Begroting Overijssel 2015


Het huishoudboekje van de provincie heeft in 2015 een omvang van € 496,3 miljoen. De provincie heeft negen kerntaken waarin zij investeert om bij te dragen aan een goede woon-, werk en leefomgeving in Overijssel.

De verdeling van de begroting 2015, klik de punten voor een overzicht. Inrichting landelijk gebied Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Sociale infrastructuur en jeugdzorg Kwaliteit openbaar bestuur Regionale economie Culturele infrastructuur en monumentenzorg Gebiedsontwikkelingen Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

De negen kerntaken waarin de provincie investeert:

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer: € 19.4 miljoen

Milieu en Energie: € 35,5 miljoen

Inrichting landelijk gebied: € 81,5 miljoen

Regionale bereikbaarheid en regionaal OV: € 134,9 miljoen

Regionale economie: € 32,9 miljoen

Culturele infrastructuur en monumentenzorg: € 15,0 miljoen

Kwaliteit openbaar bestuur: € 4,1 miljoen

Sociale infrastructuur, jeugdzorg en overige niet-kerntaken: € 96,2 miljoen

Gebiedsontwikkelingen: € 76,8 miljoen

Naast de investering in de kerntaken zijn er ook kosten die niet direct toe te schrijven zijn aan één van deze taken. De hoofdmoot hiervan, € 91,1 miljoen (onderdeel van de post 'overige niet-kerntaken'), is bestemd voor de bedrijfsvoering. Hieronder vallen bijvoorbeeld personeelskosten en het onderhoud van gebouwen. Het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 en de Perspectiefnota 2014 vormen de basis voor deze begroting.

Inkomsten

Om de kerntaken uit te kunnen voeren, en daarmee resultaten voor de Overijsselse samenleving te realiseren, heeft de provincie verschillende inkomstenbronnen. In 2015 verwachten we ongeveer € 129 miljoen van het Rijk te ontvangen. Rente en dividend leveren ongeveer € 79 miljoen op. Daarnaast zijn er nog de motorrijtuigenbelasting en leges. Leges zijn de tarieven voor het beoordelen van bijvoorbeeld vergunningaanvragen en ontheffingen. Samen komt dit neer op zo'n € 104 miljoen.

Door de verkoop van de Essentaandelen heeft de provincie Overijssel deze collegeperiode een eenmalige extra inkomstenbron van ruim één miljard euro. Deze middelen investeren we direct weer in de Overijsselse samenleving via 68 verschillende projecten en programma's binnen de kerntaken. Dit doen we omdat we er van overtuigd zijn dat we met deze investeringen een impuls kunnen geven aan onze regionale economie en daarmee de werkgelegenheid in Overijssel. In 2015 investeert de provincie van de Essentmiddelen zo'n € 171,3 miljoen.

In bijlage vier van de begroting staat de lijst van projecten en programma's waaraan alle Essentgelden zijn besteed. Een groot deel van deze projecten en programma's zijn inmiddels gerealiseerd of kunnen we in 2015 afronden. En een deel daarvan wordt de komende jaren gerealiseerd.

Beslissing Provinciale Staten

De begroting 2015 wordt op woensdag 12 november 2014 besproken in Provinciale Staten. De volksvertegenwoordigers nemen dan een definitief besluit over de begroting voor het komende jaar.

Hotspots

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer

€ 19,4 miljoen

Inrichting landelijk gebied

€ 81,5 miljoen

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

€ 134,9 miljoen

Regionale economie

€ 32.9 miljoen

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

€ 15,0 miljoen

Kwaliteit openbaar bestuur

€ 4.1 miljoen

Sociale infrastructuur en jeugdzorg

€ 5,1 miljoen

Gebiedsontwikkelingen

Innovatiedriehoek, Noordoost-Twente en nationale landschappen, IJsselvechtdelta: € 76,8 miljoen