De Romeinen

Gepubliceerd op 1 september 2014

Spinklosjes (om te spinnen en te weven) gevonden op De Borchert te Denekamp

Huizen en andere bouwwerken

In het jaar 12 voor Chr. behoorde de lage landen tot aan de Rijn definitief tot het Romeinse rijk. Daarboven bevond zich het Vrije Germanië, waartoe ook Overijssel behoorde. Hier leefden de Germanen door zoals men dat gewend was voor de komst van de Romeinen. Langzaam aan veranderde de bouwwijze wel en werd meer divers:  er is sprake van huizen met en zonder greppels om de wand in te plaatsen (eigenlijk de voorloper van een funderingssleuf) en er zijn twee- en drieschepige huizen en zelfs eenschepige huizen, dat wil zeggen dat de boerderij door één of twee rijen middenstaanders (grote palen) of geen middenstaanders in twee of drie delen werd onderverdeeld. Ook nieuwe gebouwen doen hun intrede, zoals de hutkom. Een hutkom is een half ingegraven rechthoekig gebouwtje, van ongeveer 2 x 3 m, zonder opgaande wanden waarbij de dakconstructie gedeeltelijk op het maaiveld rust. Een hutkom werd voor verschillende ambachten gebruikt, zoals weven en houtbewerking.

Nederzetting uit Romeinse tijd

Denekamp-De Borchert is een voorbeeld van een nederzetting uit de Romeinse tijd. Veertig jaar geleden, in 1972, werd voorafgaand aan de bouw van een hele nieuwe wijk archeologisch onderzoek uitgevoerd. Pas in 2010 is de opgraving uitvoerig onderzocht en bleek de verwachting te kloppen dat bijzondere sporen en vondsten gevonden zijn. De nieuwe wijk De Borghert bleek gebouwd te zijn op de oude Borchert, een nederzetting uit eerste en tweede eeuw na Chr., de Inheems-Romeinse tijd. Tijdens de opgraving in 1972 zijn veel grondsporen gevonden die herleid zijn tot plattegronden van boerderijen, bijgebouwen, waterputten en hekwerken.

Opgravingsplattegrond De Borchert (foto ADC)

Resten van zaden en vruchten vertellen iets over de omgeving van de nederzetting. Er zijn ook veel resten van potten, pannen en schalen gevonden. Hieruit blijkt dat de Germaanse boeren hun eigen weg gingen. Ze introduceerden hun eigen aardewerk en verbouwden hun eigen graansoorten. De komst van de Romeinen leidde dan ook niet direct tot grote veranderingen. In tegendeel, uit de vondsten blijkt dat zich gedurende de eerste eeuw na Chr. in Oost-Nederland een heel eigen cultuur ontwikkelde. De Germanen uit Denekamp namen hierin zelfs het voortouw. Gedurende de tweede eeuw kregen de Germanen steeds meer belangstelling voor de Romeinen ten zuiden van de grote rivieren. Dit blijkt uit verschillende vondsten. In de loop van de derde eeuw veranderde de relatie tussen de Germanen en de Romeinen in Oost-Nederland, ze gingen veel intensiever samenwerken. Ook voor de bewoners van De Borchert had dit gevolgen. Ze verplaatsten hun dorp binnen een nieuwe omheining, maar die nederzetting kon helaas niet worden opgegraven.