Subsidie Verbeteren condities voor aandachtsoorten 5.0


Voor wie

Voor een particulier, een stichting, een vereniging, een BV, een NV, een maatschap, een ZZP’er, een v.o.f., een eenmanszaak of een kerkgenootschap.

Wat

Subsidie voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de leefgebieden van de aandachtsoorten zoals opgenomen in de Aandachtsoortenlijst.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 1. Kleine projecten Aandachtsoorten: het treffen van maatregelen die bijdragen aan het doel van de subsidieregeling.
 2. Grote projecten:
  1. Maatregelen Poelen: de aanleg of het herstel van poelen of het bijbehorende leefgebied voor Kamsalamander, Boomkikker of Knoflookpad.
  2. Maatregelen Erven: maatregelen op en in de directe omgeving van erven voor de Kerkuil, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Ringmus, Grauwe vliegenvanger of Patrijs.
  3. Maatregelen Bosranden: het creëren van bosranden met mantels en zomen voor Klein wintergroen, Klein glidkruid, Anemonenbekerzwam, Kleine ijsvogelvlinder, Sleedoornpage, Bruine eikenpage, Ranonkelbij, Gewone kleine wespbij, Kauwende metselbij, Stronkmier, Boomkikker, Geelgors, Zomertortel, Kerkuil, Hermelijn, Das, Franjestaart, Bosvleermuis, Baardvleermuis, Bechsteins vleermuis, Brandts vleermuis, Rosse vleermuis of Gewone grootoorvleermuis.
  4. Maatregelen Heide: het verbeteren van de biotopen droge en vochtige heide en droge en vochtige heischrale graslanden.
 3. Het beschikbaar stellen van grond.
 4. Voorbereidingswerkzaamheden. Het gaat om het opstellen van een plan of organisatiekosten die leiden tot de uitvoering van de gekozen maatregelen.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Contact

Neem voor advies en ondersteuning contact op met Martin Bruins, beleidsmedewerker van Natuur voor Elkaar. U kunt hiervoor mailen naar M.Bruins@overijssel.nl.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.