Groene Tafels

Gepubliceerd op 21 december 2016

Groene Tafels

Aanleiding en doel Groene Tafels Overijssel

Het natuurbeleid is de afgelopen jaren gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. Hierdoor zijn de provincies in de volle breedte verantwoordelijk geworden voor het natuurbeleid. Daarbij horen ook nieuwe taken en bevoegdheden die ingaan bij de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming in 2017.
Zie voor meer informatie over de Wet natuurbescherming http://www.overijssel.nl/thema's/natuur-en-landschap/wet/

De provincie wil invulling geven aan haar nieuwe verantwoordelijkheid in samenspraak met de samenleving. Daarom gaat zij de komende periode in gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en waterschappen over het onderwerp Natuur. Dit krijgt onder andere vorm via een serie ‘Groene Tafels’.

Inhoud Groene Tafels

Op veel onderdelen is het provinciale natuurbeleid al ver uitgewerkt, zoals het Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000, de Programmatische Aanpak Stikstof en het Agrarische Natuurbeheer.

Een aantal andere thema’s vraagt om doorontwikkeling van beleid. Voor deze thema’s worden zes groene tafels georganiseerd. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Algemene visie(s) op natuur, landschap, natuur en economie (met Samen Werkt Beter), natuur en samenleving, faunabeheer en soortenbescherming.

Vervolg

Op basis van de inzichten uit de Groene Tafels en andere input vanuit de samenleving zullen Gedeputeerde Staten een voorstel doen aan Provinciale Staten voor de doorontwikkeling van het provinciale natuurbeleid, in de vorm van een provinciale natuurvisie (die onderdeel wordt van de provinciale omgevingsvisie). De besluitvorming over deze voorstellen is voorzien in 2017.

Contactpersoon

Rob Messelink

038-499 85 25

JH.Messelink@overijssel.nl

Logo Groene Tafels

Impressies Groene Tafels

Groene Tafel Visie op Natuur

Met deze bijeenkomst op 11 april 2016 is breed inzicht verkregen op de verschillende perspectieven op natuur die bestaan in de samenleving. Met de deelnemers is een open uitwisseling aangegaan over wat de deelnemers als natuur ervaren en waarom natuur belangrijk is. Dit heeft verschillende beelden opgeleverd, die inspiratie bieden voor het provinciaal natuurbeleid.
Impressie Groene Tafel provincie Overijssel - Visie op Natuur 11 april 2016 (pdf, 828 kB)

Groene Tafel Natuur en Samenleving

Tijdens de Groene Tafel ‘Natuur en Samenleving’ op 13 mei 2016 is in de volle breedte verkend welke betekenis natuur / groen in de samenleving kan hebben. En hoe deze betekenis kan worden versterkt.

Impressie Groene Tafel Overijssel - Natuur en Samenleving 13 mei 2016 (pdf, 2,9 MB)

Groene Tafel Faunabeheer

Met de Groene Tafels Faunabeheer op 21 april en 20 mei 2016 is met de partners van de provincie gepraat over de toekomst van het faunabeheer in Overijssel. Gezamenlijk is invulling gegeven aan zaken die in ieder geval met de implementatie van de nieuwe Wet Natuurbescherming op 1 januari 2017 geregeld moeten zijn.

Groene Tafel Landschap

Tijdens de groene tafel over landschap op 2 juni 2016 was het onderwerp de toekomst van het landschap in Overijssel. En wat in de ogen van de deelnemers nodig is om het landschap mooi te houden of mooier te maken.

Impressie Groene Tafel provincie Overijssel Natuur en Landschap (pdf, 1,6 MB)

Groene Tafel Soortenbescherming

Op vrijdag 17 juni organiseerde de provincie een Groene Tafel soortenbescherming. Tijdens deze Groene Tafel verkenden we gezamenlijk met de genodigden hoe we invulling kunnen geven aan soortenbescherming in Overijssel en wat daarvoor de motieven zijn.

Impressie Groene Tafel provincie Overijssel Soortenbescherming 17 juni 2016 (pdf, 2,4 MB)

Groene Tafel Natuur en Economie

Op 21 september 2016 vond de Groene Tafel Natuur en Economie plaats. Natuur en economie is een onderwerp waar veel passie omheen zit. Soms ook wel emotie. Een historie van wellicht ook tegenstellingen tussen beide. Tijdens deze Groene Tafel is gekeken naar waar spanning zit en hoe dit verminderd kan worden. Ook is gekeken naar hoe je kunt ondernemen in de natuur. Natuur kan een verbinder zijn om tot nieuwe initiatieven te komen.

Impressie Groene Tafel provincie Overijssel - Natuur en Economie 21 september 2016 (pdf, 841 kB)

Actueel

Er zijn helaas geen resultaten.