Subsidie Verbeteren condities voor aandachtsoorten 4.0


Voor wie

Organisaties, bedrijven en particulieren.

Let op: gemeenten en waterschappen kunnen niet aanvragen.

Wat

Subsidie voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten zoals opgenomen in de Aandachtsoortenlijst.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

 1. Voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten zoals opgenomen in de Aandachtsoortenlijst (kleine projecten).
 2. Voor één of meer van de volgende maatregelen (grote projecten):
  A. de aanleg of het herstel van poelen of het bijbehorende leefgebied voor Kamsalamander, Boomkikker of Knoflookpad;
  B. maatregelen op en in de directe omgeving van erven voor de Kerkuil, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Ringmus, Grauwe vliegenvanger of Patrijs;
  C. het creëren van bosranden met mantels en zomen voor de Klein wintergroen, Klein glidkruid, Anemonenbekerzwam, Kleine ijsvogelvlinder, Sleedoornpage, Bruine eikenpage, Ranonkelbij, Gewone kleine wespbij, Kauwende metselbij, Stronkmier, Boomkikker, Geelgors, Zomertortel, Kerkuil, Hermelijn, Das, Franjestaart, Bosvleermuis, Baardvleermuis, Bechsteins vleermuis, Brandts vleermuis, Rosse vleermuis of Gewone grootoorvleermuis;
  D. het verbeteren van de biotoop heide door het verbinden van heideterreinen of hei schrale graslanden die op korte afstand van elkaar zijn gelegen, het kruidenrijker maken van de heide of het realiseren van nestgelegenheid.
 3. Het beschikbaar stellen van grond om aan de herbeplantingsverplichting te kunnen voldoen om heide te verbinden. Dit geldt alleen als de herbeplantingsverplichting (artikel 4.3, lid 1 van de Wet Natuurbescherming) niet ingevuld kan worden door spontane bosontwikkeling, maar ergens anders gerealiseerd moet worden.
 4. Voor de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de bovengenoemde maatregelen onder punt 1 en punt 2.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: de regeling is gewijzigd per 10 juli!

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Kunt u de bestanden op deze pagina niet lezen of gebruiken?

Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Contact

Neem voor advies en ondersteuning contact op met Martin Bruins, beleidsmedewerker van Natuur voor Elkaar. U kunt hiervoor mailen naar M.Bruins@overijssel.nl.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’ onder het kopje Downloads. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.