Natuurbeheerplan Overijssel

Gepubliceerd op 3 oktober 2017

Natuurbeheerplan Overijssel

Rectificatie

Op 12 april 2017 is in het Provinciaal Blad prb-2017-1628 de wijziging van het Natuurbeheerplan Overijssel 2018 gepubliceerd. De bijbehorende kaarten die daarna zijn geplaatst op deze website waren niet de juiste. Het betreft hier de Beheertypenkaart, de Beheertypenkaart wijzigingen en de Subsidiekaart

Via een rectificatie in het Provinciaal Blad  zijn alsnog de juiste kaarten geplaatst. Zie hiernaast onder de kolom Natuurbeheerplan 2018. De stukken liggen vanaf moment van publicatie van de rectificatie opnieuw 6 weken ter inzage. Omdat de juiste kaarten niet ter inzage hebben gelegen, is de bezwaartermijn wederom met 6 weken opengesteld.

Wijziging Natuurbeheerplan Overijssel 2018

Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) hebben op 4 april 2017 een wijziging van het Natuurbeheerplan Overijssel vastgesteld.

De wijzigingen hebben betrekking op agrarisch natuurbeheer en enkele technische aanpassingen in het plan en op de kaart. Daarnaast is de begrenzing ten behoeve van resp. de interne maatregelen van de Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 en de begrenzing van de Tender Particuliere Natuurrealisatie opgenomen op de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan.

Het gewijzigde Natuurbeheerplan Overijssel ligt ter inzage met ingang van 13 april tot en met 24 mei 2017 in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2. Het Natuurbeheerplan is tevens digitaal te raadplegen in de kolom hiernaast.

Bezwaar

Tegen het besluit tot vaststelling van de wijziging van het Natuurbeheerplan kan een belanghebbende gedurende de hierboven genoemde periode een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305).

Bezwaar is alleen mogelijk tegen de wijzigingen van het natuurbeheerplan.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kijkt u op www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klachten of u neemt contact op met het team Juridische Zaken (telefoon 038 499 9305).

Inlichtingen

Voor vragen over de besluitvormingsprocedure e.d. kunt u contact opnemen met de eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel (telefoon 038 - 4998500).

Kaarten en tekst Natuurbeheerplan Overijssel 2018

De kaarten behorend bij het Natuurbeheerplan kunt u inzien door te klikken op de kaart. In een nieuw venster verschijnt een kaartenviewer, waarin u kunt inzoomen op de percelen. Met de informatiebutton bovenaan de kaartenviewer (i) kunt u meer informatie opvragen als u op een perceel klikt.

Voor het Natuurbeheerplan Overijssel 2017 zie hieronder.

Natuurbeheerplan Overijssel 2017

Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) hebben op 27 september 2016 een wijziging van het Natuurbeheerplan Overijssel vastgesteld. In het Natuurbeheerplan wijzen GS de gebieden aan waar zij natuur- en landschapsbeheer met subsidies uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) willen stimuleren. De wijzigingen hebben betrekking op het onderdeel Natuurbeheer. De kaarten van het natuurbeheerplan zijn op een aantal onderdelen aangepast en vanaf 1 januari 2017 zijn voor natuurbeheerders met minder dan 75 hectare alleen collectieve subsidieaanvragen mogelijk.

Het gewijzigde Natuurbeheerplan Overijssel ligt met ingang van 3 oktober tot en met 14 november 2016 ter inzage in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2.

Bezwaar

Tegen het besluit tot vaststelling van de wijziging van het Natuurbeheerplan kan een belanghebbende binnen 6 weken na deze publicatie een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 499 9305). Bezwaar is alleen mogelijk tegen de wijzigingen van het natuurbeheerplan.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kijkt u op www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klachten of u neemt contact op met het team Juridische Zaken (telefoon 038 499 9305).

Openstelling SNL

Tegelijk met het wijzigen van het Natuurbeheerplan hebben GS besloten het subsidiestelsel SNL open te stellen voor:

  • continuering van aflopend natuurbeheer op beheereenheden in de hele provincie;
  • nieuw natuurbeheer binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De subsidieregeling staat voor aanvragen natuurbeheer open in de periode 15 november tot en met 31 december 2016.

Het openstellingsbesluit ligt met ingang van 3 oktober tot en met 14 november ter inzage in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2. Ook kunt u het besluit inzien op het Groenloket: www.groenloketoverijssel.nl.

Inlichtingen

U kunt ook contact opnemen met het Groenloket, telefoonnummer 0900 - 202 14 92. Voor vragen over de besluitvormingsprocedure e.d. kunt u contact opnemen met de eenheid Natuur en Milieu van de provincie Overijssel (telefoon 038 - 4998500).

Kaarten en tekst Natuurbeheerplan Overijssel 2017

De kaarten behorend bij het Natuurbeheerplan kunt u inzien door te klikken op de kaart. In een nieuw venster verschijnt een kaartenviewer, waarin u kunt inzoomen op de percelen. Met de informatiebutton bovenaan de kaartenviewer (i) kunt u meer informatie opvragen als u op een perceel klikt.

De tekst van het natuurbeheerplan kunt in vinden in de rechterkolom op deze pagina.