Capitool 50 in Enschede.

Contact

Trijnie Drint

E-mail: t.drint@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 81 63