Inrichting van de leefomgeving

Gepubliceerd op 1 augustus 2019

De leefomgeving gaat over alle ruimte om ons heen die met ons leven te maken heeft. De ruimte waarin we wonen en werken en waarin we reizen en vervoeren. Ook natuurgebieden of windmolenparken horen bij de leefomgeving.

De kwaliteit van de omgeving betekent bijvoorbeeld dat deze schoon, duurzaam en economisch is. In de Omgevingsvisie staan de ideeën en plannen over de inrichting van de ruimte in Overijssel.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 038 499 80 90
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Omgevingsvisie Overijssel

In de Omgevingsvisie staat hoe we in Overijssel onze leefomgeving willen inrichten. Niet alleen voor nu maar ook de komende tientallen jaren. Overijssel is daarom voortdurend met bedrijven en inwoners in gesprek. Bijvoorbeeld over gebiedsontwikkeling, subsidies en prestatieafspraken.

Omgevingsverordening

De richtlijnen en regels voor het uitvoeren van de Omgevingsvisie Overijssel staan in de Omgevingsverordening. Regels van het Rijk staan er niet in. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte bij de uitvoering van de visie.

Van Wro naar Omgevingswet

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt de taken en bevoegdheden van overheden voor ruimtelijke ordening. Rechten en plichten van inwoners, bedrijven en instellingen worden ook in deze wet geregeld. Deze wet maakt plaats voor de Omgevingswet, waarin 26 afzonderlijke wetten voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water worden samengevoegd.

Ruimtelijke kwaliteit in de groene omgeving

Wij zijn trots en zuinig op de ruimtelijke kwaliteit in onze groene omgeving. Logisch dat niet alles kan en mag in het buitengebied. Zorgvuldige inpassing van nieuwe gebouwen is nodig en vraagt om maatwerk. Daar helpen wij u graag bij.

Wonen

Stedelijke vernieuwing en de inrichting van wonen met zorg zijn belangrijke onderwerpen voor Overijssel. En ook duurzaam aanpassen van bestaande woningen. Hierover zijn regionale afspraken gemaakt. Gemeenten en waterschappen kunnen subsidie aanvragen om leegstand en braakliggende terreinen in kleine kernen aan te pakken.

Stadsbeweging

Aantrekkelijke binnensteden zijn niet vanzelfsprekend. Daarom helpen we ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en initiatiefnemers om de binnensteden te verbeteren. Zo zorgen we dat elke stad, op zijn eigen manier, leefbaar blijft.

Kijk voor evenementen, ideeën en acties op de website van de Stadsbeweging.

Technology base Twente

De voormalige vliegbasis Twenthe heeft veel mogelijkheden voor ondernemers, inwoners van Twente en toeristen. Het is een ruige plek met historische gebouwen in een groene omgeving. Het gebied is 500 hectare groot met een unieke lange start- en landingsbaan. De vliegbasis is nog steeds in gebruik voor kleine luchtvaart.

Windmolenparken

Windmolenparken hebben grote invloed op de omgeving vanwege de ruimte die ze innemen. Er zijn verschillende projecten in voorbereiding voor meer parken in Overijssel. Het doel is om zo goed mogelijk uit te zoeken waar ze terecht komen. Initiatiefnemers kunnen bij gemeenten terecht met een windmolenplan.