Interbestuurlijk toezicht per gemeente

Gepubliceerd op 20 februari 2020

Wat is het?

Interbestuurlijk toezicht is het toezicht door de ene overheid op de uitvoering van de taken door een andere overheid. Het provinciaal interbestuurlijk toezicht heeft als doel inzicht te krijgen in de risico’s bij de uitvoering van medebewindstaken. Dat zijn taken die gemeenten in opdracht van provincie of rijk uitvoeren. Daardoor komen knelpunten op tijd in beeld en kan er worden bijgestuurd. De provincie is als toezichthouder sober en terughoudend. Met respect voor de autonomie van gemeenten en de horizontale verantwoording door de gemeenteraden.

Proces: hoe werkt interbestuurlijk toezicht bij Overijssel?

In ons toezicht bij gemeenten komen deze fases in elk geval voorbij: Informatieverzameling, Oordeelsvorming, waar nodig interveniëren en mogelijke maatregelen.

Een paar begrippen uitgelegd:

Indeplaatsstelling

Als een gemeente een taak waar de provincie toezicht op houdt, verwaarloost of niet naar behoren uitvoert, kan de provincie na een belangenafweging, die taak overnemen. Ook zal de provincie bij de keuze voor wel/niet ingrijpen altijd een risicoafweging maken en beoordelen of ingrijpen proportioneel is in verhouding tot de misstand.

Schorsing en vernietiging

Besluiten die in strijd zijn met het recht of het algemeen belang, kunnen wij niet zelf schorsen of vernietigen. Schorsen en vernietigen is een bevoegdheid van de regering bestaande uit de Koning en zijn ministers. Na een melding onderzoeken wij of er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang. Wij maken een risicoafweging en beoordelen of ingrijpen proportioneel is. Aan de hand van de uitkomsten, nemen wij de beslissing om het besluit wel of niet voor te dragen aan de regering om geschorst en/of vernietigd te worden.