Regeling Samenwerking voor innovaties in de landbouw


Voor wie

Een samenwerkingsverbanden.

Wat

Europese subsidie.

Waarvoor

Artikel 3.6.1 subsidiabele activiteit

 1. Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een innovatieproject.
 2. Het innovatieproject is gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie in een nieuw product, techniek, dienst of proces en draagt bij aan het verduurzamen van de Agro&Food sector in Overijssel.
 3. Het innovatieproject moet bijdragen aan verduurzaming binnen één of meerdere van de volgende thema’s:
  1. verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;
  2. beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
  3. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  4. klimaatmitigatie;
  5. verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier.

Informatie over de subsidie

Afhandeling aanvraag volgens Tendersystematiek

Na sluiting van de indieningtermijn worden alle aanvragen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op basis van onderstaande selectiecriteria en in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Het puntentotaal per project wordt samengesteld uit de te behalen punten op basis van deze methodiek.

Selectiecriteria en puntenmethodiek
criterium punten
a. de mate waarin aanvragen een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals omschreven in artikel 3.6.1 lid 2. en lid 3. max. 10
b. de mate van innovativiteit, hetgeen blijkt uit de mate waarin het te ontwikkelen product, techniek, dienst of proces uniek is voor Nederland en waarin het zich onderscheidt van alternatieven. max. 10
c. de slagingskans van de activiteiten, waarbij wordt gelet op de wijze waarop het innovatieproces wordt ingericht en gecommuniceerd. max. 10
d. de kosteneffectiviteit van de activiteiten, hetgeen blijkt uit de verhouding tussen de mate van doelbereik en de hoogte van de kosten. Bij samenwerkingsprojecten, gericht op innovatie, kan dit bijvoorbeeld tot uiting komen in het aantal deelnemende partijen en het werkgebied van de beoogde samenwerking. max. 10
e. de kwaliteit van de aanvraag, hetgeen blijkt uit de meegewogen rol van de betrokken partners in het innovatieproces en de verbinding tussen onderzoek en praktijk max. 10
f. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan innovatie en modernisering van het landbouwbedrijf of de landbouwsector op lokaal, regionaal of landelijk niveau max. 10
Alleen aanvragen met een minimum van 39 punten komen voor subsidie in aanmerking
Op het criterium a. moet een minimum aantal van 8 punten behaald zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.
Op het criterium b. moet een minimum aantal van 2 punten behaald zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.
Op het criterium c. moet een minimum aantal van 6 punten behaald zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.
Op het criterium d. moet een minimum aantal van 5 punten behaald zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.
Op de criteria e. en f. moet een minimum aantal van 7 punten behaald zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.