N340/N48 en N377 Vechtdalverbinding

De provincie heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de N377, N48 en N340. De wegen zijn veilig gemaakt en de doorstroming is verbeterd. Dit was nodig omdat er dagelijks veel (vracht)auto’s vanuit het oosten van Overijssel via de N340, N48 en N377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd rijden. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk. Des te belangrijker om het verkeer veilig en vlot te kunnen laten doorrijden!

Tot eind 2023 vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats en betreffen op hoofdlijnen de aanleg van een fietstunnel en de reconstructie van de Hoevenweg. Daarnaast worden nog kleine verbeteringen doorgevoerd, waarmee we de ‘puntjes op de i’ zetten.

Aanleg fietstunnel

Dankzij de nieuwe aansluiting van de A28 op het nieuwe tracé van de N340 kan verkeer van de A28 zonder verkeerslichten en met spoorviaduct in één beweging doorrijden. De N340 tot aan de Ankummerdijk is ingericht als erftoegangsweg. Vanaf maart 2022 wordt gewerkt aan een fietstunnel onder het spoor door, zodat fietsers snel en veilig van Zwolle naar Ommen kunnen fietsen.

Reconstructie van de Hoevenweg

Om de veiligheid te verbeteren wordt de Hoevenweg opnieuw ingericht. Gemeente Dalfsen en provincie Overijssel hebben samen met omwonenden gekeken naar de best passende inrichting van de Hoevenweg. Belangrijke punten hierbij waren de veiligheid voor schoolgaande kinderen, bereikbaarheid van bedrijven, voldoende parkeergelegenheid en een leefbare omgeving. Samen met de omgeving zijn we tot een passende aanpak gekomen.

De werkzaamheden op hoofdlijnen:

  1. Het asfalt wordt vervangen en bermen worden opnieuw ingericht.
  2. Het gebied rondom basisschool Sjaloom wordt een schoolzone. Het asfalt krijgt een rode kleur met nadrukkelijke wegmarkeringen, zodat duidelijk is dat weggebruikers een school naderen
  3. De parkeervakken aan de Hoevenweg voor de school worden opnieuw ingericht. Er komt een aparte parkeervoorziening bij de basisschool
  4. Er komt een laad- en losplaats voor bedrijf L.M.B. Prins. Hier kunnen vrachtwagens laden en lossen, waardoor dit op de doorgaande weg niet meer nodig is.

Groencompensatie

Door de werkzaamheden aan deze wegen, zijn er veel bomen en bosplantsoen gekapt. Deze natuur is gecompenseerd. De leefomgeving van mens en dier is zoveel mogelijk herstelt. Er zijn ruim 900 bomen en 840 are bosplantsoen geplant. Dit is veel meer dan er is gekapt. Ook zijn er een aantal faunapassages aangelegd om klein en middelgroot wild veilig te laten oversteken. Hierdoor zijn ecologische verbindingen binnen het project verbeterd!

Video 'Vechtdalverbinding Afsluiting project'

Beelden van de uitgevoerde werkzaamheden.