Lees de veel gestelde vragen over bodem(saneringen) e.d. 

Zoeken in de site
naar boven
 

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

31 januari 2013

Als sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging of een niet ernstig geval met meer dan 50 m3 verontreinigde grond of 1.000 m3 grondwater.

Nee. U heeft alleen een saneringsplan nodig indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Als de sanering valt onder het Besluit Uniforme Saneringen heeft u geen saneringsplan nodig.

Een ernstige verontreiniging is een verontreiniging waarbij meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater verontreinigd is met 1 of meer stoffen boven de interventiewaarden.

Dit kunt u laten onderzoeken door een ingenieursbureau.

Na indiening van een definitieve aanvraag tot saneren door middel van het indienen van een saneringsplan (bij de provincie) kan binnen vijftien weken een beschikking (een brief met instemming van Gedeputeerde Staten) worden afgegeven.

Nadat de provincie door middel van een beschikking (een brief van Gedeputeerde Staten) heeft ingestemd met het saneringsplan. Binnen een termijn van 6 weken na het nemen van de beschikking kan nog bezwaar worden ingediend. Starten van de werkzaamheden binnen deze termijn doet u op eigen risico. U dient tevens 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden de start van de werkzaamheden te melden bij de provincie.

Wanneer er geen belanghebbenden zijn die bezwaar zouden kunnen hebben of, indien deze er wel zijn, ze een verklaring van geen bezwaar hebben getekend en deze bij de saneringsaanvraag wordt ingediend.

Vijftien weken.

Veelal wel. Een en ander is afhankelijk van de aard en mate van sanering.

Ja, in het kader van het Burgerlijk Wetboek.

Als het om de koop/verkoop van een bedrijfsperceel gaat, is dit wel aan te bevelen. Als het echter om een reguliere woning gaat, is dit meestal niet noodzakelijk. Wel is het verstandig het historisch gebruik na te gaan en contact op te nemen met de gemeente of de provincie.

In het kader van de BOOT (Besluit Ondergrondse Olietanks) dienen ondergrondse tanks verwijderd te worden. Soms is het noodzakelijk om ter plaatse van de tank een bodemonderzoek uit te voeren.

Vraag uw notaris eerst om advies.

Zodra de provincie/gemeente een beschikking heeft gegeven om de bodem te saneren krijgt het betreffende perceel in de registers bij het kadaster een aantekening, om aan te geven dat er een bodemdossier is over het perceel.

Per 1 januari 2006 blijft een aantekening in het kadaster altiijd staan. Een aantekening is niet iets waar men hinder van heeft maar dient alleen als aanwijzing om aan te geven dat de kwaliteit van de grond bekend is bij de provincie/gemeente. Het heeft dan ook geen enkel effect op de waarde van een perceel, dit wordt bepaald door de markt.

Vooraf aan de uitvoering moet worden gemeld dat waar de grond heen gaat. De milieukundig begeleider verzorgt tijdens de sanering de papieren bonnenstroom, zodat het transport geregeld is. Bij indiening van het evaluatieverslag dient door middel van deze transportbonnen te worden aangetoond dat de verontreinigde grond naar de afgesproken plek is afgevoerd.

Degene die de sanering uitvoert is aansprakelijk. In de meeste gevallen zal dat de aannemer zijn. Hij verzorgt dan ook de verzekeringen etc.

De provincie/gemeente keurt slechts op basis van milieukundige aspecten de sanering goed. Tijdens de sanering wordt nog minimaal 1 keer gecontroleerd en na afronding van de sanering wordt het totaal beoordeeld.

Nee.

Voor 1 januari 2006 werden gevallen van bodemverontreiniging beschikt op urgentie. Beschikkingen waarin is vastgesteld dat sprake is van saneringsurgentie zijn worden van rechtswege gelijkgesteld met beschikkingen waarin is vastgesteld dat spoedige sanering noodzakelijk is.
Deze spoedeisendheid kan worden herzien als er sprake is van:
- een wijziging in bodemgebruik
- wijziging van omstandigheden
- Als sprake is van een situatie als bedoeld in artikel II overgangsrecht Wet bodembescherming

De zorgplicht (artikel 13) van de Wet bodembescherming geeft aan dat dan meteen met de saneringswerkzaamheden moet worden begonnen.

De gemeente is de instantie die de bouwvergunning verleent. Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging, dan met bij de provincie toestemming voor uitvoering van een bodemsanering worden aangevraagd, waarna aanvraag van de bouwvergunning kan volgen.

De provincie Overijssel kent twee subsidieregelingen in het kader van bodemverontreiniging/-sanering.
Voor onderzoek is er de subsidie stimulering bodemonderzoek.
Voor saneringen kan in bepaalde gevallen een beroep worden gedaan op de bedrijvenregeling.

naar boven 

Gerelateerde informatie

 

Staat uw vraag er niet bij?!

Neem contact op met provincie Overijssel via het contactformulier.

 
naar boven
naar boven