Ruimte voor windenergie in Overijssel

Gepubliceerd op 17 oktober 2017

Wind is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie en het vermijden van de uitstoot van het broeikasgas CO2. De provincie Overijssel heeft met het Rijk en andere overheden afgesproken zich in te zetten voor het plaatsen van windmolens met een gezamenlijk vermogen van ten minste 85,5 Megawatt (MW) in 2020. Momenteel staan er in Overijssel 17 windmolens opgesteld met een vermogen van 43 MW en zijn er verschillende projecten in voorbereiding.

Het plaatsen van windmolens is in de eerste plaats een lokale afweging. Initiatiefnemers kunnen bij de gemeente terecht met het verzoek om (planologische) medewerking te verlenen aan het plaatsen van windmolens. De gemeente beoordeelt aan de hand van haar beleid en de Omgevingsvisie of zij medewerking verlenen.

Indien de gemeente haar medewerking aan een windmolenplan weigert, kan de aanvrager de provincie verzoeken om een zogenaamd provinciaal inpassingsplan te maken. Dit geldt voor windparken met een vermogen van minimaal 5 MW en maximaal 100 MW.

De provincie Overijssel verleent alleen medewerking aan verzoeken tot het opstellen van een inpassingsplan als een initiatief is gelegen in één van de kansrijke zoekgebieden en als er sprake is van een goede landschappelijke inpassing op basis van de aanwezige gebiedskenmerken.

In Overijssel wordt voor windenergie onderscheid gemaakt in de volgende gebieden:

  1. kansrijke zoekgebieden; ten noorden van de Vecht, tussen Staphorst-Zwolle en Hardenberg (kaart beleidsvisie Noordoost-Overijssel). In deze gebieden maakt de provincie prestatieafspraken met gemeenten voor de bovenlokale ontwikkeling van windenergie.
  2. uitgesloten gebieden: de Ecologische hoofdstructuur, de nationale Parken en de Nationale Landschappen.
  3. overige gebieden: (o.a. grotere bedrijventerreinen (groter dan 40ha) en langs infrastructuur) zijn initiatieven ter plekke mogelijk indien er sprake is van een goed landschappelijk ontwerp conform de gebiedskenmerken.