Bedrijven in de top 5 in 2014

Gepubliceerd op 23 april 2015

In de onderstaande tabel staat de top 5 bedrijven waarover de meeste milieuoverlast is gemeld in 2014. De melders hebben deze bedrijven genoemd als veroorzaker. Dit betekent niet met zekerheid dat alle gemelde klachten ook daadwerkelijk door het daarbij genoemde bedrijf werden veroorzaakt. Klachten waarvan duidelijk is gebleken dat het genoemde bedrijf niet de veroorzaker was, zijn uit het overzicht gehaald. Alle klachten waarbij het genoemde bedrijf wel de mogelijke veroorzaker was zijn op de bedrijfsnaam blijven staan.

Goede bedrijven kunnen zeker ook in de top 5 staan

Bedrijven die in de Top-5 staan, zijn niet per definitie slechte bedrijven. Bedrijven waarover klachten worden ontvangen, vinden dit vaak net zo vervelend als de klager zelf. De meeste bedrijven willen investeren om de genoemde overlast te verminderen. Dit kost echter tijd, omdat de vergunning soms aangepast moet worden of het kost tijd om de aanpassing technisch en/of financieel mogelijk te maken. Soms is de locatie van het bedrijf een probleem, omdat een woonwijk en een bedrijf te dicht bij elkaar liggen.

Top 5

Top 5 2014 Aantal Milieumeldingen per bedrijf
Bedrijf soort overlast 2014 2013
1 Langezaal Afvalverking B.V. Haaksbergen geuroverlast 97 110
2 ACH Beheer Hengelo stof- en geluidoverlast 19 31
3 Groen Recycling Twente Goor geuroverlast 17 31
4 Friesland Campina Cheese Balkbrug geur- en geluidoverlast 14 0
5 Lyemph B.V. Kampen geuroverlast 13 23
Uit de top 5 2013:
5 Bio Energy Production B.V. Heeten geuroverlast 12 19

1 Langezaal afvalverwerking B.V.

Langezaal afvalverwerking B.V. is een afvalverwerkingsbedrijf in Haaksbergen. In 2014 zijn bij het Meldpunt Overijssel 97 milieumeldingen binnengekomen; voornamelijk over geuroverlast van Langezaal Afvalverwerking B.V. In 2013 waren dit er 110.

In opdracht van de provincie zijn in 2013 geuronderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek dat het bedrijf geurrelevante afvalstoffen op de locatie Industriestraat heeft geaccepteerd en opgeslagen. De opslag van dergelijke afvalstoffen is niet in de omgevingsvergunning vergund. Daarom is in 2014 door de provincie een last onder dwangsom opgelegd.  In 2014 is door het bedrijf een omgevingsvergunning aangevraagd waarin door het bedrijf aanvullende maatregelen zijn opgenomen ter beperking van de geuremissie.

2 ACH Beheer B.V.

In 2014 zijn over Asfalt Centrale Hengelo Beheer B.V. (ACH) bij het meldpunt Overijssel 19 meldingen binnen gekomen. Deze waren grotendeels van één melder. De meldingen gaan voornamelijk over stankoverlast (met name bitumenlucht). ACH is gelegen op het industrieterrein Twentekanaal in Hengelo en ligt in de onmiddellijke nabijheid van een grote woonwijk. De provincie heeft samen met ACH in 2014 luchtemissiemetingen laten uitvoeren. Hieruit bleek niet ACH de geurvoorschriften in de omgevingsvergunning overtreed. Onder bepaalde weersomstandigheden, bijvoorbeeld mistig weer of zuid/west-windrichting, kan de geur af en toe wel in de woonwijk ten noorden van het bedrijf worden waargenomen. In 2010/2011 is in samenwerking met gemeente Hengelo, Provincie, RIVM en de GGD een gezondheidsonderzoek uitgevoerd in de woonomgeving van het industrieterrein Twentekanaal. Hieruit bleek dat de gezondheidsbelasting niet was verhoogd.

3 Groen Recycling Twente

Groen Recycling Twente (GRT) is een composteerbedrijf in Goor, ook bekend onder de naam Bruins & Kwast. Ze composteren groenafval, zamelen afval in en hebben een biomassacentrale. De biomassacentrale heeft als bedrijfsnaam Bio Energie Twente. De geuroverlast kan mogelijk veroorzaakt worden door de compostering in de buitenlucht van bermmaaisel, snoei- en bladafval. Het bedrijf heeft naar aanleiding van de klachten verschillende maatregelen genomen om de stankoverlast buiten het bedrijf te voorkomen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn de beheersing van een goed lopend composteringsproces en het gebruiken van middelen die vrijgekomen geurstoffen neutraliseren. In het jaar 2014 zijn er 17 stankklachten gemeld. Dit is een afname van bijna de helft ten opzichte van het jaar daarvoor. Hierbij wordt opgemerkt dat de essentie ‘geur’ wel een aandachtspunt blijft bij het milieutoezicht bij GRT.

4 Friesland Campina Cheese

Friesland Campina Cheese is een zuivelfabriek te Balkbrug. In 2014 zijn er totaal 14 geluid en stankmeldingen bij het Meldpunt Overijssel gemeld. Naar aanleiding van deze melding heeft het bedrijf maatregelen getroffen.  Ter beperking van de geluidsoverlast heeft het bedrijfde koeltrailers in januari 2015 verplaatst naar een externe locatie. Daarnaast zijnin februari 2015 verdere geluidmaatregelen uitgevoerd. Ter beperking van de geurklachten heeft het bedrijf in september 2014 onderzoek laten uitvoeren aan de waterzuivering en biobedden. Hieruit zijn diverse maatregelen naar voren gekomen. Deze maatregelen heeft het bedrijf inmiddels uitgevoerd. Daarnaast zijn met de provincie Overijssel aanvullende afspraken gemaakt om de goede werking van de biobedden te garanderen. In het voorjaar 2015 zullen alle maatregelen door het bedrijfhieromtrent uitgevoerd zijn.

5 Lyempf

Lyempf B.V. is een zuivelbedrijf te Kampen. Over Lyempf zijn diverse klachten binnengekomen op gebied van geluid- en geuroverlast. De fabriek heeft torens waarin ze poeder produceren, zoals melkpoeder en gistextracten. In 2014 waren er 13 overlast meldingen, dit zijn bijna de helft minder klachten dan in 2013. Ter beperking van de geluidsklachten heeft het bedrijf aanpassingen gedaan. Na toepassing van deze maatregelen zijn in november 2014 geluidmetingen door de provincie Overijssel uitgevoerd. De resultaten van deze metingen hebben aangetoond dat de uitgevoerde maatregelen effect hadden en dat Lyempf voldoet aan de eisen in de vergunningsvoorschriften. Er zijn sindsdien geen nieuwe klachten gemeld.

In september 2014 zijn meerdere klachten over stofoverlast ingediend. Naar aanleiding van deze klachten heeft Lyempf alle filters vervangen en de frequentie voor het preventief vervangen van de filters aangepast. Er zijn hierna geen nieuwe klachten meer gemeld.

Uit de top 5 van 2013

Bio Energie Productions B.V.

Over Bio Energie Productions B.V. (hierna B.E.P.) te Heeten zijn bij de provincie in 2014 minder meldingen (12) over geuroverlast ontvangen dan in 2013. De overlast van dit bedrijf was in 2011 enorm: 105 meldingen van geuroverlast. In 2012 is vier maal geuroverlast gemeld. In 2011 en 2012 was de overlast afkomstig van de biogasinstallatie en de opslag van vaste co-substraten (dit zijn de te vergisten materialen). In 2013 is 19 maal geuroverlast gemeld. Het bedrijf heeft in 2013 een doorstart gemaakt onder de naam B.E.P.. De geuroverlast werd veroorzaakt door activiteiten die op grond van de milieuvergunning niet toegestaan waren. Vanaf 1 juli 2013 is gewerkt volgens de voorschriften in de vergunning, op een zeer laag productieniveau en dus een lage energieopbrengst. Hierdoor is er minder geuroverlast ontstaan. Na 1 juli 2013 zijn over B.E.P. geen overlastmeldingen bij Meldpunt Overijssel binnen gekomen. In 2014 heeft B.E.P. veel technische aanpassingen gedaan aan de bestaande installatie. De meeste meldingen geuroverlast kwamen voort tijdens verrichte werkzaamheden. Laatste periode van 2014 zijn geen meldingen geuroverlast meer binnen gekomen.

Startpagina Jaarverslag Meldpunt Overijssel 2014


Meldpunt Overijssel

Vis in het water

038 4252423

24/7