N743 Vloedbeltverbinding

Het project Vloedbeltverbinding is gericht op het verminderen van het lokale verkeer op de bajonet A1/A35. Het leveren van een bijdrage aan het robuuster maken van het wegennet tussen Almelo en Hengelo én het verminderen van het verkeer op de N743 in de bebouwde kom van Zenderen en Borne.

Hoe het begon

Provinciale Staten besloten op 15 december 2021 om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de aansluiting A1/A35 Borne-West en de N743 Almelosestraat inclusief een korte boog naar de Albergerweg (de N744).

Voorafgaand aan het besluit van PS is een PlanMER uitgevoerd op gezamenlijk initiatief van provincie Overijssel en gemeenten Borne en Almelo. Deze 1e fase was beschreven op de site van gemeente BorneVerwijst naar een andere website. Ook zijn daar de rapporten en kaartbeelden te vinden.

Het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief bijlagen, is op 13 december 2022 door GS vastgesteld. Vervolgens hebben de documenten gedurende zes weken ter inzage gelegen van 11 januari 2023 tot en met 22 februari 2023. Hierop zijn ruim 50 zienswijzen ingediend.

Waar staan we nu?

Provinciaal Inpassingsplan Vloedbeltverbinding vastgesteld

Het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief bijlagen, heeft begin 2023 ter inzage gelegen. Op basis van de binnengekomen zienswijzen is het ontwerp-PIP op verschillende onderdelen aangepast. Op 27 maart 2024 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciale Inpassingsplan (PIP), de Reactienota en overige bijlagen voor de Vloedbeltverbinding vastgesteld. 

Het vastgestelde PIP (inclusief de Reactienota en de overige bijlagen) ligt vanaf woensdag 17 april tot en met dinsdag 28 mei 2024 ter inzage. U kunt in voornoemde periode de stukken digitaal inzien op Terinzagelegging vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan Vloedbeltverbinding. Ook vindt u daar alle informatie met betrekking tot beroep en bezwaar. De digitale stukken kunt u ook inzien via  de site van de omgevingswet.overheid.nlVerwijst naar een andere website.

Wilt u het PIP liever op papier bekijken? Dat kan ook. U bent van harte welkom om het inkijkexemplaar tijdens kantooruren in te zien in het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle) en in de gemeentehuizen van Almelo (Haven Zuidzijde 30, 6707 EX Almelo) en Borne (Rheineplein 1, 7622 DG Borne). 

Maatwerk voor grondeigenaren

In overleg met de grondeigenaren wordt gekeken, hoe als gevolg van de aanleg van de weg, het verlies kan worden vergoed en/of anderszins gecompenseerd. Samen zoeken we naar een passende oplossing. De rentmeesters van de provincie gaan daarover in gesprek met de betreffende grondeigenaren.

Grondeigenaren kunnen zelf ook contact opnemen als zij gronden willen verkopen of ruilen. Ruilen kan uiteraard alleen indien er vervangende grond beschikbaar is.