Subsidie MIT-Haalbaarheidsprojecten (Ubs 6.2)


Loting

Uitslag loting MIT-haalbaarheidsprojecten 2022 (pdf, 59 kB)

Op 12 april 2022 zijn er 266 volledige aanvragen ingediend. Hiermee is het subsidieplafond (beschikbare budget) op deze dag overschreden. De notaris heeft daarom op 5 mei 2022 via een loting de volgorde van de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen bepaald. Aanvragen die niet volledig waren op 12 april 2022 of na deze datum zijn ingediend, zijn niet in deze loting meegenomen.

De uitkomst van deze loting vindt u in bovenstaand document. Aan de hand van uw zaaknummer kunt u zien op welke plek uw aanvraag staat.

Voor wie

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers met een vestiging in Overijssel kunnen een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor hun innovatie. Hierin onderzoekt u de technische en economische risico’s van uw innovatie. Denk hierbij aan een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek.

Uw innovatie draagt bij aan één of meer maatschappelijke thema's. De thema's zijn opgedeeld in zes maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's): Energie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Water en Voedsel, Veiligheid, Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk Verdienvermogen.
Een toelichting op deze KIA's vindt onder het kopje 'Meer informatie'.

Let op

Draagt uw project bij aan het LNV programma Duurzame visserij en aquacultuur binnen de KIA-Landbouw, water en voedsel, dan kunt u uw aanvraag ook indienen bij het landelijke MIT loket bij de RVO, Loketwijzer MIT-regeling.

Voor welke activiteiten kunt u subsidie aanvragen?

We maken in deze subsidieregeling onderscheid in de volgende twee activiteiten:

  1. Een haalbaarheidsstudie.
  2. Een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op: aanvragen heeft geen zin meer omdat het budget op 12 april al ruim bereikt is.

Status:
Aanvragen mogelijk

In de regeling staat een looptijd tot uiterlijk op 13 september 2022 voor 17.00 uur.

  • Als op de dag waarop meerdere volledige aanvragen zijn ingediend het subsidieplafond wordt bereikt dan wordt de volgorde van subsidieverlening bepaald door middel van loting onder de op die dag ontvangen volledige aanvragen. Zie voor meer informatie het kopje ‘Afhandeling aanvraag in volgorde van ontvangst’.
  • U ontvangt alleen subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject als deze voldoet aan hoofdstuk 1 en paragraaf 6.2 MIT-Haalbaarheidsprojecten van het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2017, de Algemene Wet Bestuursrecht en de algemene De-minimisverordening. Hierop wordt de aanvraag beoordeeld. Daarnaast beoordelen wij de aanvraag op in hoeverre het project voldoet aan de voorwaarden in artikel 6.2.3 lid 2 sub a, b en c.
  • Het is binnen de regeling MIT Oost Nederland 2022 – Overijssel niet mogelijk om vooraf een projectvoorstel in te dienen en/of te laten toetsen.

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.