Dinkeldal

Dinkeldal is een kleurrijk natuurgebied. Bloemenweiden wisselen af met hellingen en vlakten vol zand. Rivier de Dinkel kronkelt daar dwars doorheen. Unieke soorten natuur hier zijn de Dinkelweiden en stroomdalgraslanden. U vindt nog maar kleine beetjes van ze op de zandige oevers langs de Dinkel. Stroomdalgraslanden bestaan uit bijzondere planten, de meest zeldzame daarvan is de steenanjer. In Twente ook wel de Dinkelanjer genoemd.

Wat gaan we doen en waarom

De Dinkel kronkelt 46 kilometer door het oosten van Twente. Deze rivier en de natuur aan de oevers vormen samen met de beken die uit de Dinkel stromen het natuurgebied Dinkeldal. Dit gebied is zo´n 500 hectare, oftewel 1000 voetbalvelden. In Dinkeldal vindt u de laatste stroomdalgraslanden in Nederland en kleurrijke Dinkelweiden. Er groeien unieke planten, zoals de steenanjer en het blauwgroen trechtertje.

De Dinkel is belangrijk voor de afvoer van water uit Nederland én Duitsland. Bovenin is de Dinkel nog echt een rivier. Maar onderin is het meer een kanaal en daarmee gaan we aan de slag. We zorgen dat de rivier natuurlijker door Dinkeldal stroomt en water langer vasthoudt. Ook nemen we maatregelen langs de Dinkel om kwetsbare natuur, zoals de zeldzame stroomdalgraslanden en beekbegeleidende bossen, te houden zoals het is of het sterker te maken.

Waarmee we nu bezig zijn

Dinkeldal is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor dit Natura 2000-gebied werken we maatregelen uit om de natuur te verbeteren.
De rivier de Dinkel slingert in dit gebied door het mooie rivierdal, waarbij landbouw en natuur elkaars buren zijn. De rivier kent nog rivierprocessen waarbij grond van de oevers her en der wordt afgenomen en ook weer wordt afgezet. Deze “zandmotor” is van groot belang voor het in stand houden en uitbreiden van unieke stroomdalgraslanden. Om ruimte te bieden aan deze vorm van natuurontwikkeling werken wij in het Dinkeldal samen met onze gebiedspartners aan een kralensnoer van kleinere gebieden langs de rivier, waar natuur zich mag ontwikkelen en ruimte biedt voor een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Dit gebeurt in overleg met de eigenaren van de grond.

Dinkeldal-Zuid

De eerste grote kraal die gerealiseerd is, is het projectgebied Dinkel-Zuid. Hier is in 2021/2022 de gekanaliseerde Dinkel over een lengte van 4 km heringericht en is het rivierdal terug gegeven aan de natuur. Het projectgebied dat gelegen is tussen de Duits-Nederlands grens bij Glane en Losser heeft een omgang van circa 25 ha. Het landschap is opnieuw gevormd ten behoeve van een levende rivier, waar rivierprocessen de vrije hand hebben en waar stroomdalgraslanden en uitbreiding van flora en fauna mogelijk is. Samen met de omgeving zijn recreatieve paden aangelegd en/of verlegd. Nu moet het de ruimte krijgen om tot ontwikkeling te komen.

Dinkeldal-Noord

Om de natuur een goede kans te geven zijn meerdere kralen voorzien. Kralen die al dan niet aansluiten op bestaande natuurterreinen. In 2020 zijn door Staatbosbeheer al enkele kralen op eigen terreinen gerealiseerd. De afgelopen jaren is door de provincie ingezet op meer ruimte voor natuur. Dit heeft kunnen plaatsvinden door afspraken te maken met eigenaren over beheer van natuur of zijn gronden beschikbaar gekregen door gronden aan te kopen en/of te ruilen. De volgende fase die we nu starten is de planfase. Dit vindt plaats onder leiding van waterschap Vechtstromen.
Meer informatie over de Dinkeldal-projecten leest u ook op de website van waterschap VechtstromenVerwijst naar een andere website.

Nieuws N2000

Lees alle nieuwsberichten van de N2000-gebieden.

Over Dinkeldal

Dinkeldal is een kleurrijk natuurgebied. Bloemenweiden wisselen af met hellingen en vlakten vol zand. De rivier de Dinkel kronkelt daar dwars doorheen. Unieke soorten natuur hier zijn de Dinkelweiden en stroomdalgraslanden. U vindt nog maar kleine beetjes van ze op de zandige oevers langs de Dinkel. Stroomdalgraslanden bestaan uit bijzondere planten, de meest zeldzame daarvan is de steenanjer. In Twente ook wel de Dinkelanjer genoemd.

In de Dinkel zwemt veel vis. Onder andere de rivierdonderpad vindt hier zijn thuis. U ziet steeds meer van deze bijzondere vissen in de rivier. Ook het aantal andere vissen groeit, zoals de beenprik en het bermpje. Dat komt doordat het water hier steeds schoner wordt. De Ruhenbergerbeek en Snoeyinksbeek, die verbonden zijn met de Dinkel, zijn de babykamers van dit gebied. De vissen leggen hier hun eitjes. En als ze uitkomen, zwemmen de kleine visjes naar de rivier.

Voor vogels is het Dinkeldal een belangrijk gebied. De ijsvogel met zijn prachtige kleuren en de grote gele kwikstaart leven hier. Ook komen er steeds meer otters en libellen terug. Ze hadden het Dinkeldal verlaten, doordat het water in de rivier niet schoon was. Maar nu het water helderder is, ze worden steeds vaker gezien.

Contact

Heeft u een vraag? Dan kunt u terecht bij het Overijssel Loket: 
Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: overijsselloket@overijssel.nlVerwijst naar een andere website 

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In dit natuurgebied is waterschap VechtstromenVerwijst naar een andere website verantwoordelijk voor de plannen, samen met gemeente LosserVerwijst naar een andere website, Provincie Overijssel, Dinkeldalboeren en StaatsbosbeheerVerwijst naar een andere website.