Subsidie Stimulering toekomstbestendige verduurzaming AgroFood sector


11-7: NIEUW AANVRAAGFORMULIER

Wat

Subsidie voor activiteiten die de transitie naar kringlooplandbouw bevorderen.

Onder kringlooplandbouw verstaan wij: landbouw waarbij zo min mogelijk afval vrij komt. De uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut.

Waarvoor

Voor de volgende activiteit(en):

  1. Demonstraties, praktijkleertrajecten en kennisdeling over kringlooplandbouw.
  2. De ontwikkeling en het uitvoeren van een methode of aanpak om meerdere landbouwondernemers te stimuleren om de ecosysteemdiensten op het landbouwbedrijf te verbeteren of uit te breiden. Hieronder valt ook het vormen van een netwerk ten behoeve van de hiervoor genoemde activiteiten.

Met ecosysteemdiensten bedoelen wij: de diensten die de natuur de mens biedt en die te maken hebben met de landbouw. Zoals bestuiving, bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging in de bodem, aantrekkelijk landschap voor recreatie, natuurlijke plaagonderdrukking en waterregulatie.

Voor wie

  • Voor activiteit a: degene die de demonstraties, praktijkleertrajecten of kennisdeling levert aan ondernemingen.
  • Voor activiteit b: een samenwerkingsverband.

Voor deze subsidieregeling maken wij gebruik van een nieuw formulier en klantportaal (Persoonlijke pagina)

Wilt u een formulier invullen met eHerkenning dan moet u, alleen de eerste keer, uw contactgegevens invullen. Dit kan ook al als het formulier nog niet beschikbaar is om aan te vragen via de Persoonlijke pagina. Na het invullen van de contactgegevens kunt u helaas niet direct terug naar het formulier. Volg deze stappen:

  1. U klikt op het aanvraagformulier.
  2. U Kopieert het internet adres van die pagina of u voegt het toe als favoriet.
  3. U logt in met eHerkenning en vult uw contactgegevens in.
  4. U zoekt internet adres op of de favoriet.
  5. U kunt het formulier invullen.

Druk altijd op de knop 'Tussentijds opslaan' om het formulier op te slaan. Meer informatie over het nieuwe klantportaal en de voordelen hiervan leest u op onze loketpagina.

U kunt dit formulier ook invullen zonder ingelogd te zijn. U kunt dan geen gebruik maken van het tussentijds opslaan en het klantportaal.

Informatie over de subsidie

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het budget bereikt is.

Voordat u aanvraagt

Voor inhoudelijke vragen of om uw project te bespreken met een beleidsmedewerker Agro en food kunt u contact opnemen met:

Arie Moning
Telefoon: 038 499 7347

Format begroting

Kunt u het bestand niet lezen/gebruiken? Het Overijssel Loket helpt u graag verder: 038 499 88 99 (kies 1).

Nieuw formulier voor nasturen bijlagen

Als u de subsidie heeft aangevraagd met het nieuwe formulier dan gebruikt u voor het nasturen van bijlagen ook het nieuwe formulier 'Bijlage nasturen'.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. U kunt ons voorbeeld gebruiken.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene De-minimisverordening, De-minimisverordening Landbouw, de De-minimisverordening Visserij en de Landbouwvrijstellingsverordening.