Regeling Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap


Voor wie

Een samenwerkingsverband, bestaande uit een vereniging of meerdere verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, waarvan landbouwers of andere grondgebruikers van landbouwgrond deel uitmaken en daarnaast de eigenaren en pachters van de gronden waar de investeringen worden uitgevoerd.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Artikel 3.7.2 subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit, natuur en landschap in Overijssel op het gebied van agrarisch natuurbeheer zoals vastgesteld in het Natuurbeheerplan met betrekking tot een of meer van de volgende thema’s:

  1. Open grasland weidevogels: versterken plas-dras of verhogen waterpeil;
  2. Droge dooradering: amfibieën;
  3. Droge dooradering: landschap;
  4. Open akkerland;
  5. Maatregelen ter voorkoming van predatie.

Op de regeling zijn de volgende definities van toepassing:

  1. Natuurbeheerplan Overijssel (verder: Natuurbeheerplan): het vigerende Natuurbeheerplan zoals omschreven in de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (SRNL2016) van de provincie Overijssel;
  2. Beheerplan: opgave van de beheeractiviteiten op perceelsniveau op basis van het daartoe door Gedeputeerde Staten aangewezen systeem (SRNL2016, art 3.11, lid b);
  3. Leefgebied: in het natuurbeheerplan begrensde landbouwgronden waarop planten of dieren voorkomen die bepaalde eisen stellen aan de inrichting en het gebruik van hun omgeving of waarop het voorkomen van zulke planten of dieren wordt nagestreefd.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

De indientermijn voor deze regeling is verstreken. U kunt niet meer aanvragen.

Toegang MijnRvO.nl eerdere aanvraagperiodes