Boetelerveld

Gepubliceerd op 13 februari 2019

Terinzagelegging ontwerp Provinciaal Inpassingsplan

Gedeputeerde Staten hebben op 22 januari 2019 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Boetelerveld vastgesteld, inclusief het inrichtingsplan en de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het ontwerp PIP en de overige bijlagen liggen van dinsdag 19 februari tot en met maandag 1 april 2019 ter inzage.

Meer informatie vindt u in de inspraakwijzer

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 27 februari 2019 is er een informatiebijeenkomst Natura 2000 Boetelerveld voor belanghebbenden en geïnteresseerden.

Datum: woensdag 27 februari 2019
Tijd: 15.30 – 20.30 uur

Locatie:

Gasterij De Kruidentuin
Hellendoornseweg 1
8106 AH Mariënheem

Contact

boetelerveld

Meer informatie over de planuitwerking?
Gerko Hopster
E-mail: gerko.hopster@pratensis.nl 
Telefoon: 06 42 40 66 66

Grondzaken
Grondregisseur: Henk Wiltink
E-mail: h.wiltink@overijssel.nl
Telefoon: 06 53 76 29 40
(of 038 499 7600 bij geen gehoor)

Gebiedsbeschrijving

Het Boetelerveld ligt in de gemeente Raalte en is benoemd als Natura 2000 gebied vanwege de bijzondere natuur. De natuur van dit uitgestrekt nat heideterrein in Salland is afhankelijk van langdurig natte omstandigheden. Enkele bijzondere natuurtypen, zoals blauwgraslanden, heischrale graslanden en jeneverbesstruwelen houden echter van basenrijke omstandigheden (lage zuurgraad) en voedselarme omstandigheden. De hoeveelheid stikstof in het gebied moet omlaag. Hoge grondwaterstanden en vermindering van inspoeling van meststoffen van buitenaf zijn daarom voor het Boetelerveld van belang.

Maatregelen

Het Boetelerveld heeft een omvang van ongeveer 170 hectare. Om de natte heiden en schrale graslanden te behouden, moeten maatregelen worden genomen in het gebied, maar ook in de bufferzone eromheen. Deze bufferzone is ongeveer 120 hectare groot.

De hoeveelheid stikstof in het gebied moet omlaag. Hoge grondwaterstanden en vermindering van inspoeling van meststoffen zijn daarom voor het Boetelerveld van belang. De maatregelen hebben directe gevolgen voor 24 particuliere grondeigenaren.

Evenwichtsbemesting

Boeren aan de oostzijde van het Boetelerveld zijn gestart met het toepassen van evenwichtsbemesting. Evenwichtsbemesting moet voorkomen dat de landbouw via bemesting van de gewassen een negatieve invloed heeft op het kwetsbare natuurgebied.

Met evenwichtsbemesting wordt er precies bemest wat nodig is voor de gewasopbrengst van het land. Om dat goed te doen wordt samen met boeren aan de oostzijde van het Boetelerveld gemeten hoeveel gras er groeit. Er worden grondwater- en bodemmonsters genomen voor meer inzicht in de bodemvruchtbaarheid en de samenstelling van de mest.

De grasopbrengst wordt onder andere vastgesteld door de grashoogte te meten. Na 3 jaar monitoring van de evenwichtsbemesting wordt de balans opgemaakt.

Kavelruil

Om tot een goede totaaloplossing te komen voor het gebied in en rondom Boetelerveld, wordt een vrijwillige kavelruil opgestart. Deze kavelruil moet een betere landbouwstructuur voor een groot gebied opleveren en bijdragen aan natuur- en waterdoelen. Het gebied van de kavelruil is veel groter dan de bufferzone. Door in een groter gebied te ruilen, lukt het beter om grond vrij te spelen voor de te treffen maatregelen.

Beheerplan Boetelerveld

Op 29 maart 2016 is het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Boetelerveld vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde beheerplan wordt de vergunningverlening voor nieuwe activiteiten eenvoudiger. Voor bestaande activiteiten is nu duidelijk wat wel of niet vergunningvrij is.

Afstemming betrokkenen

Gemeente Raalte is bestuurlijk trekker van de planuitwerking. Bij het gebiedsproces zijn verschillende partners (pdf, 60 kB) betrokken.

Achtergronddocumenten