Landgoederen Oldenzaal

Gepubliceerd op 16 oktober 2018

Gebiedsbeschrijving

Het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal ligt grotendeels in de gemeente Losser, met een klein deel in de gemeente Oldenzaal. Het gebied ligt aan de voet van de stuwwal van Oldenzaal tussen Oldenzaal, Losser en Lutte. Het zuidelijk deel omvat het westelijk deel van het beekdal van de Snoeijinksbeek, gekenmerkt door hoogteverschillen, houtwallen, opgaand geboomte, bossen en vochtige en schrale graslanden en heideterreinen. De bossen bestaan uit eiken-berkenbos, beuken-eikenbos, eiken-haagbeukenbos en elzen-vogelkersbos. Voorts komen doornstruwelen voor en restanten van droge rivierduingraslanden.

In het gebied liggen een aantal landgoederen die bestaan uit een afwisseling van naald- en loofbos, houtwallen, weilanden en akkers. Een groot deel van het gebied bestaat uit oud beuken- en eikenbos.

In Boerskotten ontspringt de Snoeijinksbeek. In het noordelijk deel ligt een heuvelachtig terrein met een afwisseling van oude loof- en naaldbossen, graslanden (waaronder dotterbloemhooilanden), houtwallen en boerderijen.

Aan de voet van de Tankenberg liggen enkele bronnen.

Landgoederen_Oldenzaal

(Herstel) maatregelen

Door de kwetsbare natuur te herstellen en versterken, ontstaat ruimte voor economische ontwikkeling. De natuurherstelmaatregelen in Landgoederen Oldenzaal richten zich vooral op het terugdringen van verdroging en het tegengaan van verrijking door meststoffen. Doel is om de kwetsbare natuur te beschermen, zoals het vochtige alluviale bos, het eiken-haagbeukenbos en het beuken-eikenbos met hulst. Het eiken-haagbeukenbos moet tevens worden uitgebreid. Voor het onderdeel benedenloop Snoeyinksbeek gaat het om het vochtige alluviale bos en de pioniersvegetaties met snavelbies. Ook is daar de vissoort rivierdonderpad aangewezen om te behouden. De maatregelen voor Landgoederen Oldenzaal zijn uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Bestemming van gronden

De maatregelen die in Landgoederen Oldenzaal moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen, hebben gevolgen voor de bestemming van gronden of het gebruik ervan. Het kan zijn dat de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld het aanpassen van de waterhuishouding of het beperken van bemesting. In die gevallen wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgelegd.

Stand van zaken

Gedeputeerde Staten hebben op 28 november 2017 ingestemd met het inrichtingsplan voor Landgoederen Oldenzaal en het voorontwerp-PIP. Het voorontwerp-PIP is een doorvertaling van het inrichtingsplan en is opgesteld door de provincie Overijssel en de gemeente Losser. Zij hebben dit gerealiseerd in nauwe samenwerking met LTO Noord, Natuurmonumenten en Waterschap Vechtstromen. Naar verwachting wordt eind 2018 het ontwerp-PIP voorgelegd ter besluitvorming aan Gedeputeerde Staten.

Lees meer over de besluitvorming in dit overzicht.

Contact

Meer informatie over de planuitwerking:
Projectleider: Henk Nijboer
E-mail: h.nijboer@overijssel.nl.

Grondzaken
Grondregisseur: Herman Arentsen
E-mail: hj.arentsen@overijssel.nl 
Telefoon: 038 499 86 34 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor)

Werk in uitvoering Snoeyinksbeek

Het deelgebied Snoeyinksbeek loopt vooruit op de uitvoering van de herstelmaatregelen voor de overige stroomgebieden van het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. Grondeigenaren hebben gekozen voor het aanvragen van SKNL (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap), waarbij hun grond wordt omgevormd tot natuur.

De herinrichting van het gebied zorgt voor de realisatie van kruidenrijke graslanden en vochtige bossen. Er worden poelen aangelegd en enkele houtwallen hersteld. Deze maatregelen hebben een positief effect op de instandhoudingsdoelen van de habitats, zoals beschreven in de gebiedsanalyse.

In september 2017 is de natuurontwikkeling rond de middenloop van de Snoeyinksbeek gestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2018 kunnen worden afgerond. De opdracht is gegund aan de aannemer Negam.

De (ontwerp)besluiten voor het realiseren van de nieuwe natuur aan de Veldmatenweg in Losser, hebben ter inzage gelegen. Lees meer over de (ontwerp)besluiten voor Landgoederen Oldenzaal.

Meer informatie over de uitvoering? Neem contact op met regiobeheerder Erik Sonder van Bosgroepen Noord-Oost Nederland, telefoon 06 50 67 01 82 of via email: e.sonder@bosgroepen.nl.

Organisatie