Natuurbeheerplan Overijssel

Gepubliceerd op 28 september 2016

Natuurbeheerplan Overijssel

Natuurbeheerplan 2017 Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) hebben op 27 september 2016 een wijziging van het Natuurbeheerplan Overijssel vastgesteld. In het Natuurbeheerplan wijzen GS de gebieden aan waar zij natuur- en landschapsbeheer met subsidies uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) willen stimuleren. De wijzigingen hebben betrekking op het onderdeel Natuurbeheer. De kaarten van het natuurbeheerplan zijn op een aantal onderdelen aangepast en vanaf 1 januari 2017 zijn voor natuurbeheerders met minder dan 75 hectare alleen collectieve subsidieaanvragen mogelijk.

Het gewijzigde Natuurbeheerplan Overijssel ligt met ingang van 3 oktober tot en met 14 november 2016 ter inzage in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2. Ook kunt u het plan en de bijbehorende stukken inzien op het Groenloket: www.groenloketoverijssel.nl.

Bezwaar

Tegen het besluit tot vaststelling van de wijziging van het Natuurbeheerplan kan een belanghebbende binnen 6 weken na deze publicatie een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305). Bezwaar is alleen mogelijk tegen de wijzigingen van het natuurbeheerplan.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kijkt u op www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klachten of u neemt contact op met het team Juridische Zaken (telefoon 038 499 9305).

Openstelling SNL

Tegelijk met het wijzigen van het Natuurbeheerplan hebben GS besloten het subsidiestelsel SNL open te stellen voor:

  • continuering van aflopend natuurbeheer op beheereenheden in de hele provincie;
  • nieuw natuurbeheer binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De subsidieregeling staat voor aanvragen natuurbeheer open in de periode 15 november tot en met 31 december 2016.

Het openstellingsbesluit ligt met ingang van 3 oktober tot en met 14 november ter inzage in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2. Ook kunt u het besluit inzien op het Groenloket: www.groenloketoverijssel.nl.

Inlichtingen

U kunt ook contact opnemen met het Groenloket, telefoonnummer 0900 - 202 14 92. Voor vragen over de besluitvormingsprocedure e.d. kunt u contact opnemen met de eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel (telefoon 038 - 4998500).

Kaarten en tekst Natuurbeheerplan Overijssel 2017

De kaarten behorend bij het Natuurbeheerplan kunt u inzien door de klikken op de kaart. In een nieuw venster verschijnt een kaartenviewer, waarin u kunt inzoomen op de percelen. Met de informatiebutton bovenaan de kaartenviewer (i) kunt u meer informatie opvragen als u op een perceel klikt.

De tekst van het natuurbeheerplan kunt in vinden in de rechterkolom op deze pagina.