Scholingsvouchers zelfstandig professionals (ZP-ers), subsidie


Voor wie

Zelfstandige professionals (ZP-ers). Dit zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zelfstandige ondernemers met maximaal één medewerker in loondienst. Ook een freelancer, een vof, een cv, een maatschap of een eenmanszaak komen in aanmerking.

Wat

Subsidie.

Waarvoor

Voor bijscholing voor de verbetering van beroepskwalificaties van de zelfstandig professional.

Voorwaarden

 • U bent een zelfstandig professional (ZP-er).
 • U bent geen rechtspersoon. Bijvoorbeeld een BV of NV.
 • U bent gevestigd in Overijssel.
 • U staat ten minste twee jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als de inkomsten op de aangifte of aanslag staan vermeld als resultaat uit overig werk dan bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB). Is de post winst of verlies uit onderneming opgenomen, dan bent u wel ondernemer voor de IB. U heeft dan vaak ook recht op ondernemersaftrek.
 • De winst uit uw onderneming bedraagt niet meer dan 34.500 euro over het boekjaar 2014 of 2015.
 • Uw eigen bijdrage voor bijscholing bedraagt ten minste 500 euro. Dit betekent dat de totale kosten voor scholing minimaal 1.500 euro moeten bedragen. U mag meerdere cursussen in één aanvraag opgeven om aan het bedrag te komen. Reiskosten of aanschaf van materiaal t.b.v. de bijscholing zijn ook subsidiabel als deze voldoen aan artikel 1.1.5 derde lid.
 • Alleen vakinhoudelijke bijscholing komt in aanmerking voor deze regeling. De subsidie kan niet gebruikt worden voor omscholing of voor bijscholing die bijdraagt aan de verbetering van algemene ondernemersvaardigheden. Algemene ondernemersvaardigheden zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van het ondernemerschap, balans privé/werk, verkoopontwikkeling, marktanalyse, opstellen van marketingplan en strategie en financiële begroting en exploitatie. U kunt zichzelf de vraag stellen of de bijscholing gevolgd kan worden door ondernemers uit verschillende sectoren. Als dat mogelijk is dan is de bijscholing waarschijnlijk niet subsidiabel. Gaat het om een vakinhoudelijke bijscholing die alleen gevolgd kan worden door ondernemers uit een specifieke beroepsgroep, dan is de bijscholing waarschijnlijk wel subsidiabel. Neem bij twijfel contact op met het subsidieloket.
 • U heeft niet eerder subsidie ontvangen op grond van deze paragraaf.
 • U kunt geen gebruik maken van scholingsregelingen via het UWV, gemeenten, regionale of landelijke sectorplannen en andere scholingsfondsen zoals het ESF.
 • U vraagt uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de bijscholing is gestart, de subsidie aan.
 • U moet beginnen met de bijscholing uiterlijk zes maanden na datum van de verlening van de subsidie en u moet de bijscholing uiterlijk twee jaar na datum van de verlening van de subsidie hebben afgerond.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen staan in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.14 Scholingsvouchers zelfstandig professionals (ZP-ers).

Aanpak

Aanvraag

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Bijlagen

U moet de volgende bijlagen meesturen. U kunt deze uploaden in het formulier. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

 • Een aanslag of aangifte inkomstenbelasting 2014, 2015 of 2016 waaruit blijkt dat de totale winst uit onderneming in 2014, 2015 of  2016 niet meer bedraagt dan 34.500 euro.
 • Een bewijs van inschrijving of bewijs van opdracht, niet ouder dan 3 maanden, getekend door de instelling of het bedrijf waar de bijscholing wordt gevolgd. U maakt hiervoor gebruik van het door ons beschikbaar gestelde format Scholingsvoucher. U vindt het format bij het kopje Formulieren.
  Let op: u moet de betaalbewijzen minimaal vijf jaar bewaren want wij kunnen hier achteraf om vragen.
 • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing). Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bankpasje of, bij telebankieren, een schermprint waarop naam en rekeningnummer zichtbaar zijn.
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons Voorbeeld machtiging.

Let op: u kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden.

Afhandeling van uw aanvraag

Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, dit is inclusief de gevraagde bijlagen, en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. De maximale behandeltermijn is 13 weken.

Wet- en regelgeving

Indientermijn

U kunt het hele jaar door indienen.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt 1.000 euro per aanvrager.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2017 is 750.000 euro.

Formulieren

Bijgewerkt


Instantie

Provincie Overijssel, team Subsidieverlening

Bezoekadres

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Postadres

Postbus 10078
8000 GB Zwolle
subsidie@overijssel.nl
Telefoon 038 499 8380