Natuurbeheerplan Overijssel

Gepubliceerd op 28 maart 2012

Natuurbeheerplan Overijssel

Natuurbeheerplan 2017 Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) hebben op 19 april 2016 een wijziging van het Natuurbeheerplan Overijssel vastgesteld. In het Natuurbeheerplan wijzen GS de gebieden aan waar zij natuur- en landschapsbeheer met subsidies uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) willen stimuleren. De wijzigingen hebben betrekking op het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Afgelopen jaar zijn in het Natuurbeheerplan de leefgebieden voor het agrarisch natuurbeheer vastgesteld. Aanvullend op de leefgebieden wordt in het Natuurbeheerplan 2017 het zoekgebied Categorie Water vastgesteld

Het gewijzigde Natuurbeheerplan Overijssel ligt met ingang van 25 april tot en met 6 juni 2016 ter inzage in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2. Ook kunt u het plan en de bijbehorende stukken inzien op het Groenloket: www.groenloketoverijssel.nl.

Bezwaar

Tegen het besluit tot vaststelling van de wijziging van het Natuurbeheerplan kan een belanghebbende binnen 6 weken na deze publicatie een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305).

Bezwaar is alleen mogelijk tegen de wijzigingen van het natuurbeheerplan (categorie water en detailwijzigingen op de beheertypenkaart).

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kijkt u op www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klachten of u neemt contact op met het team Juridische Zaken (telefoon 038 499 9305).

Openstelling SNL

Tegelijk met het wijzigen van het Natuurbeheerplan hebben GS besloten het subsidiestelsel SNL open te stellen voor:

- agrarisch natuurbeheer binnen de leefgebieden

- continuering lopende beheercontracten agrarisch natuurbeheer

De subsidieregeling staat voor  aanvragen agrarisch natuurbeheer open in de periode 1 juli tot en met 31 juli 2016.

Het openstellingsbesluit ligt met ingang van 25 april tot en met 6 juni 2015 ter inzage in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2. Ook kunt u het besluit inzien op het Groenloket: www.groenloketoverijssel.nl.

Inlichtingen

U kunt ook contact opnemen met het Groenloket, telefoonnummer 0900 - 202 14 92. Voor vragen over de besluitvormingsprocedure e.d. kunt u contact opnemen met de eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel (telefoon 038 - 4998500).

Kaarten en tekst Natuurbeheerplan Overijssel 2017

De kaarten behorend bij het Natuurbeheerplan kunt u inzien door de klikken op de kaart. In een nieuw venster verschijnt een kaartenviewer, waarin u kunt inzoomen op de percelen. Met de informatiebutton bovenaan de kaartenviewer (i) kunt u meer informatie opvragen als u op een perceel klikt.

De tekst van het natuurbeheerplan kunt in vinden in de rechterkolom op deze pagina.