Richtlijnen Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel voor omgang met aangeboden schenkingen

Gepubliceerd op 19 februari 2013

Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel heeft als primaire taak het behouden en toegankelijk houden van archeologische vondsten afkomstig uit professionele opgravingen. Toch staat de provincie Overijssel open voor schenkingen van vondsten gedaan anders dan bij professionele opgravingen. Wel zal de provincie Overijssel als depothouder altijd een zorgvuldige afweging maken alvorens deze op te nemen in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten.

Kort samengevat dient de schenking een aanvulling te betekenen. Wanneer dit niet zo is, zullen wij de aanbieder het advies geven het te schenken aan een andere instelling. Een schenker ontvangt  geen vergoeding van de provincie Overijssel. Dit om vercommercialisering van archeologisch erfgoed tegen te gaan. Bij de beoordeling of een schenking een aanvulling betekent voor het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten worden de volgende criteria gehanteerd. Hoe meer vragen met JA beantwoord kunnen worden, hoe waarschijnlijker is het dat de provincie Overijssel de aangeboden collectie zal opnemen in het depot. Indien de collectie bestaat uit een verzameling vondsten van verschillende vindplaatsen, is het mogelijk dat de provincie Utrecht slechts bereid is de vondsten van (een) bepaalde vindplaats(en) in het depot op te nemen.

Criteria voor acceptatie van schenkingen

 • Is de collectie voorzien van vondstdocumentatie (zoals vindplaatsgegevens, jaartal, overzicht vondstcategorieën)?
 • Bevat de collectie vondsten van:
  A: wetenschappelijke waarde (dragen van belangrijke gegevens; hierbij wordt rekening gehouden met de hoeveelheid informatie die al bekend is van een bepaald gebied, periode of van een bepaalde materiaalsoort)
  B: ensemblewaarde (onderdeel van een ensemble dat als totaal belangrijk is)
  C: symboolwaarde (legt een relatie met een bijzondere gebeurtenis in het verleden)
  D: presentatiewaarde (geschikt om te tonen in (Tijdelijke) publieksopstellingen)
 • Is er zicht op een partij geïnteresseerd in een bruikleen (voor publiekspresentatiedoeleinden of wetenschappelijk onderzoek)?
 • Bevat de collectie vondsten van een vindplaats binnen gebied van provinciaal belang?
 • Indien de collectie vondsten van kwetsbare aard (zoals metaal, textiel, leer e.d.) bevat:
  A: zijn deze vondsten van een goede tot acceptabele kwaliteit/bevinden zij zich in goede tot acceptabele staat van conservering?
  B: zo nee, is het de moeite waard om hier als depot in te investeren?

Bij schenking gaat schenker akkoord dat:

 • het eigenaarschap van (delen van) de geschonken collectie overgaat op de provincie Overijssel;
 • de overgedragen collectie op duurzame wijze bewaard en beheerd zal worden zoals de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving dat voorschrijven;
 • de provincie Overijssel zich als eigenaar het recht voorbehoudt om na acceptatie, op advies van een materiaalspecialist, (alsnog) delen van de collectie te deselecteren;
 • (delen van) de geschonken collectie in bruikleen (kunnen) worden gegeven aan derden voor publiekspresentatie en onderzoek;
 • al het geschonken vondstmateriaal voor derden op afspraak toegankelijk is in het depot.