Subsidie Stimulering toekomstbestendige verduurzaming AgroFood sector


Wat

Subsidie voor initiatieven die kringlooplandbouw in de praktijk brengt bij een grote groep bedrijven. Of hier een verdienmodel voor realiseren én de kennis en ervaringen hierover delen met de sector.

Onder kringlooplandbouw verstaan wij: landbouw waarbij zo min mogelijk afval vrij komt. De uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut.

Waarvoor

Voor de volgende activiteit(en):

  1. Demonstraties, praktijkleertrajecten en kennisdeling gericht op de realisatie van kringlooplandbouw.
  2. De ontwikkeling van een beloningssysteem dat meerdere agrarische ondernemingen stimuleert om ecosysteemdiensten op het agrarisch bedrijf te verbeteren of uit te breiden. Het vormen van een netwerk voor deze activiteiten kan hier een onderdeel van zijn.

Met ecosysteemdiensten bedoelen wij: de diensten die de natuur de mens biedt en die te maken hebben met de landbouw. Bijvoorbeeld bestuiving, bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging in de bodem, aantrekkelijk landschap voor recreatie, natuurlijke plaagonderdrukking en waterregulatie.

Voor wie

  • Een penvoerder namens een samenwerkingsverband, of;
  • als het gaat om activiteit 1: degene die de demonstraties, praktijkleertrajecten of kennisdeling levert aan ondernemingen.

Met een samenwerkingsverband bedoelen wij: een geen rechtspersoonlijkheid bezittend verband, bestaande uit niet in een groep verbonden deelnemers, waarvan minimaal 1 ondernemer uit de Agro&Food sector. Een vennootschap bestaande uit samenwerkende bedrijven wordt niet gezien als een samenwerkingsverband.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijke vragen of om uw project te bespreken met een beleidsmedewerker Agro en food kunt u contact opnemen met:

Arie Moning
Telefoon: 038 499 7347

Format begroting

Dit begrotingsformat kunt u alleen gebruiken als u alleen voor activiteit 1 aanvraagt. Voor vragen kunt u terecht bij het Overijssel Loket (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.