Omgevingsvisie Overijssel

Gepubliceerd op 24 juli 2018

De Omgevingsvisie schetst onze visie op de ruimte in Overijssel. Onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur komen aan bod. Ons beleid voor de fysieke leefomgeving staat in diens van de sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel.

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij deze plannen en ideeën gelden. Gemeenten houden daar, als het goed is, in hun bestemmingsplannen rekening mee.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid
Team Omgevingsvisie (O-team)

Telefoonnummer: 038 499 80 90
E-mailadres: omgevingsvisie@overijssel.nl

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening staan de regels die bij de Omgevingsvisie Overijssel horen. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om binnen die regels hun plannen te maken. Wat ergens anders al is geregeld, bijvoorbeeld door het Rijk, staat er niet in.

Omgevingsverordening

Overstromingsrisicoparagraaf

Beoordeel het overstromingsrisico voor een gebied om te kijken of u een overstromingsrisicoparagraaf nodig hebt.

Actualisatie 2017-2018

De ‘Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur’ en de ‘Omgevingsverordening Overijssel 2017’ worden elk jaar bijgewerkt met alle wijzigingen in het beleid. Het gaat om beleidswijzigingen die eerder zijn vastgesteld, maar die daar nog in moeten landen. Verder worden omissies hersteld. Dit alles is verwerkt in de ontwerpen van de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2017/2018 en van de Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2017/2018. Gedeputeerde Staten hebben de conceptteksten vastgesteld. Deze hebben ter inzage gelegen tot en met 4 april 2018. De zienswijzen zijn verwerkt in een Reactienota (pdf, 909 kB). Mogelijk leidt dit tot aanpassingen op de ontwerpen zoals deze ter inzage hebben gelegen. Deze nota wordt, tegelijk met de wijzigingen, ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. De voorziene vaststelling is in september 2018. Na deze vaststelling zijn de provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening weer helemaal bij.

Omgevingsvisie digitaal

De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening staan allebei in een digitale kaart (plan-viewer). Daarop kunt u aanklikken welk gebied uw interesse heeft.

Plan-viewer Omgevingsvisie Overijssel 2017 (12 april 2017)

Plan-viewer Omgevingsverordening Overijssel 2017 (12 april 2017)

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de youtube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt.