Samen werkt beter

Gepubliceerd op 4 december 2018

Samen werkt beter volgt een toekomstbestendige koers voor duurzame ontwikkeling in Overijssel. Daarmee zetten veertien Overijsselse organisaties zich gezamenlijk in om de economie en ecologie te versterken en nieuwe kansen te creëren door samenwerking en vernieuwing. Als gelijkwaardige partners dragen wij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een juiste balans tussen landbouw, industrie, recreatie en infrastructuur enerzijds en anderzijds natuur, biodiversiteit, water, landschap en cultuurhistorie. Natuur, water en landschap zijn belangrijk voor een goed vestigingsklimaat voor wonen, werken en recreëren. Een sterke economie is een belangrijke drager van natuur, water en landschap.

4 foto's; lb: tractor rb: kanoes in het water lo:mensen in het bos ro: fabriek

Uitgelicht

Op 29 mei 2013 ondertekenden veertien Overijsselse organisaties het akkoord ‘Samen werkt beter'. Tijdens de jubileumsessie op 9 juli 2018 hebben de partners teruggeblikt naar de stappen die de afgelopen jaren gezet zijn. Uiteindelijk is een nieuwe samenwerking ontstaan, die vandaag de dag nog altijd heel waardevol blijkt. Het gezamenlijk doel? Een nieuwe balans tussen economie en ecologie.

Eén ding is duidelijk, Samen werkt inderdaad beter. Komende jaren wordt gewerkt om de samen werkt beter gedachte ook op lokaal niveau verder vorm te geven.

Lees meer over de jubileumbijeenkomst (pdf, 86 kB).

Actueel

27
feb
2019
27
feb
2019
27
feb
2019
13
feb
2019
15
nov
2018

Ontwikkelingen

In 2013 maakten Sybe Schaap en Co Verdaas zich hard om de samenwerking tussen Overijsselse partners vorm te geven. In die tijd stonden diverse natuur en landbouworganisaties lijnrecht tegenover elkaar. Door de wilskracht van alle afzonderlijke partners, is het gelukt om onder de noemer Samen werkt beter, weer belangrijke thema’s te bespreken.

Lees meer over de totstandkoming van het akkoord Samen werkt beter en de ontwikkelingen in het bestuurlijk overleg.

Ecologie, kleurvlak roze, water aan een weiland en een boom

Ecologie, economie, samenleving

De overkoepelende uitdaging is het versterken van de synergie tussen economie en ecologie en de versterking van de rol van de samenleving bij natuur en landschap. Hierbij richten we ons op de ontwikkeling van innovatieve strategieën voor deze uitdagingen.

In 2016 is het Platform Economie-Ecologie gestart.

Biodiversiteit, kleurvlak groen, bomen

Natuur en biodiversiteit

Wij willen de (inter)nationale natuurdoelstellingen behalen om de natuur te behouden en daar waar mogelijk te versterken.

Watersysteem, kleurvlak blauw, water rond woonwijk

Veerkrachtig watersysteem

Wij willen (inter)nationale waterdoelstellingen realiseren voor een klimaatbestendig watersysteem. Door water in natte perioden langer vast te houden en beheerst af te voeren, ontstaat een reserve voor drogere perioden en wordt het watersysteem elders minder belast. Bovendien willen wij de kwaliteit van het water verbeteren.

Partners

De partners van Samen werkt beter zorgen gezamenlijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de toekomstbestendige koers voor de samenhangende complexe opgave voor economie en ecologie. Maak kennis met de 14 partners.

Economie: kleurvlak bruin, Traktor op het land

Economie

Wij willen goede omstandigheden bieden om te werken en te ondernemen. Bovendien moet ruimte ontstaan voor groei en innovatie.

Landschap: kleurvlak geel, Landhuis

Landschap, cultuurhistorie en beleving

Samen met de samenleving zijn wij verantwoordelijk voor het behoud van het landschap en de cultuurhistorie, de cultuurhistorie. Wij zorgen voor duurzaam beheer.

Uitvoering gebiedsprocessen: kleurvlak oranje, weiland en bomen

Uitvoering gebiedsprocessen

Een groot deel van de opgaven uit de Uitvoeringsagenda Samen werkt beter wordt gerealiseerd via processen en projecten in gebieden. Wij hanteren bij de programmering, de uitvoering en de voortgangsbewaking van gebiedsprocessen en -projecten een gemeenschappelijke aanpak en begrippenkader voor gebiedsprocessen en -projecten.