Samen werkt beter

Gepubliceerd op 12 november 2018

Samen werkt beter volgt een toekomstbestendige koers voor duurzame ontwikkeling in Overijssel. Op 29 mei 2013 ondertekenden vijftien Overijsselse organisaties het akkoord ‘Samen werkt beter'. Daarmee zetten wij ons gezamenlijk in om de economie en ecologie de komende periode te versterken en nieuwe kansen te creëren door samenwerking en vernieuwing. Als gelijkwaardige partners dragen wij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een juiste balans tussen landbouw, industrie, recreatie en infrastructuur enerzijds en anderzijds natuur, biodiversiteit, water, landschap en cultuurhistorie. Natuur, water en landschap zijn belangrijk voor een goed vestigingsklimaat voor wonen, werken en recreëren. Een sterke economie is een belangrijke drager van natuur, water en landschap.

Ecologie

Ecologie, economie, samenleving

De overkoepelende uitdaging is het versterken van de synergie tussen economie en ecologie en de versterking van de rol van de samenleving bij natuur en landschap. Hierbij richten we ons op de ontwikkeling van innovatieve strategieën voor deze uitdagingen.

In 2016 is het Platform Economie-Ecologie gestart.

Biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

Wij willen de (inter)nationale natuurdoelstellingen behalen om de natuur te behouden en daar waar mogelijk te versterken.

Watersysteem

Veerkrachtig watersysteem

Wij willen (inter)nationale waterdoelstellingen realiseren voor een klimaatbestendig watersysteem. Door water in natte perioden langer vast te houden en beheerst af te voeren, ontstaat een reserve voor drogere perioden en wordt het watersysteem elders minder belast. Bovendien willen wij de kwaliteit van het water verbeteren.

Ontwikkelingen

Lees meer over de totstandkoming van het akkoord Samen werkt beter en de ontwikkelingen in het bestuurlijk overleg.

Traktor op het land

Economie

Wij willen goede omstandigheden bieden om te werken en te ondernemen. Bovendien moet ruimte ontstaan voor groei en innovatie.

Landhuis

Landschap, cultuurhistorie en beleving

Samen met de samenleving zijn wij verantwoordelijk voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie, de cultuurhistorie. Wij zorgen voor duurzaam beheer.

Uitvoering gebiedsprocessen

Uitvoering gebiedsprocessen

Een groot deel van de opgaven uit de Uitvoeringsagenda Samen werkt beter wordt gerealiseerd via processen en projecten in gebieden. Wij hanteren bij de programmering, de uitvoering en de voortgangsbewaking van gebiedsprocessen en -projecten een gemeenschappelijke aanpak en begrippenkader voor gebiedsprocessen en -projecten.

Partners

De partners van Samen werkt beter zorgen gezamenlijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de toekomstbestendige koers voor de samenhangende complexe opgave voor economie en ecologie. Maak kennis met de 14 partners.