Subsidie Lokale energie-initiatieven (Ubs 3.6)


Voor wie

Een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap. U mag ook aanvragen als u bezig bent om één van bovenstaande rechtsvormen te verkrijgen.

Wat

Subsidie voor een lokaal energie-initiatief.
Hieronder verstaan wij: een initiatief met als doel om energieopwekking en/of -besparing te realiseren, waarbij:

  • het aandeel nieuwe energie toeneemt en deze ambitie breed wordt uitgedragen;
  • bewoners, organisaties of bedrijven in een specifiek gebied binnen Overijssel actief worden uitgenodigd om vrijwillig lid of klant te worden;
  • het initiatief open staat voor iedereen die wil deelnemen;
  • leden en klanten profijt hebben van de opbrengsten die door realisatie van het energieproject worden gehaald;
  • er sprake is van een samenwerkingsverband en een bestuur van minimaal twee personen;
  • en de initiatiefnemers hebben binding met de lokale gemeenschap.

Waarvoor

Voor twee fases van een lokaal energie-initiatief:

  • Fase 1: de activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een energieproject.
  • Fase 2: het uitvoeren van een energieproject.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Met de ontvangen aanvragen is het subsidieplafond ruim bereikt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met het Overijssel Loket (kies 1).

Prétoets

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met een beleidsmedewerker van het Programma Nieuwe Energie. U ontvangt dan het preadvies dat u nodig heeft om een aanvraag in te dienen. Lees meer hierover onder het kopje 'Aanpak'. De contactpersonen zijn:

Tim Lammers
Tel.: 038 499 8716
Mail: T.Lammers@overijssel.nl, of:

Marleen Volkers-Schokker
Tel.: 038 499 8743
Mail: MH.Volkers-Schokker@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?