Subsidies


Subsidies Subsidies Selectie Selectie selectie Selectie instellingen Eigenschappen Afbeelding tonen 0 Samenvatting tonen 0 Ordening Alfabetisch ALPHA Alfabetisch ALPHA Paginatypefilter Product 2017 productppc Items per pagina 50 Zoekopties Vrij zoeken 1 Zoekformulier persistent 1 Doelgroepen 0 Facetten Doelgroep facet:ppc doelgroep Thema facet:ppctheme Status facet:ppc status startpunt Startpunt Link https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ Algemeen Tekst bij niets gevonden Er zijn helaas geen subsidies gevonden. Gebruik een andere zoekterm of gebruik de navigatie links om een nieuwe selectie te maken. Rechterbalk Rechterbalk rechterbalk streamerrechterbalk Rechterbalk streamertekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Aanvraag subsidie   grijs-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Informatie over aanvraag subsidie Hoe vraagt u een subsidie aan? Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking? Meld wijzigingen in uw project Eindverantwoording en vaststelling Subsidieplafonds Openbaar subsidieregister Wet- en regelgeving Staatssteun (kennisgeving) default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Bekijk ook... Europaloket Energiefonds Overijssel Overijssels noaberschapsfonds default-randuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidieaanvragen op basis van de ASV Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen. 199431ASV-aanvraag toptaaktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact Overijssel Loket Telefoon: 038 499 88 99Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uurE-mail: subsidie@overijssel.nl default-randuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidieaanvragen voor Regio Deals Als uw project onderdeel is van de Regio Deal Twente dan kunt u een subsidieaanvraag indienen. Projecten die onderdeel zijn van de Regio Deal Zwolle kunnen binnenkort aangevraagd worden. 222608Regio Deals Twente en Zwolle toptaaktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Coronavirus: gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage Project uitstellen of niet door laten gaan? Laat het ons weten. Coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek Formulier: nasturen bijlagen default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok MijnOverijssel Inloggen MijnOverijssel Via DigiD (particulieren) of eHerkenning niveau EH2 (niet-particulieren) kunt u inloggen op MijnOverijssel, daar vindt u een overzicht van uw aanvragen. LET OP: als u een subsidie wilt aanvragen voor één van de Europese regelingen (POP3) heeft u minimaal niveau EH2+ nodig. Op het pop3-webportal kunt u hier meer over lezen. Aanvragen via DigiD is alleen mogelijk als u subsidie aanvraagt voor de Jonge Landbouwers regeling! default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok NIEUW - Accountantsverklaring is niet meer nodig! Hiermee worden uw administratieve lasten verlaagd en kunt u sneller een financiële verantwoording indienen. Lay-out Lay-out Subsidie voor eigenaren voor advies bij het uitwerken van een haalbaar toekomstplan voor een erf in het buitengebied van Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/advies-vrijkomende/Subsidie voor natuurbeheer in landbouwgebieden.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/natuur/agrarisch-natuur/Subsidie voor projecten die bijdragen aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2023. Thema's zijn inclusiviteit (iedereen die kan en wil werken kan meedoen), tegengaan van krapte en mismatch en leren en werken met nieuwe technologieën.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/arbeidsmarkt-overijssel-2020/Subsidie voor grote beeldbepalende cultuur- en sportevenementen in Overijssel. Deze evenementen moeten betekenis hebben voor de sociale samenhang, de economie en de aantrekkelijkheid van de provincie. De subsidie is voor de periode 2020-2023.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/beeldbepalende/Subsidie voor fysieke aanpassingen en activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in de ruimste zin van het woord.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/sociale-kwaliteit/bewegen-openbare/Subsidie voor de voorbereiding en uitvoering bestaande bijzondere kleinere evenementen in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/bijzondere-kleinere/Subsidie voor de sanering van de bodem van een bestaand bedrijfsterrein.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/bodemsanering/Cofinanciering, corona hulpmaatregel, voor de noodsteun voor de instandhouding van vitale onderdelen in de Overijsselse culturele infrastructuur. De noodsteun wordt door het Rijk, de provincie en de betreffende gemeenten gezamenlijk gegeven.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/cofinanciering-noodsteun-culturele-creatieve/Subsidie voor een culturele instelling voor activiteiten die de positie van de instelling landelijk versterken. En subsidie om de artistieke en zakelijke kwaliteit van het cultureel netwerk te verhogen door het vormen of versterken van het netwerk.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/cultureel-aanbod/Subsidie aan gemeenten om het programma voor cultuuronderwijs verder te ontwikkelen. Dit programma verbetert de deskundigheid van het onderwijs en culturele instellingen. Daarnaast is het de bedoeling dat cultuurbeleid binnen het onderwijs een vaste plek krijgt.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/cultuureducatie/Subsidie voor de inhuur van een cultuurmakelaar. Dit is een onafhankelijke adviseur werkzaam voor de cultuursector die in opdracht van gemeenten werkt.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/cultuurmakelaars/Subsidie voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de deelnemers.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/cultuurparticipatie/Subsidie voor de verbetering van waterkwaliteit en zoetwatervoorziening in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/deltaplan-agrarisch/Subsidie, corona hulpmaatregel voor ondersteuning bij het digitaal bereiken en bedienen van klanten en om te investeren in de digitalisering van producten of productieprocessen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/digitaliseringsvoucher-mkb-culturele/Subsidie voor bewustwording van verworven democratische vrijheden.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/kwaliteit-openbaar/dodenherdenking-en/Subsidie voor Overijsselse gemeenten voor activiteiten die bijdragen aan de totstandkoming van ecologisch bermbeheer buiten de bebouwde kom.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/ecologisch-bermbeheer-gemeenten/Subsidie voor onderzoek, visie- en planontwikkeling van ruimtelijke projecten die van provinciaal belang zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/effectuering/Subsidie voor ondernemingen in Overijssel voor de aanschaf van een elektrische bestelauto óf een elektrische vrachtfiets.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/elektrische/Subsidie voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen uit het energieonderzoek die een onderneming heeft laten uitvoeren en het energieonderzoek.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energiebesparende/Subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen voor woningeigenaren en VvE's.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energiebesparende-0/Subsidie voor ondernemers, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen voor investeringen in technische voorzieningen gericht op energiebesparing in gebouwen en bedrijfsprocessen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energiebesparing-overijssel-tender/Rentekorting op een lening voor energiemaatregelen uit de geldende Energielijst. De lening zelf sluit u af bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energielening/Subsidie voor micro- en kleine ondernemingen uit de horeca voor gekochte warmtekussens met laders. Deze komen alleen voor subsidie in aanmerking als ze betaald zijn ná 1 september 2020. De horecaonderneming moet gevestigd zijn in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energiezuinige-terrasverwarming-via-kussens/Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal. Met immaterieel erfgoed bedoelen wij 'levend erfgoed', sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die Overijsselse gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/erfgoed-het-verhaal/Subsidies voor innovatie en CO2-reductie. Deze subsidies vallen onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De subsidies worden uitgevoerd door het Operationeel Programma Oost (OP Oost).https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/europese-efro/Subsidie voor een experiment bestuursstijl, waarbij het zoeken naar een moderne bestuursstijl of samenwerkingsvorm centraal staat. Daarnaast bieden wij de aanvrager hierbij ondersteuning aan.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/kwaliteit-openbaar/experimenten/Subsidie voor de uitvoering van de activiteiten zoals genoemd in het Faunabeheerplan Overijssel 2014-2019.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/faunabeheereenheden/Corona hulpmaatregel, subsidie voor mkb-ondernemingen voor steun bij het aanvragen van vier (steun)maatregelen van het Rijk.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/financieringsvouchers-mkb-ondernemingen/Subsidie voor rechtspersonen voor tijdelijke en flexibele woonvormen voor spoedzoekers in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/huisvesting/Europese subsidie voor fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen jonge landbouwers.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/europese-subsidies/fysieke/Subsidie voor Overijsselse basisscholen voor het vergroenen van schoolpleinen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/groene-schoolpleinen/Subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van nieuwe technieken en energieverbruik bij bedrijven.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/haalbaarheidsstudies/Subsidie voor de herbestemming van cultureel erfgoed in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/herbestemming/Subsidie, in de vorm van een geldlening of garantie, voor energieprojecten van ondernemingen en woningcorporaties. De energieprojecten gaan over de opwekking van hernieuwbare energie of waarbij energie-efficiëntie maatregelen worden genomen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/energie-energieeffic/Subsidie voor het realiseren van het nieuwe bos. Het aanplantperceel wordt in eigendom overgenomen van de provincie. Onder het nieuwe bos verstaan wij het bos, de houtsingel of de houtwal of de houtige opstand dat ontstaat op de aanplantpercelen na realisatie van het beplantingsplan.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/iedere-inwoner-boom-bos/De subsidie is bedoeld om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan de sociale veiligheid van LHBTI+ en de vergroting van de individuele ruimte van deze doelgroep om zichzelf te kunnen zijn.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/kwaliteit-openbaar/impuls-sociale-acceptatie-veiligheid/Subsidie voor activiteiten op het gebied van circulair bouwen. Onder circulair bouwen verstaan wij het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur. Dus bouwen zonder de natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/impuls-circulair/Subsidie voor MKB ondernemingen voor de uitvoering van een haalbaarheidsproject voor een innovatie.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/innovatievouchers/Subsidie voor de instandhouding van gescheperde scheepskuddes in Overijssel voor de periode 2018 t/m 2021. https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/instandhouding/Subsidie voor gemeenten voor meer energietoezicht bij inrichtingen (bedrijven). Het toezicht wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJsselland.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/intensivering/Subsidie voor de activiteiten van vrijwilligers in het kader van de buurtbus in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/inzet-vrijwilligers/Subsidie voor familiebedrijven met jonge bedrijfsopvolgers voor investeringen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het familiebedrijf.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/jonge/Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelstellingen die genoemd staan in het Uitvoeringsprogramma Cultuur Overijssel 2017-2020.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/culturele/kader-culturele/Subsidie voor de inhuur van kennis en hulp die nodig is om een businesscase op te stellen voor het realiseren van Nieuwe Mobiliteit in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/kennis-ondersteuning/Subsidie voor een onderneming of organisatie voor een kennisvraag (vraag naar kennis of onderzoek) van een innovatie gericht op versterking en verduurzaming van de Overijsselse Agro Food sector.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/kennisondersteuning-agro-food-overijssel-2020/Subsidie voor de uitvoering van een kunststofketenproject. Dit is een project dat gericht is op de ontwikkeling van toepassingen van (mechanische en chemisch) gerecyclede en bio-based kunststoffen in de vorm van concrete   producten of verpakkingen die bijdragen aan het verminderen van het gebruik van virgin fossiele kunststoffen in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/ketensamenwerking/Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/kwaliteit-openbaar/kwaliteit-openbaar/Subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapsbeheer in Overijsselhttps://www.overijssel.nl/loket/subsidie/natuur/kwaliteitsimpuls/Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan een toekomstbestendig en leefbaar Overijssels platteland inclusief haar kleine kernen en dorpen. Het gaat om haalbaarheidsonderzoeken, procesondersteuning (hulp) bij het opstellen van integrale toekomstplannen of de uitvoering daarvan. Initiatieven en projecten die de leefbaarheid van het platteland of de lokale (bestuurs)kracht versterken kunnen voor de subsidie in aanmerking komen.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/ruimtelijke/leefbaar-platteland/Subsidie voor het organiseren, plannen, leiden en uitvoeren van het oogsten en transporteren van biomass en bio-energie.https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/milieu-energie/logistieke/221116Advies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)216238Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL)225296Arbeidsmarkt Overijssel 2020222759Beeldbepalende evenementen 2020 t/m 2023222646Bewegen in de openbare ruimte 2.0208793Bijzondere kleinere evenementen 2020 (TENDER)208167Bodemsanering bedrijfsterreinen226279Cofinanciering noodsteun culturele en creatieve sector Overijssel209268Cultureel aanbod en talentontwikkeling (TENDER)208210Cultuureducatie Cultuur aan de basis208991Cultuurmakelaars208990Cultuurparticipatie219262Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel (TENDER)226098Digitaliseringsvoucher MKB, culturele en maatschappelijke ondernemingen208184Dodenherdenking en bevrijdingsfestival225912Ecologisch bermbeheer gemeenten208188Effectuering ruimtelijk beleid221161Elektrische vrachtfiets- en bestelautoactie Overijssel208283Energiebesparende maatregelen (geld terug actie)217909Energiebesparende maatregelen (voor particulieren en VvE's)208175Energiebesparing Overijssel (TENDER)208156Energielening Overijssel227165Energiezuinige terrasverwarming via kussens208298Erfgoed 'Het Verhaal van Overijssel'217925Europese EFRO subsidies voor innovatie en CO2-reductie208993Experimenten Bestuursstijl208327Faunabeheereenheden225465Financieringsvouchers Mkb-ondernemingen Coronacrisis 2020208646Flexibele huisvesting204093Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers219778Groene schoolpleinen208177Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans218527Herbestemming Cultureel erfgoed217966Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie (Energiefonds)225895Iedere inwoner een boom in het Bos220533Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) 2020 t/m 2023220105Impuls circulair bouwen210310Innovatievouchers216965Instandhouding gescheperde schaapskuddes Overijssel223779Intensivering energietoezicht214157Inzet vrijwilligers bij buurtbussen in Overijssel211542Jonge bedrijfsopvolgers208854Kader culturele instellingen Overijssel214205Kennis en ondersteuning nieuwe mobiliteit208249Kennisondersteuning agro en food in Overijssel 2020222582Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen208648Kwaliteit openbaar bestuur216224Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)226858Leefbaar platteland208294Logistieke biomassaprojecten Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Footer Footer footerblokblokken Blokken footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Overijssel op sociale media  Facebook Flickr Instagram LinkedIn Twitter YouTube footerbloktekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Contact & bezoekadres Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZwolleOpen: ma-vrij 7.00-19.00 uur Overijssel Loket: 038 499 88 99Loket open: ma-vrij 8.30-17.00 uur E-mail: postbus@overijssel.nlPostbus 10078, 8000 GB Zwolle footerbloklijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Over uw Privacy170965Persoonsgegevens bij provincie Overijssel223927Informatiebeveiliging footerbloklijst Inhoud Inhoud inhoud-blok Ga direct naar129332Contact en route141801Bestuur184273Loket2Onderwerpen143105Cijfers, kaarten en onderzoek150864Persvoorlichterslink-1495225Vacatures55Sitemap logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Wapen Provincie Overijssel /publish/pages/143473/wapen_provincie_overijssel.gif wapen_provincie_overijssel.gif #img_pagvld_1441513_0, .img_pagvld_1441513_0 { width:198px; max-width:198px; height:145px; max-height:145px; } .achtergrond_img_pagvld_1441513_0 { background-image: url( /publish/pages/143473/wapen_provincie_overijssel.gif ); } wapen_provincie_overijssel.gif Responsive 1 defaultuitgelicht Inhoud Inhoud inhoud-blok Hoe toegankelijk is deze site? Deze website is digitoegankelijk volgens de vereisten van WCAG 2.1 AA, vastgesteld op 1 juli 2020. link-1312793Certificaat van toegankelijkheid defaulttekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Archief website Sinds 21 juli 2017 wordt deze website gearchiveerd. Dit archiefweb is te bekijken via overijssel.archiefweb.eu. Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta Header Header blokken Blokken primaire-navigatieprimaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie-blok blok Blok Titel Menu Uitvalmenu Uitgebreid uitvalmenu uitgebreid-uitvalmenu Uitgebreid uitvalmenu uitgebreid-uitvalmenu Starten met home 1 Items per rij 4 secundaire-navigatiesecundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie-blok blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts logologo Logo Logo logo-blok logologo Logo Algemeen Afbeelding Het logo van de Provincie Overijssel /publish/pages/143474/het_logo_van_de_provincie_overijssel.png het_logo_van_de_provincie_overijssel.png /publish/pages/143474/172px/het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg #img_pagvld_1441522_0, .img_pagvld_1441522_0 { width:335px; max-width:335px; height:90px; max-height:90px; } .achtergrond_img_pagvld_1441522_0 { background-image: url( /publish/pages/143474/het_logo_van_de_provincie_overijssel.png ); } #img_pagvld_1441522_0.size_172px, .img_pagvld_1441522_0.size_172px { width:172px;max-width:172px;height:46px;max-height:46px; } .achtergrond_img_pagvld_1441522_0.size_172px { background-image: url( /publish/pages/143474/172px/het_logo_van_de_provincie_overijssel.jpg ); } het_logo_van_de_provincie_overijssel.png Responsive 1 zoekenzoeken Zoeken Zoeken zoeken-blok blok Blok Titel Zoek sitepadsitepad Sitepad Sitepad sitepad-blok blok Blok Titel Kruimelpad Layout Stramien Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Productcatalogus Productenlijst Product aankondiging LaPosta
Facetten
Doelgroep
Status
Thema

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index

Coronavirus: gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage

Project uitstellen of niet door laten gaan? Laat het ons weten.

Coronavirus en de gevolgen voor uw subsidie of sponsorbijdrage

NIEUW - Accountantsverklaring is niet meer nodig!

Hiermee worden uw administratieve lasten verlaagd en kunt u sneller een financiële verantwoording indienen.

Contact Overijssel Loket

Telefoon: 038 499 88 99
Ma-vr van 08.30 tot 17.00 uur
E-mail: subsidie@overijssel.nl

Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek

Subsidieaanvragen op basis van de ASV

Als uw project niet past binnen een subsidieregeling maar misschien wel binnen onze beleidsdoelen, dan kunt u op basis van de Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) een subsidie aanvragen.

Subsidieaanvragen voor Regio Deals

Als uw project onderdeel is van de Regio Deal Twente dan kunt u een subsidieaanvraag indienen. Projecten die onderdeel zijn van de Regio Deal Zwolle kunnen binnenkort aangevraagd worden.

MijnOverijssel

Inloggen MijnOverijssel

Via DigiD (particulieren) of eHerkenning niveau EH2 (niet-particulieren) kunt u inloggen op MijnOverijssel, daar vindt u een overzicht van uw aanvragen.

LET OP: als u een subsidie wilt aanvragen voor één van de Europese regelingen (POP3) heeft u minimaal niveau EH2+ nodig. Op het pop3-webportal kunt u hier meer over lezen. Aanvragen via DigiD is alleen mogelijk als u subsidie aanvraagt voor de Jonge Landbouwers regeling!