Coronavirus in Overijssel

Gepubliceerd op 10 juli 2020

Algemene informatie voor inwoners

Voor meer informatie over de laatste informatie over het coronavirus verwijzen wij u direct naar de betrokken instanties:

Werkzaamheden provinciehuis

Om de verspreiding van het virus te voorkomen vinden er voorlopig geen externe bijeenkomsten plaats op het provinciehuis.

Werk provincie gaat door, maar op afstand

Het werk van de provincie gaat zoveel mogelijk door, maar wel op een manier waarbij het risico op besmetting minimaal is. De meeste medewerkers van het provinciehuis werken de komende periode vanuit huis. Overleggen en afspraken worden zoveel mogelijk op andere wijze georganiseerd of uitgesteld.

Gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage

Het kan zijn dat u als subsidieontvanger of gesponsorde organisatie vanwege het coronavirus heeft besloten om de door de provincie gesubsidieerde activiteiten uit te stellen of niet door te laten gaan. Dat kan ook het geval zijn voor uw door de provincie gesponsorde activiteiten.

Uw activiteiten worden uitgesteld

Bent u van plan om de gesubsidieerde activiteiten op een later moment uit te voeren, dan kunt u ons met het digitale formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’ vragen om een nieuwe einddatum voor uw activiteiten. Dat is alleen nodig als de huidige einddatum van de subsidieperiode in uw subsidiebesluit door het uitstel overschreden wordt. Wij zullen met voorrang op deze uitstelverzoeken reageren.

Uw activiteiten gaan niet door

In dat geval kunt u ons met het digitale formulier “Indienen verzoek tot vaststelling” vragen de subsidie nu al vast te stellen. Daarbij zullen wij de al gemaakte voorbereidingskosten, die voor subsidie in aanmerking komen, naar redelijkheid en billijkheid subsidiëren. Dit kan tot aan het maximaal toegezegde bedrag. Dat kan betekenen dat we afwijken van het in de subsidieverlening opgenomen percentage subsidie. Van u wordt wel een maximale inspanning verwacht om onnodige kosten te voorkomen. Wij vragen u om dit toe te lichten in het vaststellingsformulier. Bij het behandelen van uw vaststellingsverzoek zullen wij daar goed naar kijken.

Gaat het om een (meerjarige) jaarsubsidie?

Dan meldt u ons welke activiteiten u dit jaar niet meer gaat uitvoeren en wat volgens u de financiële gevolgen daarvan zijn voor de jaarsubsidie. Wij bekijken dan naar redelijkheid en billijkheid wat de eventuele gevolgen voor de subsidie van dit jaar zijn. U gebruikt hiervoor het digitale formulier ‘Indienen wijzigingsverzoek’.

Voor sponsorbijdragen geldt dezelfde lijn

Ook daar gaan wij redelijk en billijk mee om. Neem in dat geval contact op met uw contactpersoon bij de provincie.

Europese subsidies POP3/LEADER

Ook voor POP3/LEADER kunt u een verzoek om voorschot indienen. Hiervoor maakt u gebruik van het formulier ‘Voorschot aanvragen POP3/LEADER. Het gaat bij dit voorschot alleen om dat deel dat door de provincie als cofinanciering wordt ingebracht (bijdragen van andere co-financiers of de EU worden hierin niet meegenomen). Het door ons voorgeschoten subsidiebedrag betaalt u terug zodra u de subsidie van RvO heeft ontvangen.

Gaat u de in de verlening gestelde einddatum niet halen? Dien in elk geval een verzoek tot verlenging van de projectperiode (latere einddatum van uw project) in bij RvO. Deze verzoeken zullen, als de periode van verlenging redelijk is, door RvO worden gehonoreerd.

Nog vragen?

Bij twijfel wat op uw subsidie van toepassing is of heeft u vragen, bel gerust met het Overijssel Loket of direct met uw contactpersoon bij de provincie.

Contact Overijssel Loket

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 1)
Werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl

Informatie voor ondernemers

Coronaloket Kamer van Koophandel

Voor eerste vraagstukken rondom corona verwijzen wij naar het Coronaloket, 0800-2117. Dit is een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP en de Kamer van Koophandel. Bij dit loket vind je informatie over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Coronacalculator

Direct inzicht in de financiële ondersteuning? Kijk dan op de coronacalculator van MKB Nederland en VNO-NCW.

Ondersteuningspakket Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft een ondersteuningspakket samengesteld voor ondernemers die geraakt worden door de coronamaatregelen. Op de website van de rijksoverheid staat actuele informatie over financiële ondersteuning voor werkgevers en zelfstandigen.

Lokale ondersteuning door gemeente en waterschap

Ook gemeenten en waterschappen treffen regelingen voor bedrijven die in de problemen komen. Kijk op de website van de gemeente en het waterschap waar uw onderneming is gevestigd voor actuele informatie.

Ondersteuning in Overijssel

Daarnaast staat de Overijsselse middenstructuur telefonisch en digitaal klaar om u te ondersteunen en de situatie van en voor ondernemers te verbeteren. Kijk op hun website voor actuele informatie.

De provincie houdt in de economische impact monitor bij wat het effect van de maatregelen zijn op de economie. Bekijk onze economische impactanalyses via onze PS Lijst Ingekomen Stukken

De laatste versie: https://overijssel.notubiz.nl/document/8993411/1/document

Regionale loketten

MKB-adviseurs

OostNL: Informatie over ondernemen en het coronavirus

Actuele informatie over de coronamaatregelen en de ondersteuning vanuit OostNL.

Doe mee aan het onderzoek naar de impact op ondernemers

Om inzicht te krijgen in de impact van de crisis op ondernemers voeren we samen met VNO-NCW, MKB Nederland en Oost NL een onderzoek uit. Wil u ons helpen door de vragenlijst in te vullen? Dat kan op www.right.nl/ondernemerspaneloverijssel. Invullen duurt maximaal tien minuten. Alvast bedankt voor uw hulp!

Informatie voor recreatie-ondernemers

Marketing Oost heeft de informatie rond de coronamaatregelen voor ondernemers in recreatie en toerisme gebundeld op haar website.

Investeringsvoorstel Gedeputeerde Staten voor vrijetijdseconomie

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het investeringsprogramma voor de vrijetijdssector op een aantal punten aangepast en geïntensiveerd moet worden om het bedrijfsleven in die sector te helpen te herstellen van de coronacrisis. Horeca-, toerisme- en recreatiebedrijven worden zwaar geraakt door de crisis. Vlak voor de corona-uitbraak presenteerden Gedeputeerde Staten een groot investeringsprogramma in de vrijetijdseconomie van Overijssel. Dat voorstel wordt in mei in Provinciale Staten besproken. In samenspraak met de sector “Gastvrij Overijssel” zijn de plannen aangepast om in te spelen op de nu ontstane situatie. Lees het volledig bericht over het investeringsvoorstel vrijetijdseconomie

Zwembadhouders

Een deel van de binnen- en buitenzwembaden mogen per 11 mei 2020 weer open. Zwembaden die onderdeel vormen van sauna’s, wellnesscentra en sport- en fitnessclubs kunnen vooralsnog niet eerder een versoepeling tegemoet zien dan mogelijk per 1 september 2020. Voor de overige zwembaden geeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan dat sluiting wel in lijn ligt met het nemen van je verantwoordelijkheid als ondernemer. U zult deze verantwoordelijkheid zelf moeten afwegen tegenover het belang van bijvoorbeeld recreatief vermaak of noodzakelijke bassin-gebonden therapeutische en medische behandelingen.

In tegenstelling tot andere sportaccommodaties is het bij de zwembaden die per 11 mei weer open mogen wel toegestaan de kleedruimtes te gebruiken. Wel dienen bezoekers de 1,5 meter in afstand in acht te nemen in en uit het water. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden in en uit het water. Mogelijk gelden aanvullende bepalingen vanuit noodverordeningen van veiligheidsregio’s en/of gemeenten (check altijd de laatste stand van zaken). Zwembaden zullen extra maatregelen nemen om alle hygiënemaatregelen van het RIVM goed na te leven en het virus geen kans te geven binnen het complex. Deze maatregelen zijn door de branche uitgewerkt in de meest recente versies van het Protocol Verantwoord Zwemmen en de bijbehorende Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen.

Op www.rijksoverheid.nl vindt u de laatste informatie over de richtlijnen.

Verantwoordelijkheid

Het Protocol en de Richtlijn geven handvatten om tot een verantwoorde openstelling te komen. Maar dit kan ook niet haalbaar blijken. In het geval van bijvoorbeeld bepaalde elektrolyse-installaties of via één installatie gekoppelde bassins zal navolging van de richtlijn niet altijd mogelijk blijken. In dergelijke gevallen zal naar een alternatief voor gelijkwaardige bescherming gezocht moeten worden of, wanneer dit niet mogelijk blijkt, (gedeeltelijke) sluiting het meest verantwoord zijn. In alle gevallen waar tot openstelling wordt overgegaan zullen de voorschriften vanuit de Wet- en het Besluit veiligheid en hygiëne badinrichtingen en zwemgelegenheden gelden. Wij vragen met name aandacht voor die situaties waarin de minimale eisen voor de veiligheid en hygiëne van de zwemmers in het geding kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan waterkwaliteitsproblemen als gevolg van het instellen van een lagere pH bij een laag bufferend vermogen van het zwemwater of de vanuit de verordening(en) opgelegde sluiting van de toiletten.

Een (voortdurende) sluiting heeft de volgende gevolgen voor het beheer van zwembaden:

Dagelijks onderzoek

Gezien vanuit de Wet Hygiëne en veiligheid en badinrichtingen en zwemwater (Whvbz) kunnen de dagelijkse onderzoeken naar de kwaliteit van het zwemwater vervallen als er geen gelegenheid wordt gegeven om te zwemmen.

Maandelijks onderzoek

Het door laboratoria uit te voeren maandelijkse onderzoek is ook niet verplicht tijdens de gesloten periode. Voorwaarde is hierbij wel dat de sluiting voor de 15e van enige maand heeft plaatsgevonden. Gezien de huidige situatie zullen wij hier coulant mee omgaan.

Halfjaarlijks onderzoek

Dit is nog niet inzichtelijk. Informatie volgt.

Jaartoets

De toetsing aan de normen voor zwem- en badwater wordt jaarlijks uitgevoerd. Hierbij gaan wij uit van de ons gerapporteerde gegevens. Er zal daarbij rekening worden gehouden met de gesloten periode.

Legionella

Wij vragen zwembadhouders om, indien van toepassing, de beheersmaatregelen legionella tijdens de periode van sluiting uit te blijven voeren en mogelijk te intensiveren. Hiermee beperken zij de kans op een verhoogde concentratie Legionella en daarmee mogelijke besmettingen bij hernieuwde openstelling.

Voor openstelling

Wij verzoeken zwembadhouders om de dagelijkse controle van het zwemwater enkele dagen voor de heropening van het zwembad te starten en openstelling aan ons te melden via meldpunt@overijssel.nl.

Meer informatie

Start vaarseizoen Overijssel op 18 mei

Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten. Daarom heeft de provincie Overijssel besloten om de bruggen en sluizen in Overijssel tot 18 mei op basis van het winterregime te bedienen. Dit betekent dat er alleen bediening op afroep mogelijk is voor beroepsvaart en hulpdiensten. Recreatieve vaart is tot 18 mei niet mogelijk. Alleen noodzakelijke recreatieve vaarbewegingen kunnen via de Inspectie Scheepvaart van de provincie Overijssel aangevraagd worden. Denk hierbij aan het verplaatsen van een boot van een werf naar een woning. De provincie neemt deze maatregelen in navolging van de richtlijnen van rijksoverheid en het RIVM. Lees het volledige bericht