Ecologie, economie en samenleving

Gepubliceerd op 1 november 2016

Banner Samen werkt beter

De overkoepelende uitdaging is het versterken van de synergie tussen economie en ecologie en de versterking van de rol van de samenleving bij natuur en landschap. Hierbij richten we ons op de ontwikkeling van innovatieve strategieën voor deze uitdagingen.

In 2016 is het Platform Economie-Ecologie gestart.

Uitdagingen

Binnen het speerpunt ecologie, economie en samenleving wordt gewerkt aan de volgende uitdagingen:

 • Versterking van de synergie tussen economie en ecologie.
 • Grotere rol voor burgers bij natuur- en landschapsbeheer.

De uitdagingen hebben betrekking op de lange termijn voor 2018 en verder.

Ambities

Als tussenstap hebben wij per speerpunt onze ambities benoemd:

 • Natuurorganisaties en bedrijfsleven hebben een koers ontwikkeld en in uitvoering genomen voor het versterken van de synergie tussen economie en ecologie. Door slimme combinaties tussen economie en ecologie worden zowel de economische ontwikkeling als de kwaliteit van natuur, water en landschap versterkt.
 • Toename van het aantal burgerinitiatieven voor het beheer van natuur en landschap door gerichte aandacht voor de versterking van de rol van burgers op dit gebied.

Platform economie en ecologie

Doelstelling van het platform economie en ecologie is het streven naar een ‘groene groei’ in Overijssel waarbij Economie & Ecologie elkaar versterken. Het platform is ontstaan op initiatief van Landschap Overijssel en VNO/NCW Midden als trekkers van het thema binnen de uitvoeringsagenda van de bestuurlijke samenwerking Samen Werkt Beter. Inspiratie vindt het platform in het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen.

We zien het platform als Overijsselse equivalent van het landelijke platform BEE (Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie): dus gericht op Overijssel!

Dat doet het platform door:

 • Netwerken in Overijssel te ontsluiten en met elkaar te verbinden,
 • Beschikbare kennis en loketten (binnen en buiten Overijssel) te ontsluiten,
 • Nieuwe ideeën en initiatieven te stimuleren.De trekkers van het Platform zijn Landschap Overijssel (Eibert Jongsma) en VNO-NCW Midden (Rob Oostermeijer), met vaste leden uit organisaties (zoals provincie, LTO-Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel) en verbreed met deelnemers uit het bedrijfsleven (Arcadis, De Vries Projectregie) en tijdelijke leden (experts op onderdelen).

In 2016-2017 ontwikkelt het platform een aantal activiteiten:

 1. Opzetten van een provinciaal netwerk van “Natural Captains”
 2. 4-6 masterclasses of workshops, vooralsnog over deze onderwerpen:
  1. ‘Groen’ aanbesteden: hoe kunnen overheden efficiënter en effectiever en groener aanbesteden?
  2. Vergunningverlening: wat betekent de Wet natuurbescherming voor de verlening van vergunningen?
  3. Tijdelijke natuur: hoe kunnen we de mogelijkheden van tijdelijke natuur aantrekkelijker maken?
  4. Natura 2000-ontwikkelopgave: waar kunnen we de uitvoering van de ontwikkelopgave verder verbinden met economische kansen?
 3. Inzetten van helpdesk Natuurlijk Kapitaal voor Overijsselse initiatieven
 4. Communicatie

Meer informatie vindt u in de werkagenda (pdf, 451 kB) van het platform. Meer informatie: neem contact op met de trekkers, of met het secretariaat van Samen werkt beter: Judith Regterschot, j.regterschot@overijssel.nl, tel. 038 499 8538.

Initiatieven

Meer synergie tussen economie en ecologie

Apparaat
In samenwerking met de Sociaal-Economische Raad (SER) Overijssel werken bedrijfsleven en natuurorganisaties aan een marsroute voor de versterking van de synergie tussen economie en ecologie in Overijssel. Inzet is de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en hierop gebaseerde businesscases. ‘Slimmer organiseren en investeren' is hierbij de uitdaging.

Natuur naar de markt

Ondernemers staan in natuurlandschapOndernemers samenwerkend in de Stichting Natuurboer combineren landbouw en natuur. Zij produceren streekproducten. De boeren en de terreinbeherende organisaties zoeken samen naar innovatieve concepten die leiden tot meer draagvlak, betere marketing, efficiënter natuurbeheer en meer biodiversiteit.