HRM scholingsregeling MKB, subsidie


Voor wie

MKB bedrijven.

Wat

Subsidie voor MKB bedrijven om hun werknemers de gelegenheid te geven opleidingen te volgen en zich verder te ontwikkelen zodat zij duurzaam ingezet kunnen worden.

Waarvoor

 • Het uitvoeren van een HRM-scan.
  Dit is een scan die inzicht geeft in de behoefte aan maatwerkontwikkeltrajecten van werknemers in dienst bij het MKB bedrijf en die wordt uitgevoerd door een derde.
 • Het uitvoeren van maatwerkontwikkeltrajecten.
  Dit zijn ontwikkelingstrajecten voor medewerkers in dienst bij het MKB bedrijf. Het is gericht op competenties, vaardigheden en kennis met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen. Voorbeelden van technologische ontwikkelingen zijn automatisering, robotisering en 3d-printing. Scholingsontwikkelingstrajecten zijn bijvoorbeeld gericht op vaktechnische of gedragsmatige vaardigheden.

Voorwaarden

 • De aanvrager is een MKB bedrijf met een vestiging in Overijssel.
 • De aanvraag heeft betrekking op ten minste 8 werknemers die in dienst zijn van de aanvrager.
 • De deelnemende werknemers hebben niet hoger dan een MBO 3 opleiding gevolgd.
 • De aanvrager heeft nog geen subsidie ontvangen op grond van deze subsidieregeling.
 • Een aanvraag mag niet uitsluitend het uitvoeren van een HRM scan zijn.
 • Als de aanvraag uitsluitend het uitvoeren van maatwerkontwikkeltrajecten betreft dan moet de aanvrager een HRM-scan of scholingsontwikkelplan meesturen. Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden, en waarin tenminste is beschreven:
  1. de behoefte aan maatwerkontwikkeltrajecten;
  2. op welke wijze het maatwerkontwikkeltraject bijdraagt aan de ontwikkeling van competenties, vaardigheden en kennis van de medewerkers met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen; en
  3. op welke wijze de concurrentiepositie van het bedrijf en duurzamere inzetbaarheid van de huidige medewerkers wordt verstevigd.
 • Als er sprake is van staatssteun dan geldt de De-minimisverordening.

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen staan in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.15 HRM scholingsregeling MKB.

Aanpak

Aanvraag

U maakt gebruik van het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Bijlagen

U moet de volgende bijlagen meesturen, u kunt deze uploaden in het formulier:

 • Een begroting en dekkingsplan. Voor deze regeling geldt dat alleen kosten van derden (bijvoorbeeld kosten van een opleiding of cursus) en verletkosten subsidiabel zijn. U kunt hiervoor gebruik maken het Excelbestand 'Format begroting' dat u kunt downloaden op onze website. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan onze eisen voldoet.
 • Een HRM scan of scholingssontwikkelplan als u alleen subsidie aanvraagt voor een maatwerkontwikkelingstraject.
 • Een bewijs van bankrekening (indien van toepassing). Bijvoorbeeld een kopie van bankafschrift of bankpasje of, bij telebankieren, een schermprint waarop naam en rekeningnummer zichtbaar zijn.
 • Verleningsbrieven indien uw organisatie eerder de-minimissteun heeft ontvangen (indien van toepassing).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde. U kunt hiervoor gebruik maken van ons Voorbeeld machtiging.

Let op: u kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden en de naam van een bestand mag geen vreemde tekens (zoals bijvoorbeeld @#$_,) bevatten.

Afhandeling van uw aanvraag

Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. De maximale behandeltermijn is 13 weken.

Wet- en regelgeving

Indientermijn

U kunt het hele jaar door indienen.

Maximale bijdrage

De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro per aanvraag.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2017 is 500.000 euro.

Formulieren

Bijgewerkt


Instantie

Provincie Overijssel, team Subsidieverlening

Bezoekadres

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Postadres

Postbus 10078
8000 GB Zwolle
subsidie@overijssel.nl
Telefoon 038 499 8380