Subsidies


Subsidies Subsidies Selectie Selectie selectie Selectie instellingen Eigenschappen Afbeelding tonen 0 Samenvatting tonen 0 Ordening Alfabetisch ALPHA Alfabetisch ALPHA Paginatypefilter Product 2017 productppc Items per pagina 50 Zoekopties Vrij zoeken 1 Zoekformulier persistent 1 Doelgroepen 0 Facetten Doelgroep facet:ppc doelgroep Thema facet:ppctheme Status facet:ppc status startpunt Startpunt Link https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ Algemeen Tekst bij niets gevonden Er zijn helaas geen subsidies gevonden. Gebruik een andere zoekterm of gebruik de navigatie links om een nieuwe selectie te maken. Rechterbalk Rechterbalk rechterbalk blauwrechterbalk Rechterbalk blauwtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Aanvraag subsidie grijs-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidie aanvragen: Door de vele ontvangen aanvragen is er een achterstand ontstaan. Houdt u daarom rekening met een langere behandeltermijn. Onze excuses hiervoor. Hoe vraagt u een subsidie aan? Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking? Meld wijzigingen in uw project Eindverantwoording en vaststelling Openbaar subsidieregister Wet- en regelgeving Staatssteun (kennisgeving) default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Bekijk ook... Expertisecentrum Europa Energiefonds Overijssel Overijssels noaberschapsfonds default-randuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok ASV Overijssel Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen. 199431ASV-aanvraag grijs-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact Overijssel Loket Telefoon: 038 499 88 99Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uurE-mail: subsidie@overijssel.nl grijs-randuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidieaanvragen voor Regio Deals222608Regio Deals Twente en Regio Zwolle default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Gevolgen corona voor uw subsidie of sponsorbijdrage default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Snel naar: Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek Formulier: nasturen bijlagen default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Klantportaal MijnOverijssel Uw opgeslagen en verzonden aanvragen kunt u vinden in het klantportaal. Gebruik de knop MijnOverijssel bovenaan elke pagina. LET OP: het klantportaal bevat geen Europese regelingen (POP3). Deze worden door de RVO afgehandeld (u heeft minimaal niveau EH2+ nodig). default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok NIEUW - Accountantsverklaring is niet meer nodig! Hiermee worden uw administratieve lasten verlaagd en kunt u sneller een financiële verantwoording indienen. blauwtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Op woensdag 31 maart 2021 zijn onze e-formulieren tot 13.00 uur niet of beperkt beschikbaar We adviseren u om dan geen gebruik te maken van onze formulieren. Als u toch een formulier invult, kunnen gegevens verdwijnen. Tussentijds opgeslagen formulieren zijn daarna waarschijnlijk niet meer in te dienen. Stuur deze dus voor 31 maart in. blauwtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Het inloggen met E-herkenning werkt niet. Dit komt door een technische storing. We werken aan een oplossing! Lay-out Lay-out Subsidie voor de bestrijding en/of beheersing van invasieve exoten in Overijssel. Dit zijn planten of dieren die niet zelfstandig, maar alleen door menselijk handelen Nederland hebben kunnen bereiken. Zij brengen grote schade toe aan inheemse soorten of leveren risico’s op voor de gezondheid van mens of dier, hoogwaterveiligheid, hydrologie of economie.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/aanpak-invasieve-exoten-planten-dieren/Subsidie voor eigenaren voor advies bij het uitwerken van een haalbaar toekomstplan voor een erf in het buitengebied van Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/advies-vrijkomende/Subsidie voor natuurbeheer in landbouwgebieden.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/natuur/agrarisch-natuur/Subsidie voor projecten die bijdragen aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023. Thema's zijn inclusiviteit (iedereen die kan en wil werken kan meedoen), het tegengaan van krapte en mismatch op de arbeidsmarkt en leren en werken met nieuwe technologieën.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/arbeidsmarkt-overijssel-2021/Subsidie voor ondernemingen en particulieren voor het verwijderen van asbestdaken vanaf 35 m2. Voorwaarde is dat er ook zonnepanelen geplaatst worden. Voor de zonnepanelen wordt geen subsidie gegeven.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/asbest-eraf-zon-erop/Subsidie voor grote beeldbepalende cultuur- en sportevenementen in Overijssel. Deze evenementen moeten betekenis hebben voor de sociale samenhang, de economie en de aantrekkelijkheid van de provincie. De subsidie is voor de periode 2020-2023.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/beeldbepalende/Subsidie voor de voorbereiding en uitvoering van bestaande bijzondere kleinere sport- of cultuurevenementen in Overijssel in 2022 (jaarlijks evenement) of 2022 of 2023 (meerjarig evenement).https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/bijzondere-kleinere-evenementen-2022-tender/Subsidie voor de sanering van de bodem van een bestaand bedrijfsterrein.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/bodemsanering/Subsidie voor nieuwe activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in de ruimste zin van het woord.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/bewegen-openbare/Aanvullende subsidie voor projecten die op basis van de volgende programma's of thematische fondsen subsidie verkrijgen: het Operationeel Programma EFRO, het Operationeel Programma Interreg A Duitsland-Nederland of een thematisch fonds (inclusief Interreg B en Interreg Europe).https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/cofinanciering-europese-programma/Subsidie aan gemeenten om het programma voor cultuuronderwijs verder te ontwikkelen. Dit programma verbetert de deskundigheid van het onderwijs en culturele instellingen. Daarnaast is het de bedoeling dat cultuurbeleid binnen het onderwijs een vaste plek krijgt.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/cultuureducatie-cultuur-basis-2-0/Subsidie voor de inhuur van een cultuurmakelaar. Dit is een onafhankelijke adviseur werkzaam voor de cultuursector die in opdracht van gemeenten werkt.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/cultuurmakelaars/Subsidie voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de deelnemers.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/cultuurparticipatie/Subsidie voor de verbetering van waterkwaliteit en zoetwatervoorziening in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/deltaplan-agrarisch/Subsidie voor bewustwording van verworven democratische vrijheden.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/kwaliteit-openbaar/dodenherdenking-en/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor activiteiten die bijdragen aan de totstandkoming van ecologisch bermbeheer buiten de bebouwde kom.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/ecologisch-bermbeheer-gemeenten/Subsidie voor onderzoek, visie- en planontwikkeling van ruimtelijke projecten die van provinciaal belang zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/effectuering/Subsidie voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen uit het energieonderzoek die een onderneming heeft laten uitvoeren en het energieonderzoek.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energiebesparende/Subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren en VvE's.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energiebesparende-0/Subsidie voor ondernemers, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen voor investeringen in technische voorzieningen gericht op energiebesparing in gebouwen en bedrijfsprocessen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energiebesparing-overijssel-tender/Rentekorting op een lening voor energiemaatregelen uit de geldende Energielijst. De lening zelf sluit u af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energielening/Subsidie voor micro- en kleine ondernemingen uit de horeca voor gekochte warmtekussens met laders. Deze komen alleen voor subsidie in aanmerking als ze betaald zijn ná 1 september 2020. De horecaonderneming moet gevestigd zijn in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energiezuinige-terrasverwarming-via-kussens/Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal. Met immaterieel erfgoed bedoelen wij 'levend erfgoed', sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die Overijsselse gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/erfgoed-verhaal-overijssel-2-0/Subsidies voor innovatie en CO2-reductie. Deze subsidies vallen onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De subsidies worden uitgevoerd door het Operationeel Programma Oost (OP Oost).https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/europese-efro/Subsidie voor een experiment bestuursstijl, waarbij het zoeken naar een moderne bestuursstijl of samenwerkingsvorm centraal staat. Daarnaast bieden wij de aanvrager hierbij ondersteuning aan.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/kwaliteit-openbaar/experimenten/Subsidie voor het uitvoeren van experimenten om het culturele aanbod in Overijssel te versterken. De experimenten kunnen worden uitgevoerd binnen de culturele sector zelf, binnen een crossover met sociale kwaliteit of binnen een crossover met andere sectoren.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/cultuurexperimenten/Subsidie voor familiebedrijven in Overijssel voor de uitvoering van een transitieplan. In het plan staan de activiteiten of investeringen die het bedrijf de komende periode gaat uitvoeren op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en bedrijfsopvolging.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/family-next-overijssel/Subsidie voor de uitvoering van de activiteiten zoals genoemd in het Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/faunabeheereenheden/Subsidie voor rechtspersonen voor tijdelijke en flexibele woonvormen voor spoedzoekers in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/huisvesting/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor versnelling in de voorfase van woningbouwprojecten (zowel binnenstedelijk, transformatie en herstructurering) waarmee woningen worden toegevoegd aan de voorraad.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/flexpools-versnellen-woningbouw/Europese subsidie voor fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen jonge landbouwers.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/fysieke/Subsidie voor de inzet van gebiedspartners in het gebiedsteam voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) om tot een Gebiedsanalyse en Gebiedsagenda te komen. De GGA is een samenwerkingsproces waarbij overheden, maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven samen op zoek gaan naar oplossingen voor de stikstofproblematiek die passen bij de kenmerken van de gebieden.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/gebiedsontwikkeling/gebiedsgerichte-aanpak-stikstof/Subsidie voor Overijsselse basisscholen voor het vergroenen van schoolpleinen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/groene-schoolpleinen/Subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van nieuwe technieken en energieverbruik bij bedrijven.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/haalbaarheidsstudies/Subsidie, in de vorm van een geldlening of garantie, voor energieprojecten van ondernemingen en woningcorporaties. De energieprojecten gaan over de opwekking van hernieuwbare energie of waarbij energie-efficiëntie maatregelen worden genomen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energie-energieeffic/Subsidie voor het realiseren van het nieuwe bos. Het aanplantperceel wordt in eigendom overgenomen van de provincie. Onder het nieuwe bos verstaan wij het bos, de houtsingel of de houtwal of de houtige opstand dat ontstaat op de aanplantpercelen na realisatie van het beplantingsplan.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/iedere-inwoner-boom-bos/Subsidie voor de aanschaf van bomen of bosplantsoen, met bijbehorende palen en banden ter ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/iedereen-boom-kleinschalige-boomaanplant/De subsidie is bedoeld om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan de sociale veiligheid van LHBTI+ en de vergroting van de individuele ruimte van deze doelgroep om zichzelf te kunnen zijn.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/kwaliteit-openbaar/impuls-sociale-acceptatie-veiligheid/Subsidie voor activiteiten op het gebied van circulair bouwen. Onder circulair bouwen verstaan wij het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur. Dus bouwen zonder de natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/impuls-circulair/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor het laten organiseren van inkoopacties voor particuliere woningeigenaren. Onder inkoopactie wordt verstaan: een actie waardoor er voor een groep particuliere woningeigenaren korting wordt bedongen bij één of meerdere leveranciers op de inkoop van energiemaatregelen aan de woning. Deze energiemaatregelen moeten leiden tot energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/inkoopacties-energiemaatregelen-overijssel/Subsidie voor de instandhouding van gescheperde scheepskuddes in Overijssel voor de periode 2018 t/m 2021. https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/instandhouding/Subsidie voor gemeenten voor meer energietoezicht bij inrichtingen (bedrijven). Het toezicht wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJsselland.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/intensivering/Subsidie voor investeringen in nieuw te installeren warmte-infrastructuur. Dit is een systeem voor energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling. De subsidie is een eenmalige financiële bijdrage in het geval van een aantoonbare onrendabele top of een geldlening in het geval van een aantoonbaar financieringstekort.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/investeringssubsidie-warmtenetprojecten/Subsidie voor de activiteiten van vrijwilligers in het kader van de buurtbus in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/inzet-vrijwilligers/Subsidie voor familiebedrijven met jonge bedrijfsopvolgers voor investeringen in verduurzaming en/of digitalisering die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het familiebedrijf.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/jonge/Subsidie voor culturele instellingen voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelstellingen die genoemd staan in het Cultuurbeleid Overijssel 2021-2024. Alleen instelling die genoemd staan in tabel 1 horend bij deze subsidieregeling kunnen aanvragen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/kader-culturele/Subsidie voor de inhuur van kennis en hulp die nodig is om een businesscase op te stellen voor het realiseren van Nieuwe Mobiliteit in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/kennis-ondersteuning/Subsidie voor Overijsselse gemeenten en waterschappen voor klimaatadaptatie. Dit is het aanpassen aan en tegengaan van klimaatverandering. Het gaat hier om haalbaarheidsonderzoeken, procesondersteuning of uitvoering van fysieke maatregelen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/klimaatadaptatie/Subsidie voor het laten uitvoeren van een contra-expertise (second opinion). Voor schades kanaal Almelo-De Haandrik.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/kwaliteit-openbaar/kosten-contra-expertise/Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/kwaliteit-openbaar/kwaliteit-openbaar/228597Aanpak van invasieve exoten 2.0 (planten en/of dieren)221116Advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)216238Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL)225296Arbeidsmarkt Overijssel 2021231306Asbest eraf zon erop222759Beeldbepalende evenementen 2020 t/m 2023208793Bijzondere kleinere evenementen 2022 (TENDER)208167Bodemsanering bedrijfsterreinen222646Buiten bewegen231259Cofinanciering Europese programma's208210Cultuureducatie Cultuur aan de basis 2.0208991Cultuurmakelaars208990Cultuurparticipatie219262Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel (TENDER)208184Dodenherdenking en bevrijdingsfestival225912Ecologisch bermbeheer gemeenten208188Effectuering ruimtelijk beleid208283Energiebesparende maatregelen (geld terug actie)217909Energiebesparende maatregelen (voor particulieren en VvE's)208175Energiebesparing Overijssel (TENDER)208156Energielening Overijssel227165Energiezuinige terrasverwarming via kussens208298Erfgoed 'Het Verhaal van Overijssel' 2.0217925Europese EFRO subsidies voor innovatie en CO2-reductie208993Experimenten Bestuursstijl228613Experimenten powered by cultuur (TENDER)227681Family Next Overijssel208327Faunabeheereenheden208646Flexibele huisvesting228206Flexpools versnellen woningbouw204093Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers230343Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof219778Groene schoolpleinen208177Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans217966Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie (Energiefonds)225895Iedere inwoner een boom in het Bos (grootschalige boomaanplant)228223Iedereen een boom -kleinschalige aanplant220533Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) 2020 t/m 2023220105Impuls circulair bouwen229319Inkoopacties energiemaatregelen Overijssel216965Instandhouding gescheperde schaapskuddes Overijssel223779Intensivering energietoezicht227720Investeringssubsidie warmtenetprojecten214157Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel211542Jonge bedrijfsopvolgers208854Kader culturele instellingen Overijssel 2021 tot en met 2024214205Kennis en ondersteuning nieuwe mobiliteit228189Klimaatadaptatie228383Kosten contra-expertise kanaal Almelo-De Haandrik208648Kwaliteit openbaar bestuur Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht Footer 2021 Footer 2021 default-randblokken Blokken default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Bezoekadres Luttenbergstraat 28012 EE ZwolleOpen: ma-vrij 7.00-17.00 uur Overijssel loket Bel: 038 499 88 99Open: ma-vrij 8.30-17.00 uurPostadres: Postbus 10078, 8000 GB ZwolleAlgemeen contactformulier default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Privacy en archief170965Persoonsgegevens bij provincie Overijssel223927Informatiebeveiliging161369Informatie over Google Analytics en Cookieslink-1717378Archiefweb default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Direct naar129332Contact en route141801Bestuur184273Loket2Onderwerpen143105Cijfers, kaarten en onderzoek150864Persvoorlichterslink-1716949Vacatures55Sitemap logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Wapen Provincie Overijssel /publish/pages/179902/wapen_provincie_overijssel.gif wapen_provincie_overijssel.gif #img_pagvld_1837849_0, .img_pagvld_1837849_0 { width:198px; max-width:198px; height:145px; max-height:145px; } .achtergrond_img_pagvld_1837849_0 { background-image: url( /publish/pages/179902/wapen_provincie_overijssel.gif ); } wapen_provincie_overijssel.gif Responsive 1 default-randlijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Toegankelijkheid Deze website is digitaal toegankelijk volgens de norm WCAG 2.1 AA. link-1735034Toegankelijkheidscertificaat Stichting Accessibility217904Toegankelijkheidsverklaring volg-ons Volg ons Volg ons follow-us blok Blok Titel Volg ons op default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Meld vage taal Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht Header 2021 Header 2021 blokken Blokken primaire-navigatieprimaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie-blok blok Blok Titel Menu Uitvalmenu Eenvoudig uitvalmenu eenvoudig-uitvalmenu Eenvoudig uitvalmenu eenvoudig-uitvalmenu Starten met home 0 Items per rij 4 secundaire-navigatiesecundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie-blok blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Gedrag mobiele navigatie Opnemen in primaire navigatie insert-in-primnav Opnemen in primaire navigatie insert-in-primnav logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Home provincie Overijssel /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.png logo-provincie-overijssel.png /publish/pages/179903/172px/logo-provincie-overijssel.jpg logo-provincie-overijssel.jpg #img_pagvld_1837866_0, .img_pagvld_1837866_0 { width:296px; max-width:296px; height:80px; max-height:80px; } .achtergrond_img_pagvld_1837866_0 { background-image: url( /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.png ); } #img_pagvld_1837866_0.size_172px, .img_pagvld_1837866_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:46px;max-height:46px; } .achtergrond_img_pagvld_1837866_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/179903/172px/logo-provincie-overijssel.jpg ); } logo-provincie-overijssel.png Responsive 1 Afbeelding (svg) Home provincie Overijssel /publish/pages/179903/logo-provincie-overijssel.svg logo-provincie-overijssel.svg logo-provincie-overijssel.svg zoekenzoeken Zoeken Zoeken zoeken-blok blok Blok Titel Zoek sitepadsitepad Sitepad Sitepad sitepad-blok blok Blok Titel Kruimelpad Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Media Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Thema blok Galerij uitgelicht
Facetten
Doelgroep
Status
Thema

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index

Contact Overijssel Loket

Telefoon: 038 499 88 99
Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl

Subsidie aanvragen:

Door de vele ontvangen aanvragen is er een achterstand ontstaan. Houdt u daarom rekening met een langere behandeltermijn. Onze excuses hiervoor.

ASV Overijssel

Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen.

Subsidieaanvragen voor Regio Deals

Klantportaal MijnOverijssel

Uw opgeslagen en verzonden aanvragen kunt u vinden in het klantportaal. Gebruik de knop MijnOverijssel bovenaan elke pagina.

LET OP: het klantportaal bevat geen Europese regelingen (POP3). Deze worden door de RVO afgehandeld (u heeft minimaal niveau EH2+ nodig).