Regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw


Voor wie

De subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen:

  1. die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen;
  2. die zorgen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

Informatie over de subsidie

Afhandeling aanvraag volgens Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per herstel- of inrichtingsmaatregel wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van de volgende methodiek:

Selectiecriteria en puntenmethodiek
criterium punten
1.

De kosteneffectiviteit van de activiteit wordt bepaald door de totaal aangevraagde subsidiabele kosten te relateren aan het effect op of de mate waarin de doelstelling(en) zoals beschreven in artikel 3.9.1 worden behaald.

min. 1
max. 4

2.

De haalbaarheid van het project. Als het gaat om een innovatie gericht op de voorlopers is de kwaliteit van het projectplan primair van belang. Als het gaat om brede uitrol, wordt de kans op succes bepaald door de mate waarin de innovatie direct inpasbaar en toepasbaar is, er behoefte is aan de innovatie in de bedrijfstak waar de aanvrager onderdeel van uitmaakt en de wijze waarop over de (effecten van) de investering wordt gecommuniceerd.

min. 1
max. 4

3.

De mate van effectiviteit van de activiteit wordt bepaald door te bezien in welke mate de activiteit bijdraagt aan het doel / de doelstellingen van de openstelling in artikel 3.9.1.

min. 1
max. 4

4.

Mate van innovativiteit. Hierbij wordt gekeken naar de aard en het vernieuwende karakter van de innovatie.

min. 1
max. 4

De wegingsfactor voor criterium 1 en 2 is 2, voor criterium 3 is deze 3 en voor criterium 4 is deze 1. (Het aantal behaalde punten wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor om het totaal aantal punten te bepalen).

Het minimale aantal te behalen punten om voor subsidie in aanmerking te komen bedraagt 18.