Portefeuille en overige taken

Gepubliceerd op 26 april 2017

Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten heeft binnen het College van Gedeputeerde Staten de portefeuille Kwaliteit Openbaar Bestuur. Daarnaast zijn bij wet aan de Commissaris van de Koning een aantal rijkstaken opgelegd.

Portefeuille: Kwaliteit Openbaar Bestuur

Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten heeft binnen het College van Gedeputeerde Staten de portefeuille Kwaliteit Openbaar Bestuur.

Hieronder vallen:

  • Voorzitterschap GS en PS
  • Kwaliteit openbaar bestuur
  • Integriteit bestuur
  • Rechtspositie provinciale bestuurders
  • Coördinatie openbare orde en veiligheid
  • Externe betrekkingen en lobby
  • Communicatie / informatiebeleid
  • Gebouwen en facilitair beleid
  • Personeel & organisatie

Rijkstaken

Naast provinciale bestuurstaken heeft de Commissaris van de Koning ook een aantal rijkstaken, waardoor het ambt een dualistisch karakter heeft. Deze rijkstaken zijn bij wet aan de Commissarissen van de Koning opgedragen en zijn nader geregeld in de ambtsinstructie Commissaris van de Koning (besluit van 10 juni 1994, staatsblad 1994, numéro 445). Overigens verricht de commissaris ook taken, die niet expliciet berusten op een wettelijke grondslag, maar die in grote mate wel verwantschap vertonen met bedoelde rijkstaken.

Burgemeesterszaken

Zodra het burgemeestersambt in een Overijsselse gemeente vacant komt, is de Commissaris van de Koning betrokken bij de procedure die leidt tot de burgemeestersbenoeming.

Aangelegenheden Koninklijk Huis

Wanneer leden van het Koninklijk Huis aanwezig zijn in een Overijsselse gemeente treedt de Commissaris van de Koning op als gastvrouw voor de provincie.

Koninklijke Onderscheidingen

Een overzicht activiteiten die vanuit het Kabinet van de Commissaris van de
Koning worden uitgevoerd op het gebied van Koninklijke Onderscheidingen.

Ombudszaken en dienstverlening CdK

De Commissaris van de Koning wordt aangeschreven door burgers, voornamelijk
woonachtig in haar provincie, met het verzoek om bemiddeling danwel het
aanwenden van haar invloed. De Commissaris streeft er naar om, door middel van
het toepassen van het beginsel van 'hoor en wederhoor', deze veelal serieuze
klachten zo zorgvuldig mogelijk af te doen.