Model Vlieg Club Nijverdal


Publicatiedatum:
29 april 2011
Type:
overig
Locatie:
Hellendoorn (Gemeente)
Termijn:
29 april 2011 - 10 juni 2011
Downloads:

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij onder het stellen van voorwaarden aan Model Vlieg Club Nijverdal, ontheffing ingevolge de Wet luchtvaart hebben verleend voor TUG-aanvraag Nijverdal, Tempelweg 1 op 26 en 27 juni 2011.

Het besluit ligt tot 10 juni 2011 ter inzage:
1. gedurende de termijn van terinzagelegging staat de ontwerpbeschikking en de daarbij horende voorschriften op http://www.overijssel.nl/kennisgevingen.

Belanghebbenden kunnen bij Gedeputeerde Staten bezwaar maken tegen het besluit voor 10 juni 2011. Meer informatie hierover en over de mogelijkheden in verband met spoedeisendheid is vermeld aan het slot van het besluit zelf. Via de website van de provincie Overijssel, http://www.overijssel.nl/loket/bezwaar-klachten, kunt u desgewenst een digitaal bezwaarschrift invullen.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Vergunningverlening, tel. 038 499 76 00.