Dinkelland

Gepubliceerd op 15 januari 2018

Gebiedsbeschrijving

Het gebied Dinkelland bestaat uit het beekdal van de Dinkel met een aantal zijbeken, waaronder het oostelijk deel van het beekdal van de Snoeijinksbeek, en een drietal gevarieerde heideterreinen langs de Puntbeek en Rammelbeek, te weten Punthuizen, Stroothuizen en het Beuninger Achterveld.

De Dinkel is een kleine laaglandrivier. Bovenstrooms van de aftakking van het Omleidingskanaal heeft de Dinkel een vrij natuurlijke hydrodynamiek. Benedenstrooms van deze aftakking is de hydrodynamiek sterk gereguleerd. Landschappelijk is het een gaaf beekdal, gekenmerkt door hoogteverschillen, houtwallen, bossen en vochtige en schrale graslanden en heideterreinen.

De losliggende delen nabij Punthuizen bestaan uit vochtige en droge heide en heischrale graslanden en blauwgraslanden, afgewisseld met bosjes.

Lees meer over de deelgebieden:

- Dinkeldal

- Punthuizen-Stroothuizen-Beuninger Achterveld

Beheerplan Dinkelland

Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Dinkelland is vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is. Het beheerplan is van toepassing voor een periode van zes jaar.

Relatie beheerplan Natura 2000 en planuitwerking herstelmaatregelen

Volgens de PAS-gebiedsanalyse en de beheerplannen moeten er in en bij de Natura 2000 gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd worden. De planuitwerking daarvan gebeurt in goed overleg met de omgeving in een zorgvuldig gebiedsproces. In veel gebieden is de planuitwerking voor deze herstelmaatregelen al gestart door de provincie of één van haar partners. Als bij die uitwerking van de herstelmaatregelen blijkt dat een maatregel beter vervangen kan worden door een andere even effectieve maatregel dan zal de provincie het beheerplan daar later zonodig op aanpassen.


Dinkelland

Contact

Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave Natura 2000: natura2000@overijssel.nl.

Grondzaken > grondregisseur Tom Stienstra: HT.Stienstra@overijssel.nl of 038 499 84 39. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Grondzaken 038 499 76 00.

Achtergronddocumenten