Regeling Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven


Voor wie

De subsidie kan ten behoeve van alle deelnemende partijen aan het project worden aangevraagd door:

 1. Landbouwers;
 2. Grondeigenaren die geen landbouwer zijn;
 3. Pachters;
 4. Stichtingen voor kavelruil;
 5. Landbouworganisaties;
 6. Provincie;
 7. Waterschappen;
 8. Gemeenten;
 9. Natuur- en landschapsorganisaties.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Subsidie kan worden verstrekt voor herverkaveling van landbouwbedrijven in de provincie Overijssel.

Informatie over de subsidie

Afhandeling aanvraag volgens Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per herstel- of inrichtingsmaatregel wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van de volgende methodiek:

Selectiecriteria en puntenmethodiek
criterium punten
1.

De kosteneffectiviteit van de activiteit, hetgeen blijkt uit de totale kosten per geruilde hectare. Meegewogen worden de totale subsidiabele kosten als genoemd in artikel 3.8.5.

min. 1
max. 4

2.

De haalbaarheid van het project, hetgeen blijkt uit de kennis en ervaring van de aanvrager, de inhoudelijke kwaliteit van het plan en het draagvlak voor het plan.

min. 1
max. 4

3.

De mate van effectiviteit van de activiteit in samenhang met:

 • de omvang van het gebied;
 • het aantal deelnemers;
 • de verbetering van de verkavelingsstructuur, hetgeen blijkt uit de vergroting van de (huis)kavels, de kavelconcentratie, de vormverbetering van kavels en het verkorten van de afstand tussen de bedrijfsgebouwen en de kavels;
 • de mate waarin het mogelijk wordt om meer te gaan beweiden in plaats van zomerstalvoeding.

min. 1
max. 4

4.

De urgentie van het project, hetgeen blijkt uit de mate van integraliteit waarin herstructurering van landbouwbedrijven bij draagt aan tijdige realisatie van (inter)nationale doelen rondom water, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), biodiversiteit, landschap of Natura-2000.

min. 1
max. 4

De wegingsfactor voor criterium 1 is 3, voor de criteria 2 tot en met 4 is de wegingsfactor 2. (Het aantal behaalde punten wordt vermenigvuldigd met de wegingsfactor om het totaal aantal punten te bepalen).

Het minimale aantal te behalen punten om voor subsidie in aanmerking te komen bedraagt 22.

Toelichting puntentoekenning bij criterium 1:
 • 1 punt indien de subsidiabele kosten per geruilde hectare hoger is dan € 2.300,-
 • 2 punten indien de subsidiabele kosten per geruilde hectare gelijk aan of maximaal 5% lager is dan € 2.300,- (€ 2.185,- tot en met € 2.300,-).
 • 3 punten indien de subsidiabele kosten per geruilde hectare 5 - 15% lager is dan € 2.300,- (€ 1.955,- tot  € 2.185,-)
 • 4 punten indien de subsidiabele kosten per geruilde hectare 15% of meer lager zijn dan € 2.300,- (€ 1.955,-).