Coronavirus in Overijssel

Gepubliceerd op 9 april 2020

Coronavirus in Overijssel

In de bestrijding van het coronavirus vertrouwen we als provincie op de kennis en expertise van RIVM, rijksoverheid en veiligheidsregio’s.

Geen externe bijeenkomsten in de provincie

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, schrapt de provincie Overijssel tot en met 1 juni 2020 alle externe bijeenkomsten, los van het aantal deelnemers. De provincie neemt deze maatregelen in navolging van de richtlijnen van rijksoverheid en het RIVM.

Werk provincie gaat door, maar op afstand

Het werk van de provincie gaat zoveel mogelijk door, maar wel op een manier waarbij het risico op besmetting minimaal is. De meeste medewerkers van het provinciehuis werken de komende weken vanuit huis. Overleggen en afspraken worden zoveel mogelijk op andere wijze georganiseerd of uitgesteld. Het provinciehuis gaat niet op slot, maar is tot en met 1 juni niet publiek toegankelijk.

Algemene informatie voor burgers

Voor meer informatie over de laatste informatie over het coronavirus verwijzen wij u direct naar de betrokken instanties:

Bekijk ook het kaartoverzicht van besmettingen per Overijsselse gemeente.

Informatie voor MKB

Algemene vragen

Werktijdverkorting

Borgstelling voor MKB-kredieten verruimen

Ondernemersondersteuning bij corona

Voor eerste vraagstukken rondom Corona verwijzen wij naar het Coronaloket, 0800-2117. MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Daarnaast staat de Overijsselse middenstructuur telefonisch en digitaal klaar om u te ontlasten en de situatie van en voor ondernemers te verbeteren. Kijk op hun website voor actuele informatie.

Regionale loketten:

MKB-adviseurs:

Regio Zwolle:

Regio Twente:

Regio Deventer:

OostNL: Informatie over ondernemen en het coronavirus

Het coronavirus raakt ons allemaal. Dus ook bedrijven en hun medewerkers. Er is al veel informatie beschikbaar voor ondernemers. Op deze pagina houden we een overzicht bij waar ondernemers met veel van hun vragen terecht kunnen.

www.oostnl.nl/nl/nieuws/informatie-over-ondernemen-en-het-coronavirus

Corona-update voor zwembadhouders

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Onderdeel hiervan is de sluiting van openbare zwembaden en zwembaden die onderdeel vormen van sauna’s, wellnesscentra en sport- en fitnessclubs tot en met 1 juni 2020. Daarbij is geen verschil meer gemaakt tussen groot of klein zwembad. Ook niet tussen meer of minder bezoekers/gebruikers. Voor de overige zwembaden geeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan dat sluiting wel in lijn ligt met het nemen van je verantwoordelijkheid als ondernemer. U zult deze verantwoordelijkheid zelf moeten afwegen tegenover het belang van bijvoorbeeld recreatief vermaak of noodzakelijke bassin-gebonden therapeutische en medische behandelingen.

Een sluiting heeft de volgende gevolgen voor het beheer van zwembaden:

Dagelijks onderzoek

Gezien vanuit de Wet Hygiëne en veiligheid en badinrichtingen en zwemwater (Whvbz) kunnen de dagelijkse onderzoeken naar de kwaliteit van het zwemwater vervallen als er geen gelegenheid wordt gegeven om te zwemmen.

Maandelijks onderzoek

Het door laboratoria uit te voeren maandelijkse onderzoek is ook niet verplicht tijdens de gesloten periode. Voorwaarde is hierbij wel dat de sluiting voor de 15e van enige maand heeft plaatsgevonden. Gezien de huidige situatie zullen wij hier coulant mee omgaan.

Halfjaarlijks onderzoek

Dit is nog niet inzichtelijk. Informatie volgt.

Jaartoets

De toetsing aan de normen voor zwem- en badwater wordt jaarlijks uitgevoerd. Hierbij gaan wij uit van de ons gerapporteerde gegevens. Er zal daarbij rekening worden gehouden met de gesloten periode.

Legionella

Wij vragen zwembadhouders om, indien van toepassing, de beheersmaatregelen legionella tijdens de periode van sluiting uit te blijven voeren en mogelijk te intensiveren. Hiermee beperken zij de kans op een verhoogde concentratie Legionella en daarmee mogelijke besmettingen bij hernieuwde openstelling.

Voor openstelling

Wij verzoeken zwembadhouders om de dagelijkse controle van het zwemwater enkele dagen voor de heropening van het zwembad te starten.

Meer informatie

Het coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage

Het kan zijn dat u als subsidieontvanger of gesponsorde organisatie vanwege het coronavirus heeft besloten om de door de provincie gesubsidieerde activiteiten uit te stellen of niet door te laten gaan. Dat kan ook het geval zijn voor uw door de provincie gesponsorde activiteiten.

Uw activiteiten worden uitgesteld

Bent u van plan om de gesubsidieerde activiteiten op een later moment uit te voeren, dan kunt u ons met het digitale formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ vragen om een nieuwe einddatum voor uw activiteiten. Dat is alleen nodig als de huidige einddatum van de subsidieperiode in uw subsidiebesluit door het uitstel overschreden wordt. Wij zullen met voorrang op deze uitstelverzoeken reageren.

Uw activiteiten gaan niet door

In dat geval kunt u ons met het digitale formulier “Indienen verzoek tot vaststelling” vragen de subsidie nu al vast te stellen. Daarbij zullen wij de al gemaakte voorbereidingskosten, die voor subsidie in aanmerking komen, naar redelijkheid en billijkheid subsidiëren. Dit kan tot aan het maximaal toegezegde bedrag. Dat kan betekenen dat we afwijken van het in de subsidieverlening opgenomen percentage subsidie. Van u wordt wel een maximale inspanning verwacht om onnodige kosten te voorkomen. Wij vragen u om dit toe te lichten in het vaststellingsformulier. Bij het behandelen van uw vaststellingsverzoek zullen wij daar goed naar kijken.

Gaat het om een (meerjarige) jaarsubsidie?

Dan meldt u ons welke activiteiten u dit jaar niet meer gaat uitvoeren en wat volgens u de financiële gevolgen daarvan zijn voor de jaarsubsidie. Wij bekijken dan naar redelijkheid en billijkheid wat de eventuele gevolgen voor de subsidie van dit jaar zijn. U gebruikt hiervoor het digitale formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’.

Voor sponsorbijdragen geldt dezelfde lijn

Ook daar gaan wij redelijk en billijk mee om. Neem in dat geval contact op met uw contactpersoon bij de provincie.

Europese subsidies POP3/LEADER

Bovenstaande maatregelen gelden niet voor het deel van provinciale subsidies die met Europees geld zijn gefinancierd. Voor POP3 en LEADER wordt nu gekeken of het mogelijk is om aanspraak te maken op uitzonderingen die door de Europese Commissie zijn benoemd in de Verordeningen. Zodra hierover meer bekend is zal dit via deze website en bij RvO bekend gemaakt worden.

Gaat u de in de verlening gestelde einddatum niet halen? Dien in elk geval een verzoek tot verlenging van de projectperiode (latere einddatum van uw project) in bij RvO. Deze verzoeken zullen, als de periode van verlenging redelijk is, door RvO worden gehonoreerd.

Nog vragen?

Bij twijfel wat op uw subsidie van toepassing is of heeft u vragen, bel gerust met het Overijssel Loket of direct met uw contactpersoon bij de provincie.

Contact Overijssel Loket

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 1)
Werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl

Start vaarseizoen Overijssel uitgesteld tot 1 juni

Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten. Daarom heeft de provincie Overijssel besloten om de bruggen en sluizen in Overijssel tot 1 juni op basis van het winterregime te bedienen. Dit betekent dat er alleen bediening op afroep mogelijk is voor beroepsvaart en hulpdiensten. Recreatieve vaart is tot 1 juni niet mogelijk. Alleen noodzakelijke recreatieve vaarbewegingen kunnen via de Inspectie Scheepvaart van de provincie Overijssel aangevraagd worden. Denk hierbij aan het verplaatsen van een boot van een werf naar een woning. De provincie neemt deze maatregelen in navolging van de richtlijnen van rijksoverheid en het RIVM.

Publicatie onafhankelijk rapport Kanaal Almelo-De Haandrik uitgesteld

Op 30 maart aanstaande zou de provincie Overijssel het door TNO en Deltares opgestelde rapport in het bijzijn van leden van de klankbordgroep tijdens een openbare bijeenkomst in ontvangst nemen. Door de maatregelen rondom het coronavirus zien de betrokken partijen zich genoodzaakt de publicatie te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. Dit besluit is in nauw overleg genomen met de klankbordgroep, stichting Kant nog Wal, betrokken gemeenten en het Waterschap.

Specifieke informatie voor recreatie-ondernemers

We hebben een aantal nuttige websites en loketten voor u op een rij gezet. Op deze websites vindt u antwoord op belangrijke vragen als 'kan ik mijn personeel doorbetalen', 'hoe zit het met uitstel van belastingen', mogelijkheden voor overbruggingskrediet en actuele maatregelen.

Op de pagina van HISWA-RECRON vindt u alle praktische informatie rondom corona. Zo heeft HISWA-RECRON verschillende voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken in communicatie naar medewerkers, klanten, gasten en instanties.