Woordenlijst Provinciale Staten

Sommige woorden zijn voor Provinciale Staten veel voorkomend, maar in het dagelijks leven minder. Een uitleg van de meest gebruikte begrippen.

Provinciale Staten

De gekozen volksvertegenwoordiging van een provincie wordt Provinciale Staten (PS) genoemd. De leden van de Provinciale Staten (Statenleden) worden iedere vier jaar rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie gekozen.

Fractie

Eén of meerdere Statenleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij.

Burgerleden

Een burgerlid is de opvolger op de kieslijst van de laatste verkiezingen. Een burgerlid kan in commissies optreden als woordvoerder op een bepaald onderwerp. Een burgerlid mag niet deelnemen aan de Statenvergadering.

Woordvoerder

Een Staten- of Burgerlid die op een bepaald onderwerp het woord voert.

Provinciale Statenvergadering

Een vergadering waarin de Statenleden besluiten nemen, over onder andere Statenvoorstellen.

Commissies

Voorafgaand aan besluitvorming in Provinciale Staten kan het zijn dat onderwerpen eerst in een commissievergadering worden besproken. Een commissie is een vergadering bedoeld om meer informatie te verkrijgen over een onderwerp (beeldvorming) of om een onderwerp (uitgebreid) te bespreken en een mening te vormen (dialoog). Aan een commissievergadering mogen Statenleden en Burgerleden deelnemen. Iedere commissie heeft een eigen thema: Bestuur & Financiën, Milieu & Energie, Verkeer & Vervoer, Landbouw & Natuur, Cultuur & Sociaal, Ruimte & Water, Economie.

Statencommissiedag

Tijdens een Statencommissiedag vinden meerdere commissievergaderingen plaats.

Spreekrecht

Iedere inwoner van de provincie kan iets zeggen tijdens een commissievergadering, dit heet 'spreekrecht'. Het mag gaan over een onderwerp dat op de agenda van die commissievergadering staat, maar ook over een niet-geagendeerd onderwerp.

Griffie

Provinciale Staten hebben een eigen ambtelijke ondersteuning in de vorm van de griffie. De griffie bestaat uit een griffier, een plaatsvervangend griffier, twee statenadviseurs, twee commissiegriffiers, een communicatiemedewerker en twee management assistenten.

De statengriffie ondersteunt en adviseert Statenleden en Burgerleden bij hun werkzaamheden.

Statenvoorstel

Een voorstel waarover Provinciale Staten moeten beslissen.

Schriftelijke vraag

Leden van Provinciale Staten kunnen schriftelijke vragen stellen aan Gedeputeerde Staten (GS) over het gevoerde of te voeren bestuur. Deze vragen moeten binnen vier weken worden beantwoord door GS of door de Commissaris van de Koning.

Motie (vreemd)

Een verzoek van de Staten aan het college om iets te doen of na te laten. In een motie spreken Provinciale Staten een oordeel, wens of verzoek uit. Een motie vreemd gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de Statenvergadering is opgenomen.

Amendement

Een voorstel voor het wijzigen van een Statenvoorstel. Een amendement wijzigt het ontwerpbesluit en moet dus, als het wordt aangenomen, door GS worden uitgevoerd.

Hamerstuk

Een voorstel waarover, zonder nog discussie hierover te voeren, gestemd wordt in de Provinciale Statenvergadering. De discussie heeft dan meestal al plaatsgevonden in de commissievergadering.

Bespreekstuk

Een voorstel waarover nog gediscussieerd wordt in de Provinciale Statenvergadering, voordat erover gestemd wordt.

Initiatiefvoorstel

Een voorstel van één of meerdere fracties voor nieuw beleid, aanpassing van kaders of een verordening. Het bijzondere is hier dat het voorstel vanuit Provinciale Staten komt, en niet vanuit Gedeputeerde Staten zoals de meeste voorstellen.

Interpellatie

Een verzoek van één of meerdere Statenleden om informatie. Deze informatie wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd en is spoedeisend en/of politiek gevoelig. Tijdens de Provinciale Statenvergadering kan hierover een kort debat plaatsvinden.