POP3

Gepubliceerd op 26 september 2018

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP), inclusief het onderdeel LEADER, maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). POP3 is de opvolger van POP1 en POP2 en loopt van 2014 tot 2020.

Met het POP programma draagt de Europese Unie bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Hierbij staan de volgende prioriteiten centraal:

  • Innovatie landbouw (agrifood, water, energie)
  • Herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting en boerderijverplaatsing)
  • Jonge boerenregeling (duurzame en innovatieve investeringen)
  • Natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen PAS)
  • Waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)
  • LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland)

Voor wie is dit programma bedoeld?

POP3 is bedoeld voor agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties en overheden, waaronder waterschappen en samenwerkende organisaties. Meer informatie over POP3 leest u op de website van het Regiebureau POP.

Wat houdt de subsidie in?

In POP3 is voor Overijssel 57,5 miljoen euro (Europese middelen) beschikbaar voor de periode 2014-2020 . De subsidiepercentages variëren van 40% tot 100%, afhankelijk van de prioriteit waarvoor het project wordt ingezet. Een voorwaarde is dat er sprake is van cofinanciering met minmaal een nationale (publieke) partij. Uiteraard kan ook privaat geld hier bovenop worden ingezet, maar dit telt niet als cofinanciering.

MijnRvO.nl: gegevens beheren, aanvullen of wijzigen

Hoe kan ik inloggen in MijnRvO.nl om bijvoorbeeld aanvullingen, tussenrapportages of een verzoek tot vaststelling int te dienen?
Op onze subsidies pagina staat het onderdeel waarvoor u subsidie heeft aangevraagd. Op de betreffende pagina staat in de rechterbalk een link naar MijnRvO.nl voor de periode waarin u uw aanvraag heeft gedaan. De  link naar de laatste openstelling staat op de pagina bij 'Formulieren'.

LEADER

Ook LEADER maakt onderdeel uit van POP3. Er zijn 4 gebieden waarin LEADER wordt uitgevoerd:

Openstellingen

Op onze subsidie pagina staat - onder het kopje Europese regelingen (POP3) - een overzicht van alle regelingen. Achter de regeling staat vermeld of deze open is en zo ja tot wanneer aanvragen kunnen worden ingediend. Als de regeling gesloten is, staat dit ook vermeld.

Overzicht van alle regelingen en de openstellingstermijnen in 2018

Subsidie aanvragen

Subsidie moet digitaal worden aangevraagd. Als een regeling opengesteld is voor aanvragen wordt u - als u op de link voor het aanvraagformulier klikt - doorgestuurd naar het POP3 webportal. Hier kunt u, met gebruikmaking van eHerkenning 2+, inloggen om de regeling waarvoor u wilt aanvragen te kiezen. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar het juiste aanvraagformulier.

U moet voor de dienst van www.pop3-webportal.nl gemachtigd zijn om een aanvraag in te kunnen dienen. Als u dit niet bent, neem dan contact op met uw leverancier voor eHerkenning. Zie https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/machtigen/.


Contact

Vragen over POP3

Henk Egberts
038 499 75 22
GHBH.Egberts@overijssel.nl

Programmamanagement

POP3

Peter Moorman
038 499 75 62
PWM.Moorman@overijssel.nl

LEADER

Tonny Selles
038 499 83 39
A.Selles.vd.Ham@overijssel.nl

Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel

De volledige tekst van deze regeling kunt u nalezen op de website decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Formulieren aanvragen/deelbetaling/voortgangsverslag/wijziging/melding

Een instructie en de benodigde formulieren staan op de website van RvO: https://mijn.rvo.nl/pop3-subsidies.

Voorbeelden uit de praktijk

Landschapsfoto met de bovenloop van de Soestwetering

Enkele praktijkvoorbeelden van het POP3 programma uitgelicht.