Zoektocht drinkwatercapaciteit Twente

Gepubliceerd op 11 november 2019

Als we niets doen, komt er in de toekomst een tekort van 5 à 7 miljoen m³ drinkwater in Twente. Daarom is de provincie Overijssel, samen met Gelderland, drinkwaterbedrijf Vitens en de waterschappen Vechtstromen, Rijn & IJssel en Drents Overijsselse Delta, op zoek gegaan naar geschikte nieuwe drinkwaterwingebieden.

Locatiekeuze zoekgebied

Van tien gebieden die geschikt leken, heeft de provincie de locatie Vriezenveen-Daarle in augustus 2017 uitgekozen. Binnen dat zoekgebied moeten het uiteindelijke waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied worden bepaald. Net als de plek waar de waterwinputten en het zuiveringsgebouw moeten komen. Dit besluit vond plaats op basis van de planMER, een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, en een Onderzoek naar Ruimtelijke Kwaliteit. Deze documenten kunt u vanuit de rechterbalk downloaden.

Bevestiging door Provinciale Staten

Vervolgens zijn deze nieuwe waterwinlocatie met bijbehorende beschermingszones opgenomen in de Omgevingsvisie Overijssel 2018 en in de Omgevingsverordening Overijssel 2018. Dit vond plaats op basis van het besluit van Provinciale Staten van Overijssel van 27 september 2017.

Onderzoek naar de beste plek voor het waterwingebied

Binnen het zoekgebied worden onder andere de beschikbaarheid en de kwaliteit van het grondwater onderzocht, net als de opbouw van de bodem. Ook worden de gevolgen voor het milieu, de zogenaamde Milieu Effect Rapportage, voor de bodem en voor het maaiveld in beeld gebracht. Denk bij dat laatste aan droogteschade voor de landbouw en aan bodemdaling. Tot slot moeten er beschermende maatregelen komen voor de kwaliteit van het grondwater in het zoekgebied. Het onderzoek is juli 2017 gestart met een verkenningsfase. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft de leiding, en organiseert ook de gesprekken over de aankoop van gronden waar de winputten en het wingebouw uiteindelijk moeten komen. Hoe Vitens dit allemaal aanpakt, staat op de website van Vitens.

Wat levert de nieuwe drinkwaterwinning op?

Maximaal 5 miljoen m³ drinkwater per jaar bij Vriezenveen - Daarlerveen - Daarle. Dat zijn 2.000 Olympische zwembaden vol! Met deze nieuwe drinkwaterwinning kan Vitens 30.000 huishoudens in Twente van drinkwater voorzien. Dit is 10% van het totale aantal inwoners van Twente. Vitens vraagt daarvoor een vergunning aan bij de provincie, maar gaat eerst bezig met de winning van 3 miljoen m³ drinkwater per jaar. Daarna wordt bepaald of de winning uitgebreid kan worden naar 5 miljoen m³/jaar. Dit is afhankelijk van de effecten van de winning op de omgeving.