Engbertsdijksvenen

Gepubliceerd op 26 april 2018

Engbertsdijksvenen is een groot natuurgebied vlak tegen de Duitse grens van 1000 hectare. Het wordt begrensd door de plaatsen Kloosterhaar, Geesteren, Sibculo en Vriezenveen. Het is een voormalig veengebied, dat nog wel een actieve hoogveenkern bevat. Tussen 1850 en 1950 is het veen afgegraven en gebruikt voor de zogenaamde boekweitbrandcultuur.

De actieve hoogveenkern in het noordelijk deel is tijdig tegen verdere verdroging beschermd. Buiten het actieve hoogveen bestaat het gebied vooral uit heide, zowel natte als droge heide. Langs de randen zijn er kleine berkenbossen te vinden. Om er voor te zorgen dat het grondwater niet wegstroomt, zijn er dammen aangelegd en is het gebied in compartimenten ingedeeld.

Engebertsdijksvenen vanuit de lucht

De herstelmaatregelen: behoud en herstel actief hoogveen en droge heide

Engbertsdijksvenen is een van de 24 Natura 2000 gebieden in Overijssel waarvoor een beheerplan is opgesteld. In het kader van de PAS-gebiedsanalyse (Programma Aanpak Stikstof) is bepaald dat er een aantal herstelmaatregelen nodig zijn. Voor Engbertsdijksvenen zijn dat maatregelen die het behoud en herstel van het actief hoogveen en de droge heide mogelijk maken.

De aanpak: vernatten

Om het behoud en herstel van het actief hoogveen en de droge heide te realiseren, is het nodig om het gebied te ‘vernatten’. Hoe dit moet gebeuren, wordt momenteel onderzocht binnen het project ‘Planvorming Engbertsdijksvenen’. Binnen dit project gaat een team met onder andere een hydroloog aan de slag met het detailleren en uitwerken van de gebiedsanalyse om uiteindelijk te komen tot een voorstel voor het nemen van maatregelen en een inrichtingsplan.

Contact

Vragen over het project Planvorming Engbertsdijksvenen?

Algemeen
E-mail: planvormingengbertsdijksvenen@gmail.com

Omgevingsmanager
Yvette van Wichen
E-mail: yvwichen@projectenltonoord.nl
Telefoon: 06-53 72 37 60

Grondzaken
Herman Arentsen
E-mail: hj.arentsen@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 86 34

Lees meer over de deelnemers in het kernteam of de Bestuurlijke adviescommissie (pdf, 327 kB)

Stand van zaken

Eerste peilbuis geplaatst

De eerste peilbuis voor de grondwatermetingen in Engbertsdijksvenen is op woensdag 20 december geplaatst in Vriezenveen. In totaal worden 59 peilbuizen geplaatst. Lees er meer over in het persbericht (pdf, 265 kB).

Presentatie informatieavond 30 november

Donderdag 30 november was er een algemene informatieavond. De onderwerpen die aan de orde kwamen, waren:
- Stand van zaken onderhoudswerkzaamheden Staatsbosbeheer
- Uitspraak Raad van State
- Uitkomsten Ecologisch Hydrologische Schouw

Bekijk de presentatie (pdf, 11 MB) van deze avond.

Zorgvuldigheid voorop in aanpak planvorming Engbertsdijksvenen

Lees ook het artikel over de informatieavond (pdf, 293 kB); met een verslag van de zorgen over de vernatting, uitleg over de uitspraak van de Raad van State en nieuws over de ecologische en hydrologische onderzoeken.

Beheerplan Engbertsdijksvenen

De Raad van State heeft op 25 oktober 2017 uitspraak gedaan in beroepszaken tegen het Natura 2000 beheerplan Engbertsdijksvenen. Dit beheerplan was vastgesteld op 24 juni 2016 door het ministerie van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Overijssel.

De maatregelen die moeten worden getroffen om de waardevolle natuur in het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen te versterken blijven ook na de uitspraak van de Raad van State in essentie bestaan. Wel is de Raad van State kritisch geweest over de vraag hoe het bestaande gebruik en activiteiten zijn beoordeeld. Vanuit het oogpunt van rechtszekerheid heeft de Raad van State geoordeeld dat verdere specificatie soms op zijn plaats is. De wijzigingen betreffen vooral het verder vergroten van duidelijkheid. Naar aanleiding van het besluit van de Raad van State worden de volgende onderdelen van het beheerplan aangepast:

 • Alle activiteiten die in het beheerplan zijn gemarkeerd met de kleur beige (roze). De overige categorieën bestaande activiteiten (met de kleuren groen, geel en rood) behouden hun status.
 • De effectafstand van 1.000 meter voor perceelsontwatering.
 • De beschrijving van de activiteiten die dienen voor perceelsontwatering.
 • De begrenzing rond de foerageergebieden van kraanvogels.
 • Het onderdeel over vrijstelling van de vergunningsplicht voor mogelijk verstorende activiteiten buiten de trekperioden van de kraanvogels.
 • Het onderdeel over vrijstelling van de vergunningsplicht voor teeltwisseling zonder negatieve effecten op de kraanvogels.

Het beheerplan moet binnen 26 weken op deze onderdelen zijn gewijzigd en opnieuw zijn vastgesteld. De partners worden betrokken om de aanpassingen goed door te kunnen voeren. De gewijzigde tekstdelen liggen voorafgaand aan deze besluitvorming zes weken ter inzage.

Let op! Het huidige beheerplan is en blijft op de overige onderdelen nog wel geldig. Op basis van deze uitspraak is er vooralsnog geen reden om het gebiedsproces op een andere wijze vorm te geven dan op dit moment gebeurt.

Meer weten over de uitspraak van de Raad van State? Lees de volledige uitspraak van Raad van State hier .

Invloed waterverhoging nog altijd onduidelijk (RTV Oost 8 december 2017)

Bekijk hier het verslag van RTV Oost over Engbertsdijksvenen.

Eerste rauwmelkse kaas voor de Jumbo's in Overijssel

Jan Broenink, natuurboer uit de Engbertsdijksvenen en bestuurslid van stichting Natuurboeren overhandigde op maandag 4 december in de Jumbo in Zwolle de eerste Natuurboeren rauwmelkse kaas aan gedeputeerde Hester Maij en Jumbo-directeur Frits van Eerd. Zie hier het videoverslag van Nieuwe Oogst.

Werk in uitvoering

Op de dammen in de Engbertsdijksvenen haalt Staatsbosbeheer de houtopslag weg. Het verwijderen van de jonge aanwas (met name berken) is noodzakelijk onderhoud, maar herstelt tevens het oorspronkelijke open landschap. Tijdens de werkzaamheden blijven de paden gewoon toegankelijk. Naar verwachting zijn de onderhoudswerkzaamheden begin 2018 gereed.

Bekijk de werkzaamheden hier.

De maatregel bevordert de stabiliteit van de dammen. Omdat het hier om een kwetsbaar gebied gaat, belast Staatsbosbeheer de bodem zo min mogelijk door gebruik te maken van twee speciale moeraskranen op een rupsonderstel.

Vragen? Neem gerust contact op met boswachter Jeroen Buunen via 06- 1032 9293 of j.buunen@staatsbosbeheer.nl.

Monitoringsplan

Het monitoringsplan is gereed. In dit rapport (pdf, 11 MB) leest u hoe dit tot stand gekomen is en wat de uitkomsten zijn. Ook treft u hierin de kaart waarop u kunt zien waar de peilbuizen geplaatst worden. Op dit moment zijn we druk bezig met het organiseren van het plaatsen van de peilbuizen. Zoals het er nu uitziet, gaat de eerste peilbuis eind november of begin december de grond in.

Agenda

In deze maand zijn er geen evenementen.

Omgevingsmanager

Bent u grondeigenaar in of nabij Natura 2000 Engbertsdijksvenen? Dan is Yvette van Wichen, yvwichen@projectenltonoord.nl uw aanspreekpunt:

Yvette Wichen

Bestuurlijke Adviescommissie

In de BAC is vertegenwoordigd:

 • LTO Noord (bestuurlijk trekker)
 • Burgers
 • Grondgebruikers
 • Landgoederen en Wildbeheer
 • Gemeenten Twenterand, Hardenberg en Tubbergen
 • Natuur
 • Staatsbosbeheer
 • Waterschap Vechtstromen