Landgoederen Oldenzaal

Gepubliceerd op 8 januari 2019

Het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal ligt grotendeels in de gemeente Losser, met een klein deel in de gemeente Oldenzaal. Het gebied ligt aan de voet van de stuwwal van Oldenzaal tussen Oldenzaal, Losser en Lutte. Het zuidelijk deel omvat het westelijk deel van het beekdal van de Snoeijinksbeek, gekenmerkt door hoogteverschillen, houtwallen, opgaand geboomte, bossen en vochtige en schrale graslanden en heideterreinen. De bossen bestaan uit eiken-berkenbos, beuken-eikenbos, eiken-haagbeukenbos en elzen-vogelkersbos. Voorts komen doornstruwelen voor en restanten van droge rivierduingraslanden.

In het gebied liggen een aantal landgoederen die bestaan uit een afwisseling van naald- en loofbos, houtwallen, weilanden en akkers. Een groot deel van het gebied bestaat uit oud beuken- en eikenbos.

In Boerskotten ontspringt de Snoeijinksbeek. In het noordelijk deel ligt een heuvelachtig terrein met een afwisseling van oude loof- en naaldbossen, graslanden (waaronder dotterbloemhooilanden), houtwallen en boerderijen.

Aan de voet van de Tankenberg liggen enkele bronnen.

Terinzagelegging ontwerp Provinciaal Inpassingsplan

Gedeputeerde Staten hebben op 4 december 2018 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Landgoederen Oldenzaal vastgesteld, inclusief het geactualiseerde Inrichtingsplan Landgoederen Oldenzaal en de Reactienota.

Het ontwerp PIP en de overige bijlagen liggen van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019 ter inzage.

Meer informatie vindt u in de inspraakwijzer

Informatiebijeenkomst

Op 10 januari 2019 vindt een informatiebijeenkomst Natura 2000 Landgoederen Oldenzaal plaats voor belanghebbenden en geïnteresseerden.

Datum: 10 januari 2019
Tijd: 15.00 – 21.00 uur
Locatie:
Erve Boerrigter
Plechelmusstraat 14
7587 AM DE LUTTE

Ontwerp-Inrichtingsplan en Maatregelenkaart

Een belangrijke toevoeging aan het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan is het Ontwerp-Inrichtingsplan en de bijbehorende Maatregelenkaart. Ook deze liggen in ter inzage (als bijlage toegevoegd aan het Ontwerp Provinciaal Inpassingslplan). Het Ontwerp Inrichtingsplan en de Maatregelenkaart zijn via de link in de Inspraakwijzer te raadplegen (zie hierboven), maar u kunt de twee afzonderlijke documenten ook vinden via de link hieronder:

Ontwerp-Inrichtingsplan Landgoederen Oldenzaal (pdf, 9 MB)

Maatregelenkaart Landgoederen Oldenzaal (pdf, 6,1 MB)

Contact

Meer informatie over de planuitwerking:
Projectleider: Henk Nijboer
E-mail: h.nijboer@overijssel.nl.

Grondzaken
Grondregisseur: Herman Arentsen
E-mail: hj.arentsen@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 86 34 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

(Herstel) maatregelen

Door de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. De natuurherstelmaatregelen in Landgoederen Oldenzaal richten zich vooral op het terugdringen van verdroging en het tegengaan van verrijking door meststoffen. Doel is om de kwetsbare natuur te beschermen, zoals het vochtige alluviale bos, het eiken-haagbeukenbos en het beuken-eikenbos met hulst. Het eiken-haagbeukenbos moet tevens worden uitgebreid. Voor het onderdeel benedenloop Snoeyinksbeek gaat het om het vochtige alluviale bos en de pioniersvegetaties met snavelbies. Ook is daar de vissoort rivierdonderpad aangewezen om te behouden. De maatregelen voor Landgoederen Oldenzaal zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Bestemming van gronden

De maatregelen die in Landgoederen Oldenzaal moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, hebben gevolgen voor de bestemming van gronden of het gebruik ervan. Het kan zijn dat de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld het aanpassen van de waterhuishouding of het beperken van bemesting. In die gevallen wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgelegd.

Landgoederen Oldenzaal

Organisatie