Subsidies

Overzicht van alle subsidies.

Subsidies

Alle subsidies staan in ons loket: regelen.overijssel.nl

 • Uitvoering Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 (Ubs 3.10)
 • Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel
 • Richtlijnen voor aanleg van kruidenrijke randen en ruigten
 • Aandachtsoortenlijst provincie Overijssel
 • Asbest eraf zon erop
 • Energiezuinige voedselbanken
 • Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel' 2.0
 • Overijssel toont talent
 • Uitvoering LEADER projecten - LAG Zuidwest Twente
 • Advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
 • Restauratie rijksmonumenten (TENDER)
 • Richtlijnen voor aanleg van houtwallen, singels en hagen
 • Flexpools versnellen woningbouw
 • Energiebesparing Overijssel 2.0
 • Burgerschap op scholen
 • Geschakelde asbestleidaken
 • Wetenschap en Techniek primair onderwijs
 • Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel
 • Maatregelentabel aandachtsoorten Overijssel
 • Bibliotheek van de toekomst
 • Startversneller ondernemers in de culturele sector
 • Uitvoeren Streekeigen landschapsbeheer
 • Stimulering toekomstbestendige verduurzaming Agro&food sector
 • Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland
 • Stimuleren slim en duurzaam vrachtvervoer
 • Advies en ondersteuning agro&food in Overijssel
 • Dodenherdenking en bevrijdingsfestival
 • Zonne-energie op bedrijfsdaken
 • Meer bos in Overijssel
 • Family Next Overijssel
 • Mobiliteit Overijssel
 • Kosten contra-expertise kanaal Almelo-De Haandrik
 • Versterken gemeentelijke informatiepositie vakantieparken
 • Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof
 • Jonge bedrijfsopvolgers
 • Experimenten powered by cultuur (TENDER)
 • Monitoring inventarisatie broedvogels ervenproject
 • Cultuureducatie 'Cultuur aan de basis 3.0'
 • Ondersteuning startende ondernemers
 • Vitaliteit van steden (stadsarrangementen)
 • Natuur- en landschapsbeheer (SNL)
 • Niet actief beveiligde overwegen (NABO)
 • Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie
 • Bijzondere kleinere evenementen 2022 (TENDER)
 • Productieregeling cultuur Overijssel (TENDER)
 • Verbeteren condities voor aandachtsoorten 4.0
 • Lokale energie-initiatieven 4.0 (Ubs 3.6)
 • MKB-voucher digitalisering cultuur
 • Procesondersteuning streekeigen landschapsbeheer
 • Iedereen een boom - grootschalige boomaanplant-
 • Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen ontwikkelopgave Natura 2000
 • Uitvoering LEADER projecten - LAG Noord Overijssel
 • Kennis en ondersteuning nieuwe mobiliteit
 • Intensivering energietoezicht
 • Cultuurmakelaars
 • Klimaatadaptatie
 • Stimulering elektrische vrachtfiets
 • Energiebesparende maatregelen (voor particulieren en VvE's)
 • Uitvoering LEADER projecten - LAG Salland
 • Schadeherstel Kanaal Almelo-De Haandrik
 • Lijst van inheemse planten voor versterking leefgebieden aandachtsoorten
 • Stimuleren energie-innovatie
 • Inkoopacties energiemaatregelen Overijssel
 • Cofinanciering Europese programma's
 • Sociale hypotheek Overijssel 2.0
 • Bodemsanering bedrijfsterreinen
 • Uitvoering LEADER projecten - LAG Noordoost Twente
 • Kleine mestvergister op boerderijen
 • Ondersteuning Nationaal Groeifondsaanvragen
 • Uitvoering ontwikkelopgave Natura 2000
 • MIT-Haalbaarheidsprojecten
 • Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel
 • Energiebesparende maatregelen (geld terug actie) (Ubs 3.3)
 • Cultuurparticipatie, mee doen is kunst
 • Lokale convenanten cultuuronderwijs
 • Faunabeheereenheden
 • Kader culturele instellingen Overijssel 2021 tot en met 2024
 • Experimenten bestuursstijl
 • Stimuleren kleinschalig streekeigen landschapsbeheer
 • Richtlijnen voor aanleg van poelen en erfwateren
 • Scan verduurzaming wagenpark (vrachtvervoer)
 • Ecologisch bermbeheer gemeenten
 • Kwaliteit openbaar bestuur
 • Opruiming drugsafval Overijssel 2021-2024
 • Sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) 2020 t/m 2023
 • Format projectplan ervenproject
 • Groene schoolpleinen
 • Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
 • Opstellen plan voor Streekeigen Landschapsbeheer
 • Nieuwe mobiliteit Overijssel
 • Leren, ontmoeten en netwerken
 • Flexibele huisvesting
 • Energiezuinige terrasverwarming via kussens
 • MIT-R en D-samenwerkingsprojecten (TENDER)
 • Aanpak van invasieve exoten 2.0 (planten en/of dieren)
 • Regio Deal Regio Zwolle
 • Regio Deal Twente
 • Leefbaar platteland 3.0
 • Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof
 • Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen
 • Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw
 • Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap
 • Fysieke watergerelateerde investeringen voor innovatie van agrarische ondernemingen
 • Niet productieve investeringen water
 • Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven
 • Regeling voorbereiding voor het oprichten van een Plaatselijke actiegroep en het opstellen van een LOS
 • Lopende kosten en dynamisering LEADER (POP3)
 • Natuur en samenleving 2.0
 • Samenwerking voor innovaties (water)
 • Samenwerking voor innovaties in de landbouw
 • Iedereen een boom - kleinschalige aanplant
 • Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties waterbeheer
 • Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zuidwest Twente
 • Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Noord Overijssel
 • Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Noordoost Twente
 • Investeringssubsidie warmtenetprojecten
 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL)
 • Versnelling toekomstbestendige werklocaties

Regelen.overijssel.nl

Op regelen.overijssel.nlVerwijst naar een andere website vindt u alle informatie over onze subsidies.