Natuurbeheerplan Overijssel

Gepubliceerd op 7 november 2017

Wijziging Natuurbeheerplan Overijssel 2018

Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) hebben op 26 september 2017 een wijziging van het Natuurbeheerplan Overijssel vastgesteld.

De wijzigingen hebben betrekking op natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer en enkele technische aanpassingen in het Natuurbeheerplan en op de kaarten.

Het gewijzigde Natuurbeheerplan Overijssel ligt 6 weken na vaststelling ter inzage in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2. Het Natuurbeheerplan is tevens digitaal te raadplegen in de kolom hiernaast en kaarten zijn interactief te raadplegen op www.atlasvanoverijssel.nl .

Bezwaar

Tegen het besluit tot vaststelling van de wijziging van het Natuurbeheerplan kan een belanghebbende gedurende de hierboven genoemde periode een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305).

Bezwaar is alleen mogelijk tegen de wijzigingen van het natuurbeheerplan.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kijkt u op www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klachten of u neemt contact op met het team Juridische Zaken (telefoon 038 499 9305).

Inlichtingen

Voor vragen over de besluitvormingsprocedure e.d. kunt u contact opnemen met de eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel (telefoon 038 - 4998500).


Overige versies Natuurbeheerplan Overijssel

Hieronder treft u de documenten met betrekking tot de oudere versies van het Natuurbeheerplan Overijssel.

Natuurbeheerplan Overijssel april 2018

Natuurbeheerplan Overijssel 2017

Openstellingen

Regelingswijzigingen

Kaart Natuurbeheerplan

Contact

F. (Fleur) Smout

F.Smout@overijssel.nl

038-499 74 95