Ontgrondingenbeleid Overijssel

Volgens de Ontgrondingenwet is ontgronding: iedere activiteit die zorgt voor verlaging van de bodemMisschien denkt u bij ontgronden alleen aan het winnen van grote hoeveelheden zand, grind of klei door professionele zandwinners. Maar ook het afgraven van humeuze grond, bosgrond of veen valt eronder.

Eigenlijk bent u al aan het ontgronden als u een kuil graaft. Het maakt daarbij niet uit of u de grond tijdelijk verplaatst, of dat u van plan bent daarna het gat weer dicht te gooien. Het doet er ook niet toe of de grond van uzelf is of van een ander. Ook maakt het geen verschil of u de grond buiten het perceel brengt of voor de verkoop gebruikt. Het vlak maken van land is dus ook een ontgronding.

Functionele en multifunctionele ontgrondingen

De provincie kijkt bij ontgrondingen naar de functie van de bodemverlagingen. Er zijn functionele en multifunctionele ontgrondingen. Een ontgronding die het verlagen van de bodem tot doel heeft, noemen we een functionele ontgronding. Zo'n ontgronding is bijvoorbeeld nodig om functies als waterrecreatie, natuurontwikkeling of waterberging te realiseren of te verbeteren. Hierbij komt grond vrij, maar de winning daarvan is niet het doel van de ontgronding.

Functionele ontgrondingen zijn veel minder diep en vaak minder groot dan multifunctionele ontgrondingen. De verbetering van de landbouwkundige toestand van een terrein is ook een functionele ontgronding.

Een multifunctionele ontgronding is het winnen van delfstoffen én het realiseren van één of meer andere functies. Bijna altijd ontstaat bij deze ontgronding een waterplas. Deze is bruikbaar voor recreatie en natuur, of als waterberging of koudewinning. In provincie Overijssel bestaat winning van diverse soorten zand voor de bouwnijverheid. Voor een multifunctionele ontgronding heeft u altijd een vergunning nodig.

Het kan zijn dat een ontgronding is vrijgesteld van de vergunningplicht en dat alleen een melding nodig is. Meer informatie hierover vindt u op de loketpagina: OntgrondingsvergunningVerwijst naar een andere website.

Rapportageplicht

In het Besluit milieueffectrapportage staat dat een milieueffectbeoordeling of milieueffectrapportageplicht voor de ontgrondingswerkzaamheden nodig is. De provincie neemt binnen 6 weken een besluit op een milieueffectbeoordeling. Dit besluit moet voor de aanvraag voor de Ontgrondingenvergunning genomen worden. Aanvragen zonder zo’n besluit mogen we niet in behandeling nemen. Voor milieueffectrapportageplichtige ontgrondingen is een milieueffectrapportage als onderdeel van de aanvraag verplicht.

Zandwinlocaties voor de bouw

In de provincie zijn winlocaties actief die de regio voorzien van bouwgrondstoffen. Denk aan zand voor ophoging of industriezand. Onder industriezand vallen onder meer betonzand, metselzand, kalksteenzand en asfaltzand. Een overzicht van deze locaties vindt u via de Atlas van OverijsselVerwijst naar een andere website.