Kansen voor particulier natuurbeheer in Overijssel

Gepubliceerd op 21 december 2016

Subsidieregeling voor 73 hectare natuur

Voortgang beoordeling aanvragen Particulier Natuurbeheer

Er is zeer veel belangstelling voor de regeling t.b.v. uitbreiding particulier natuurbeheer of kwaliteitsverbetering in de EHS en er zijn dus ook veel aanvragen ingediend. Wij zijn blij dat zoveel inwoners van Overijssel aan de slag willen gaan met uitbreiding of verbetering van natuur.

Termijn besluit

Wij nemen zo snel mogelijk, uiterlijk 25 januari 2017 een besluit en stellen alle aanvragers dan per brief op de hoogte of zij in de voorselectie zijn opgenomen.

-----------------------------------

De provincie Overijssel roept particulieren op om zich aan te melden voor het realiseren van 73 ha nieuwe natuur en versterking van bestaande natuur. Overijssel wil hiermee de ontwikkeling van nieuwe en instandhouding van bestaande natuur- en landschapswaarden door particulieren stimuleren. Aanbiedingen kunnen worden ingediend van 8 september 2016 tot 24 oktober 2016.  De aanbiedingen worden na de sluitingsdatum gewogen en geselecteerd.

De provincie heeft als doel gesteld om in 2018 730 hectare te realiseren via particulier natuurbeheer. Er is nu een tekort van 73 ha op deze doelstelling. Bij de regeling gaat het bijvoorbeeld om grond in de directe nabijheid van de Ecologische Hoofdstructuur waar nu geen natuurbestemming op ligt, maar waar een eigenaar kansen voor natuurontwikkeling ziet. Of een particulier die de kwaliteit van zijn natuurgebied wil verhogen. De nieuwe natuursubsidie is onderdeel van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).

Voor wie:

Alle grondeigenaren kunnen een aanvraag indienen.

wat:

Een voorselectie voor particuliere natuurrealisatie.

1. uitbreiding van de EHS (73 ha)

2. kwaliteitsimpuls binnen de EHS (€ 1 mln)

waarvoor:

Na goedkeuring met een tendersystematiek en aanpassing van het natuurbeheerplan kan subsidie met de SKNL-regeling worden aangevraagd voor projecten ter uitbreiding en verbetering van de natuur door particulieren. Hiervoor wordt het natuurbeheerplan in december 2016/januari 2017 aangepast door GS en volgt procedure van terinzagelegging. De uiteindelijke SKNL kan individueel ingediend worden. Als u daarna de SNL (beheer)vergoeding gaat aanvragen moet u dat via een gecertificeerd collectief doen indien de aanvraag kleiner is dan 75 ha.

Voorwaarden

Het opdelen van aanvragen wordt niet toegestaan.

Voor de voorselectie dient te worden voldaan aan de volgende criteria:

1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie

 • u dient eigenaar of erfpachter van de gronden in de aanvraag te zijn
 • de omvang van de aanvraag voor de uitbreiding dient een minimale omvang van 0,50 hectare te zijn
 • aangrenzend aan, gedeeltelijk of volledig binnen de zone ONW
 • aangrenzend aan de EHS (legenda eenheden: bestaande natuur, bestaande natuur water, uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura2000 of nieuw te realiseren natuur netto begrensd)
 • buiten uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura2000 (legenda eenheid: uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000)
 • voor criteria 1 (Kwaliteit van natuur / potentie van in te richten percelen) dient minimaal een 1 gescoord te worden.

2. Kwaliteitsimpuls

 • u dient eigenaar of erfpachter van de gronden in de aanvraag te zijn
 • de omvang van de aanvraag voor de kwaliteitsimpuls dient een minimale omvang van 0,50 hectare te zijn
 • bevat minimaal 1 van de maatregelen zoals opgenomen in maatregel tabel kwaliteitsimpuls (pdf, 106 kB) (pdf, 74 kB)
 • binnen de EHS (legenda eenheden: bestaande natuur, bestaande natuur water)
 • buiten uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura2000 (legenda eenheid: uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000)
 • voor criteria 1 (Kwaliteit van natuur / potentie van in te richten percelen) dient minimaal een 1 gescoord te worden

Hoe aan te vragen?

Indienen

Vanaf 8 september 2016 tot 24 oktober wordt de voorselectie opengesteld. U kunt in deze periode het digitale formulier voor de voorselectie invullen. De indieningtermijn sluit op 23 oktober.

Verplichte bijlagen

De aanvraag bevat:

Uitbreiding EHS met 73 ha door particulier natuurrealisatie:

Kwaliteitsimpuls

 • een duidelijke begrenzing en oppervlakte van het projectgebied op een kaart waarvoor de maatregel representatief gehouden mag worden, inclusief de kadastrale nummers
  Uitleg kadastrale kaart (pdf, 1,1 MB)
 • kostenindicatie: geef een indicatie van de kosten voor inrichting ten behoeve van de kwaliteitsimpuls. De realisatie van de maatregel zal aan de hand van de regelingsvoorwaarden van de SKNL-regeling vorm gegeven worden. De kosten dienen in verhouding met het resultaat te staan.

Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door de adviescommissie beoordeeld op basis van criteria en in een rangorde op een lijst geplaatst. In de bijlage (zie rechterkolom) is de conceptversie van de selectiecriteria opgenomen. Vanaf 8 september is de definitieve versie beschikbaar.

 • Bij een totaalscore hoger dan het minimum is een aanvraag goedgekeurd.
 • Bij een totaal van goedgekeurde aanvragen tot de benodigde hoeveelheid (73 ha of € 1 mln), gaan alle goedgekeurde aanvragen mee naar de volgende fase.
 • Bij een overschrijding van de benodigde hoeveelheid gaan de aanvragen verder op basis van de behaalde scores (aanvragen met hogere scores gaan voor) tot de benodigde hoeveelheid bereikt is.
 • Bij gelijke score wordt de volgorde van aanvragen door loting vastgesteld. Er gaan 5 aanvragen als reserve mee. Ze komen bij afhaken van één van voorgeselecteerde aanvragen in aanmerking.


Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer René Tank

038-499 7371

particulierenatuur2016@overijssel.nl