Wet natuurbescherming

Gepubliceerd op 19 januari 2017

Waar gaat het over?

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet.

Meer achtergrondinformatie met betrekking tot deze wet vindt u op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-34.html.

Op basis van de bevoegdheden in de Wet natuurbescherming hebben de Provinciale Staten van Overijssel op 7 december 2016 besloten hoofdstuk 7 Natuur in te voegen in de Omgevingsverordening Overijssel 2009. En al daarvoor op 25 oktober 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel de Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 vastgesteld. Op 1 januari 2017 zijn deze provinciale regels in werking getreden, net als de Wet natuurbescherming waarop deze regels zijn gebaseerd.

In hoofdstuk 7 van de Omgevingsverordening en in de Beleidsregel worden een aantal taken en bevoegdheden die al bij de provincie belegd waren op dezelfde wijze voortgezet en in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast zijn een aantal nieuwe taken en bevoegdheden vormgegeven die voorheen bij het Rijk lagen.

De invoeging van Hoofdstuk 7 Natuur Omgevingsverordening Overijssel 2009 en de Beleidsregel Natuur 2017 zijn mede tot stand gekomen met partners waar de provincie Overijssel mee samenwerkt.

Vanaf september 2016 tot 17 november 2016 heeft er een afzonderlijke ontwerp wijziging van de Omgevingsvisie en –verordening Overijssel ter inzage gelegen. Hierin zal ondermeer worden geregeld dat de Omgevingsvisie tevens de status krijgt van provinciale natuurvisie. Hiervoor wordt de Omgevingsvisie in lijn gebracht met het Bestuursakkoord Natuur en de afspraken die zijn gemaakt in Samen werkt Beter. Het betreft ons huidige natuurbeleid.

Daarna zal bij de eerstvolgende periodieke wijziging van de Omgevingsvisie en –verordening in overleg met de partners, een verdere uitwerking van de natuurvisie in de Omgevingsvisie plaatsvinden. De afstemming met de partners vindt onder meer plaats via de zogenaamde Groene Tafels.

Actueel

18
jul
2017
19
jan
2017

Contactpersoon

H.T. Scholten-Huizendveld,

038 499 8522

C. Ribbers, 038 499 7341

Omgevingsverordening en Beleidsregel Natuur

U kunt de Omgevingsverordening en de Beleidsregel raadplegen door op volgende links te klikken.

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Overijssel/CVDR37463/CVDR37463_14.html

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Overijssel/CVDR601023/CVDR601023_1.html

Door op de volgende link te klikken kunt u de Nota van Antwoord inzien.

Nota van antwoord (pdf, 425 kB)