Zoektocht drinkwatercapaciteit Twente

Gepubliceerd op 8 januari 2018

De provincie Overijssel, Provincie Gelderland, drinkwaterbedrijf Vitens, waterschap Vechtstromen, waterschap Rijn & IJssel en waterschap Drents Overijsselse Delta zoeken samen een oplossing voor het toekomstig tekort van 5 tot 7 miljoen kuub drinkwatercapaciteit in Twente.

Vaststelling PlanMER en voorkeurslocaties drinkwaterwinning

Gedeputeerde Staten hebben op 22 augustus 2017 een definitief besluit genomen over de planMER, inclusief addenda, en de voorkeurslocaties voor drinkwaterwinning. Hiermee zijn de voorkeurslocaties Vriezenveen-Daarle en Mander definitief vastgesteld. Tevens hebben Gedeputeerde Staten de Nota van Reactie en de Nota van Antwoord vastgesteld.

In de rechterbalk kunt u de planMER en bijbehorende stukken downloaden.

Besluitvorming in Provinciale Staten

Provinciale Staten van Overijssel hebben op woensdag 27 september 2017, met 39 stemmen voor en 5 tegen, ingestemd met het voorstel om de nieuwe winlocatie Vriezenveen-Daarle en bijbehorende ruimtelijke bescherming (intrekgebied) op te nemen in de Omgevingsvisie en -verordening.

Vitens gaat nu met de betrokkenen uit het gebied werken aan een project-m.e.r.

Voortraject

Uit een eerder onderzoek zijn 10 potentiële locaties naar voren gekomen voor waterwinning. Met een Milieueffect rapport (planMER), een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en een Onderzoek naar Ruimtelijke Kwaliteit (ORK) is inhoudelijke informatie verzameld om een onderbouwde keuze te maken voor twee of drie voorkeurslocaties.