Wonen in Overijssel

Gepubliceerd op 22 augustus 2017

Wonen en de woningmarkt staan sterk in de belangstelling. De wereld om ons heen staat niet stil. De economische crisis, de bevolkingsafname, de vergrijzing en de vluchtelingenstroom zorgen allemaal voor druk op de woningmarkt. Ook technische ontwikkelingen, zoals zonnepanelen, zijn zaken waar bijna iedereen wel mee te maken heeft of krijgt.

Regionale Woonafspraken

Nieuwbouwplannen van gemeenten, plekken waar wel en waar niet mag worden gebouwd, en aantallen woningen. Dat speelt zich allemaal af bij gemeenten. Maar daarover hebben provincies wel degelijk iets te zeggen. Dat geldt ook voor zaken als huisvesting van nieuwe Nederlanders (statushouders), energiebesparing, groepsbouwen en nog veel meer. Het gaat bij wonen dus om heel veel verschillende -en lastige- zaken. Zaken die verder gaan dan de eigen gemeentegrens. Om dit allemaal het hoofd te kunnen bieden is het belangrijk om de krachten te bundelen. Daarom zijn de provincie Overijssel en haar gemeenten hierover steeds in gesprek. Samen maken zij afspraken voor een goede aanpak.

Tot eind vorig jaar had elke gemeente een eigen woonafspraak met de provincie. Vanaf 2016 is dit omgezet in regionale woonafspraken voor de  twee regio’s Twente en West-Overijssel. Voor de periode tot en met 2020.

Waarover gaan de regionale woonafspraken?

  • wonen voor bijzondere doelgroepen (zoals statushouders)
  • wonen en zorg
  • stedelijke vernieuwing
  • de aanpak van de bestaande woningvoorraad (op een duurzame manier)
  • programmeren en zuinig ruimtegebruik (vooral het terugdringen van de overcapaciteit).

Waarom regionale woonafspraken?

De woningmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. Gemeenten zijn steeds meer afhankelijk van wat ‘de buurman’ doet. Dat geldt zeker voor de woningmarkt en woningbouw. Bovendien is het grootste knelpunt te groot om zelf op te lossen. Dat is de zogenaamde ‘overprogrammering’ van woningbouw. Toen er nog geen crisis was hebben gemeenten namelijk veel nieuwbouwplannen gemaakt. Te veel en te duur om nu nog uit te voeren. Niet voor niets wil het Rijk bij nieuwbouwplannen tegenwoordig weten of er wel behoefte aan is. Het terugdringen van het teveel aan plannen is daarom iets wat gemeenten het beste samen kunnen oppakken, als groep, dus regionaal. Want samen sta je sterker. De provincie wil daarbij zoveel mogelijk meedenken en doen wat zij kan om dit gemakkelijker te maken. En waar nodig, om dit af te dwingen, via de Omgevingsverordening.

De provincie en de Overijsselse gemeenten hebben elkaar dus gevonden in twee regionale woonafspraken. Met de Twentse gemeenten is de Bestuursovereenkomst Twente afgesloten en in West-Overijssel wordt gewerkt met de Samenwerkingsovereenkomst West-Overijssel.

Daarmee kunnen de provincie Overijssel en haar gemeenten samen krachtig werken aan een gezonde woningmarkt en een goed woonmilieu in Overijssel. Versterkt door de specifieke eisen en wensen van elk van de beide regio’s.

Regionale woonvisies

De twee Regionale Woonvisies, die voor Twente en voor West-Overijssel, zijn de basis geweest voor de beide Regionale Woonafspraken. De Regionale Woonvisies zijn het resultaat geweest van afstemming  tussen gemeenten en met de provincie. Dit was nodig om goede keuzes te kunnen maken over woningbouwprogramma's. De provincie heeft de Overijsselse gemeenten en woningcorporaties daarbij zoveel mogelijk ondersteund.

Toezicht huisvesting verblijfsgerechtigden

Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven (statushouders) komen in aanmerking voor een huurwoning. Het Rijk bepaalt twee keer per jaar hoeveel personen per gemeente moeten worden gehuisvest. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zoekt een woonplaats voor een gezin of alleenstaande. De provincie ziet er op toe of de gemeenten voldoende en tijdig woningen beschikbaar stellen.

Leefbare kleine kernen

De leefbaarheid van de Overijsselse kleine kernen staat steeds meer onder druk. Denk aan (dreigende) leegstand van winkels, scholen, clubgebouwen. Wat gebeurt er met braakliggende terreinen? 
Dit heeft allemaal gevolgen voor het leefklimaat, de aanblik en beleving, die onze kleine kernen (tot 8.000 inwoners) juist zo bijzonder en vertrouwd maken. Die kwaliteiten koesteren we en willen we graag goed houden.

Daarom is er een nieuwe subsidieparagraaf Leefbare kleine kernen (pdf, 77 kB) voor  Overijsselse gemeenten en waterschappen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen in het bebouwde gebied van kleine kernen die zichtbaar en tastbaar zijn. (Dus geen planvorming). Daar willen we de gemeenten en hun partners bij helpen. Op deze manier zetten we samen de Overijsselse kleine kernen (weer) in hun kracht.

Het aanvraagformulier staat op http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/