Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Gepubliceerd op 24 mei 2018

Logo Zoetwatervoorziening

Welkom op de website van het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Op deze pagina vindt u informatie over het project en de samenwerkingspartners.

Ons klimaat verandert. Het wordt ‘s zomers warmer en droger. In de Regio Oost zullen beken en andere waterlopen droogvallen en grondwaterstanden kunnen gaan dalen. Het wordt niet alleen droger, ook zullen heftige (regen)buien in de zomer vaker gaan voorkomen. Die buien kunnen juist weer wateroverlast geven. Langere en heviger perioden van droogte kunnen leiden tot economische schade, bijvoorbeeld voor scheepvaart, landbouw en energievoorziening. En ook landschap- en natuurwaarden zullen schade leiden.

Ook bij het huidige klimaat zijn er situaties van droogte met schade tot gevolg. Zo waren 1976 en 2005 extreem droge jaren, waarin nauwelijks in de vraag naar zoetwater kon worden voorzien. Het is nu tijd om het zoetwatervraagstuk aan te pakken. Om de huidige watertekorten het hoofd te kunnen bieden en om tijdig in te kunnen spelen op effecten van de klimaatverandering is onderzoek nodig. Wat is de huidige situatie, wat zijn gevolgen van de klimaatverandering en welke maatregelen zijn nodig voor de korte (2015) en de lange termijn (2050)? Het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland gaat deze vragen beantwoorden. Het project levert daarmee ook de regionale inbreng voor het landelijke deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. Het projectgebied beslaat het gebied van de waterschappen Vechtstromen, Reest en Wieden, Groot Salland, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat Oost-Nederland. De provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland, de waterschappen, Rijkswaterstaat, de inliggende gemeenten en Vitens nemen deel in het project.

Actueel

Nieuwsbrief

Startbijeenkomst werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (pdf, 565 kB)

Op 23 maart 2016 was de startbijeenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Bijna 130 deelnemers beleefden deze dag vol inspiratie, actieve workshops, innovatieve ideeën en waardevolle ontmoetingen. De bijeenkomst was bedoeld voor de agrarische sector, terreinbeherende organisaties, gemeenten, industrie, waterschappen en provincies en alle anderen die met watervoorziening in Oost Nederland aan het werk willen gaan.

Samen gaan we aan de slag! Lees het beeldend verslag (pdf, 565 kB).

Verslag 23 maart 2016

Nieuwsbrief Zoetwatervoorziening Oost-Nederland - februari 2016 (pdf, 1,5 MB)

In deze eerste nieuwsbrief (pdf, 1,5 MB) van 2016 komt de uitvoering van zoetwatermaatregelen in de eerst uitvoeringsfase 2016 – 2021 aan bod.

En aandacht voor twee pilotprojecten die inmiddels in uitvoering zijn.

Ondertekening bestuursakkoord Zoetwatervoorziening grote mijlpaal

Op 7 september 2015 ondertekende minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de bestuursovereenkomst voor regio Oost. Een mijlpaal voor de aanpak van droogte en watertekort op de Hoge Zandgronden.

Lees de nieuwsflits (pdf, 603 kB) die verscheen naar aanleiding van de ondertekening door de minister.

1509MBeek0175

Vlnr: Hans Pereboom (waterschap Reest en Wieden), Lieve Declercq (Vitens), Vincent van Uem (gemeente Oost Gelre), Melanie Schultz van Haegen (minister IenM) en Bert Boerman (Provincie Overijssel)

Nieuwsbrief Zoetwatervoorziening Oost-Nederland - juni 2015 (pdf, 400 kB)

In deze tweede nieuwsbrief (pdf, 400 kB) van 2015 bijzondere aandacht voor de bestuursovereenkomst en het werkprogramma in de regio Oost voor de periode 2016 - 2021. De maatregelen van alle partners zijn in de nieuwsbrief op kaart gezet. Verder vindt u informatie over het nieuwe instrument Voorzieningenniveau en over de start van het zogenaamde Slim Water Management.

Bestuursovereenkomst en Werkprogramma Hoge Zandgronden regio Oost

Op 27 mei 2015 heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost een Bestuursovereenkomst en een Werkprogramma vastgesteld voor de periode 2016 – 2021. Het RBO besloot de beide documenten voor instemming en ondertekening voor te leggen aan de partijen in de regio Oost.

Met de ondertekening van de Bestuursovereenkomst zetten partijen in regio Oost de laatste stap naar de echte uitvoering van maatregelen om de zoetwatervoorziening in onze regio klimaatbestendig te maken.

Bij de Bestuursovereenkomst hoort een Werkprogramma. Dit programma beschrijft de geplande en voorgenomen activiteiten en maatregelen van de regionale partijen om daadwerkelijk de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland te verbeteren en klimaatbestendig te maken. Hier vindt u de Bestuursovereenkomst (pdf, 4,1 MB) en het Werkprogramma (pdf, 3,9 MB) (versie 21 september 2015).

Nieuwsbrief Zoetwatervoorziening Oost-Nederland - januari 2015

In deze eerste nieuwsbrief van 2015 leest u hoe partijen in regio Oost dit jaar een werkprogramma en een bestuursovereenkomst gaan opstellen voor de periode 2016 - 2021. In het bijzonder wordt de inzet van gemeenten belicht door de heer Van Uem, wethouder van de gemeente Oost Gelre en lid van het regionaal bestuurlijk overleg Rijn-Oost. Tot slot is een aantal concrete pilots die in 2015 gaan starten in de schijnwerpers gezet.

Op 27 november 2014 was de landelijke bestuurlijke conferentie Zoetwater. In de nieuwsbrief leest u daar meer over. Hier vindt u het verslag van deze conferentie (pdf, 1,8 MB).

Kabinet stemt in met Deltabeslissing Zoetwater

Het kabinet heeft op Prinsjesdag ingestemd met de Deltabeslissing over Zoetwater. De Deltabeslissing is onderdeel van het Deltaprogramma 2015, het advies dat Deltacommissaris Wim Kuijken in juli jongstleden uitbracht aan het kabinet.

Via het Deltafonds zal het rijk de komende 6 jaar (2016 – 2021) € 60 miljoen bijdragen aan maatregelen in het gebied van de Hoge Zandgronden (Zuid- en Oost-Nederland gezamenlijk) voor verbetering van de zoetwatervoorziening.

Regio Oost-Nederland heeft een stevige inbreng gehad in de Deltabeslissing Zoetwater. Samen met regio Zuid is een Strategie en Uitvoeringsprogramma voor de Hoge Zandgronden ontwikkeld. Dit vormde de basis voor het Regionaal Bod aan de Deltacommissaris, dat een belangrijke bouwsteen was voor de Deltabeslissing.

Lees ook de Nieuwsflits Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (pdf, 413 kB) die naar aanleiding van Prinsjesdag verscheen.

Ondertekening intentieverklaring Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Op 27 juni 2014 ondertekenden de regionale overheden waaronder 75 gemeenten, drie provincies en vijf waterschappen, en tal van maatschappelijke belangenorganisaties in bijzijn van Deltacommissaris Wim Kuijken een intentieverklaring.

"Hiermee laten we zien dat het ernst is. Wij zijn klaar om aan de slag te gaan", aldus gedeputeerde Bert Boerman, voorzitter van Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost. De regio Oost-Nederland wil een grote inzet plegen op de uitvoering van maatregelen en vraagt daarbij ook inzet van het landelijke Deltafonds. Qua uitvoering van maatregelen gaat het in regio Oost de eerste zes jaar om een gewenste investering van 131 miljoen euro. De regionale overheden, zoals gemeenten, waterschappen, provincie en maatschappelijke organisaties bieden aan om hiervan 2/3 (87 miljoen euro) te bekostigen. Van het Rijk wordt de resterende 1/3 gevraagd vanuit het Deltafonds.

Anders water beheren
Het gezamenlijk aanbod Hoge Zandgronden geeft inzicht in wat de regio's zelf gaan doen om de zoetwatervoorziening aan te pakken en welke ondersteuning vanuit het Rijk nodig is. Op jaarbasis is er de rijkdom van voldoende water. Maar die hoeveelheid moet goed beheerd worden voor droge tijden. Gedeputeerde Bert Boerman: "Niet alleen zorgen voor afvoer, maar sparen waar het kan, voor droge perioden. Er is al een begin gemaakt, maar nu moeten we het gebiedsbreed, grootschalig en met alle partijen aanpakken."

Lees ook de Nieuwsbrief Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (pdf, 201 kB) van juli 2014.

Betrokkenen Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Nieuwsbrief Zoetwatervoorziening Oost-Nederland - april 2014 (pdf, 2,5 MB)
De nieuwsbrief van april 2014 staat stil bij de beslissende fase waarin ZON is beland. Bert Boerman laat in het voorwoord weten dat het regionale bod van Oost en Zuid een goede onderbouwing is voor een gewenste investering van 131 miljoen euro voor de eerste zes jaar. Regionaal dragen partijen daar 87 miljoen euro aan bij. Hans Pereboom vertelt over de achtergronden en het belang van de maatregelen die worden voorgesteld. Han Duyverman van Natuurmonumenten licht aan de hand van het praktijkvoorbeeld landgoed De Klencke toe, hoe een landschap een maatschappelijke functie én een hoge natuur- en belevingswaarde kan hebben. Ten slotte wordt een toelichting gegeven op het rapport over kansen en innovaties om de droogte-effecten te bestrijden.

Regionaal bod Zoetwatervoorziening Hoge zandgronden - februari 2014 (pdf, 431 kB)
Op 14 februari 2014 heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost het bod voor zoetwatervoorziening vastgesteld. Het regionaal bod van de regio's Oost en Zuid is een belangrijke bouwsteen voor het landelijk Deltaplan Zoetwater. In de loop van 2014 zal duidelijkheid komen over de mate waarin het landelijk Deltaprogramma het regionaal bod zal opnemen in het Deltaplan Zoetwater.

Verslag Regionaal Debat Zoetwatervoorziening Oost-Nederland - 25 maart 2013 (pdf, 1,9 MB)
De regio's Oost- en Zuid-Nederland werken samen aan een voorkeursstrategie en een regionaal Uitvoeringsprogramma voor de zoetwatervoorziening. Een concept-uitvoeringsprogramma is op 25 maart 2013 in een regionaal debat in de regio Oost voorgelegd aan bestuurders van provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een soortgelijk debat vond plaats op 20 maart 2013 in de regio Zuid. Hoofdvragen waren: is met de bouwstenen voor het uitvoeringsprogramma de juiste richting ingeslagen en welke bestuurlijke boodschap hebben de regio's Oost en Zuid voor het deelprogramma Zoetwater?

Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2012
Deze rapportage bevat de inbreng van Regio Oost voor het deelprogramma Zoetwater. Het betreft een aanscherping van de knelpunten uit 2011 en een reflectie op mogelijke strategieën en maatregelen.


Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

projectleider Geert Groenewold
geertgroenewold@wdodelta.nl
088 233 1474

projectsecretaris Peter Roozenbeek
peterroozenbeek@wdodelta.nl
088 233 2006

Organisatie

Het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland wordt aangestuurd door het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost.

Documenten

Partners in het project

Logos partners ZON 2016

Inlog Werkgroep ZON