Coalitieakkoord & Tussenbalans

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Onder het motto ‘Overijssel Werkt!’ zijn coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en CU in de periode 2015-2019 aan de slag. Werkgelegenheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landbouw zijn de belangrijkste speerpunten.

Tussenbalans

Halverwege deze coalitieperiode (mei 2017) is de tussenbalans opgemaakt. Deze kunt u hieronder raadplegen. De economische doorrekening van Decisio en de brief van de klankbordgroep zijn apart leesbaar.

overjisselwerkt

Wat er aan vooraf ging

Naar aanleiding van de Overijsselse verkiezingsuitslagen van 18 maart 2015 hebben de Provinciale Staten een Duidingsdebat gevoerd over de betekenis van deze uitslagen. De informateur René Paas heeft vervolgens de mogelijke combinaties onderzocht, waarbij hij de Provinciale Staten heeft geadviseerd de formatie te starten met de partijen CDA, VVD, D66, CU. De onderhandelaren van deze partijen hebben de afgelopen periode – onder leiding van de formateur René Paas - gewerkt aan de totstandkoming van het Coalitieakkoord. De coalitieonderhandelingen verliepen in een constructieve en open sfeer, uiteindelijk resulterend in het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’.

Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’

Het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt’ is een akkoord op hoofdlijnen. Het nieuwe college richt zich op een aantal hoofdopgaven voor Overijssel die zij de komende periode voor haar ziet en waar zij samen met de Overijsselse samenleving nadere invulling aan gaat geven. ‘Overijssel Werkt!’ draagt daarmee nadrukkelijk de boodschap van gedeelde ambitie uit.

Met respect voor hetgeen in gang is gezet, slaat het nieuwe Overijsselse college op een aantal punten ook een nieuwe koers in. Belangrijke speerpunten daarin zijn: behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid; een goede regionale bereikbaarheid over weg, water en spoor; energietransitie en verduurzaming; een goede balans tussen economie en ecologie; en het benutten en stimuleren van sociale en culturele initiatieven vanuit de samenleving. Voor het realiseren van deze ambities stelt het college een aanvullende investeringsimpuls van € 244 miljoen beschikbaar. Dit komt bovenop de reeds bestaande projecten die in de afgelopen periode in gang zijn gezet of nog in ontwikkeling zijn.

Het college gaat, in aanloop naar het opstellen van de begroting 2016, in gesprek met de partijen in de Staten, de Overijsselse inwoners en de samenwerkingspartners over de invulling van het coalitieakkoord.


Perspectiefnota

In de Perspectiefnota zijn onder andere de aanvullende perspectieven opgenomen op basis van deze tussenbalans. De Perspectiefnota 2018 is digitaal en is te raadplegen via de algemene portal:

Lees het Coalitieakkoord

omslagcolatieakkoord