Ombudszaken en dienstverlening CdK

Gepubliceerd op 6 juni 2018

Jaarlijks bereiken de Commissaris van de Koning tientallen verzoeken om bemiddeling of klachten van inwoners van Overijssel.

Klachten

Vaak hebben verzoeken betrekking op aangelegenheden die spelen op lokaal niveau. Briefschrijvers menen door de betreffende instantie onredelijk te zijn behandeld. De aard van de klachten is divers. Zo worden klachten over het beleid van gemeenten maar ook klachten over ruimtelijke ordening en milieu tot de commissaris gericht. Het komt ook voor dat men niet op de hoogte is van de wettelijke mogelijkheden van bezwaar en beroep in ons land. De Commissaris van de Koning streeft ernaar deze veelal serieuze klachten zo zorgvuldig mogelijk af te doen. In principe wordt het beginsel van hoor en wederhoor toegepast en zo nodig wordt er informatie gevraagd bij een derde partij of deskundige.

Doorgaans heeft de Commissaris van de Koning niet de bevoegdheid om terzake in te grijpen. Toch blijkt in de praktijk dat een toelichting over het "hoe en waarom" van een bepaalde procedure een verhelderende werking heeft richting briefschrijver en eventueel een heroverweging tot gevolg heeft bij de betreffende instantie.

Ombudsman

Eind 2001 zijn alle gemeenten wettelijk verplicht een ombudsman aan te stellen. Burgers kunnen daar terecht met hun klachten over het functioneren van de lokale overheid. Vanuit de afdeling Overijssel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is inmiddels de Stichting De Overijsselse Ombudsman opgericht, een commissie die zich buigt over klachten van Overijsselse burgers. Voorwaarde is dat de gemeente waarover een klacht wordt ingediend, aangesloten is bij de Overijsselse ombudsman.